úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Revitalizácia centra mesta Moldava nad Bodvou

Identifikačné údaje stavby a investora


Názov stavby: Revitalizácia centra mesta Moldava nad Bodvou
Miesto: Moldava nad Bodvou, parc. č. 1097/2
Katastrálne územie: Moldava nad Bodvou
Okres: Košice – okolie
Kraj: Košický
Zhotoviteľ projektu: ARKA - architektonická kancelária, spol. s r.o., Zvonárska 23, 040 01 Košice
Stupeň: projekt pre realizáciu
Druh stavby: verejné priestranstvá
Charakter stavby: rekonštrukcia - novostavba


Zmluvný zhotoviteľ stavby: na základe výberu verejným obstarávaním

Predpokladaný termín realizácie: zahájenie stavby 10/2010
(v závislosti od úspešnosti projektu) ukončenie stavby 04/2011

Predpokladané investičné náklady: 610 tis Eur. (cca 18,4 mil. Sk)

Financovanie: fondy (iné zdroje) + vlastné zdroje mesta (kofinancovanie)

Termín podania projektu: máj 2010

Na stavbu je vydané právoplatné stavebné ohlásenie.

Stručný popis územia

Územie riešené v rámci „Revitalizácie centra mesta Moldava nad Bodvou“ sa nachádza na nábreží vodného toku Bodva, vo väzbe na vybavenostné centrum sídliska a historického jadra. Navrhovaná trasa v územnom pláne centrálnej mestskej zóny je zadefinovaná ako dopravne skľudnená komunikácia v nábrežnej časti Bodvy.

Územie v kombinácii so vzrastlou zeleňou je predurčené na priestor intenzívnych spoločenských kontaktov. V súčasnosti je územie z dôvodu schátralosti, neupravenosti a bez verejnej kontroly málo využívané. V rámci revitalizácie sú navrhované nasledovné úpravy a rekonštrukcie:

  • rekonštrukcia – úprava povrchu jestvujúcej miestnej komunikácie na dopravne skľudnenú pešiu komunikáciu
  • novostavba …– pre inline korčule a fitnes
  • rekonštrukcia verejného osvetlenia podľa charakteru navrhovaného využitia
  • rekonštrukcia a výsadba zelene, úprava verejných priestranstiev a zelených plôch vrátane vzrastlej zelene.
  • vybavenie navrhovaných priestorov s prvkami drobnej architektúry a mestského mobiliáru (detské ihrisko, fitnes prvky exteriérové, lavičky, smetné koše)
Uvedené úpravy vytvárajú novú identitu centrálnej časti mesta a zvýrazňujú význam vodného toku a plochy zelene. Rôzne zákutia vo väzbe na hlavnú líniovú pešiu nábrežnú promenádu vytvárajú rôzne mikropriestory pre každodennú rekreáciu obyvateľov a návštevníkov centra a vhodné prostredie na regeneráciu a oddych rôznych vekových štruktúr obyvateľstva - deti, mládež, dospelí a seniori.
Navrhovaná revitalizácia je na báze prírodných materiálov, pri zohľadnení požiadaviek na maximálnu bezpečnosť jednotlivých prvkov osadených v jednotlivých mikropriestoroch. Pri výbere prvkov drobnej architektúry boli zohľadnené požiadavky proti vandalizmu a kontrole celého priestoru.
Revitalizácia je navrhovaná v nasledovnej objektovej skladbe:
  • SO 01 – Komunikácie a terénne úpravy
  • SO 02 – Chodníky a verejné priestranstvá
  • SO 03 – Výsadba zelene
  • SO 04 – Verejné osvetlenie
  • SO 05 – Prvky drobnej architektúry

Vymedzené územie má rozlohu orientačne 400 x 35 m a kompozičnou osou územia je súčasná miestna komunikácia.

Situácia, verejné osvetlenie, zeleň, územný plán
Detské ihriská

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor