úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

IBV (Individuálna bytová výstavba) – Pod kopcom II – 1. etapa

IBV (Individuálna bytová výstavba) – Pod kopcom II – 1.etapa – vybudovanie 20 rodinných domov. Rozloha pozemkov je od 4 do 9 árov.


Nové stanovené regulatívy výstavby:

 1. Zastavanosť parcely do 40 % z celkovej plochy pozemku.
 2. Uličná čiara objektov a rodinných domov – 6,00 m od okraja komunikácie.
 3. Odstupové vzdialenosti – 2,00 m od severnej parcelačnej čiary.
  Rozostup medzi objektmi a domami – 7,00 m (pre možnosť osadenia okien z obytných miestností).
 4. Rodinný dom prízemný s možnosťou obytného podkrovia a s možnosťou podpivničenia.
  Odkanalizovanie suterénu prečerpávaním.
 5. Úroveň podlahy ± 0,00 vo výške ~ 1,10 m nad úrovňou komunikácie.
 6. Výška hrebeňa strechy ~ + 7,80 m.
 7. Štít objektu (domu) orientovaný do ulice.
 8. Drobné stavby – max. plocha do 25,00 m².
 9. Oplotenie do výšky 2,00 m.

Stavebné povolenie na inžinierske siete – vydané koncom r. 2010 na kompletné inžinierske siete.

Územné rozhodnutie na domy – vydané 26. 5. 2011 na umiestnenie rodinných domov s novými regulatívami.

 • Zmluvný zhotoviteľ stavby: určený na základe uskutočnených výberových konaní
 • Skutočný termín začatia výstavby inžinierskych sietí: apríl 2011
 • Plánované ukončenie výstavby podzemných vedení: do júla 2011
 • Plánované ukončenie povrchových úprav: 2012 (ukončenie asfaltovej cesty)

Stavba je členená na tieto stavebné objekty:

 • SO 101 Komunikácie a terénne úpravy
 • SO 102 Vodovod
 • SO 103 Kanalizácia
 • SO 104 Plynofikácia
 • SO 105 NN rozvody
 • SO 106 Telekomunikácie a CTV
 • SO 107 Vonkajšie osvetlenie
 • SO 108 VN Prívod a transformátorová stanica
 • Autor projektu: IDS Košice, s.r.o.
 • Lokalita: Moldava nad Bodvou – Pod kopcom pri Športcentre Aréna
 • Predpokladaný rozpočet inžinierskych sietí: 732 tis. Eur s DPH (cca 22 mil. Sk)
 • Financovanie: cena za 1 m² pozemku je 46,47 Eur (1400 Sk)
  Za túto cenu predáva mesto pozemky kompletne vybavené infraštruktúrou.

situácia ortomapa

informatívna vizualizácia

územné rozhodnutie

situácia celková

situácia geometrický plán

situácia osadenie domov

situácia podrobná 1

situácia podrobná 2

aktuálna situácia predaných pozemkov

rozpis pozemkov

celkové rozmery pozemkov

informatívna kópia katastrálnej mapy

situácie (jednosúborová verzia)

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor