úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Tlačivá na stiahnutie

Dane, správne poplatky

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre fyzickú osobu (FO)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre právnickú osobu (PO)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - III. oddiel - daň zo stavieb
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - IV. oddiel - daň z bytov
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - II. oddiel - daň z pozemkov
Daňové priznanie - Príloha
Potvrdenie o podaní daňového priznania
Žiadosť o úľavu (daň z nehnuteľnosti)
Splnomocnenie - daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti

Daň za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň za predajné automaty

Priznanie k dani za predajné automaty

Daň za psa

Priznanie k dani za psa
Žiadosť o zníženie u dani za psa

Daň za užívanie verejného priestranstva

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Náležitosti ohlasovacej povinnosti
Náležitosti ohlasovacej povinnosti - právnická osoba (PO)
Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad
Žiadosť o výmenu nádoby na odpad

Poplatok za znečistenie ovzdušia

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie prechodného pobytu občana

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt

Hlásenie trvalého pobytu občana

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt

Hlásenie zmien v evidenčnom liste nájomníka

Žiadosť o vykonanie zmeny z predpisu nájomného a služieb

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

Vycestovanie občana do zahraničia

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Oznámenie na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí
Oznámenie na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní

Zákaz poskytovanie údajov o mieste pobytu obyvateľa

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Stavebné činnosti

Kolaudačné rozhodnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

Povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

Povolenie na zmenu dokončenej stavby (nadstavby, prístavby, príp. stavebných úprav)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Pridelenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Rozhodnutie o povolení na vykonanie prekopávky a rozkopávky, uzávierky ciest, chodníkov

Žiadosť o vydanie prekopávkového povolenia

Stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Žiadosť o povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Územné rozhodnutie

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Zmena užívania stavby (časti stavby)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

iné

Podanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu

Príloha k žiadosti o pridelenie bytu

poskytovanie dotácií

Žiadosť o poskytnutie dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Moldava n/B
Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku 2013

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie voličského/hlasovacieho preukazu na voľby/referendum

Podnikanie na území mesta

Stanovisko k podnikateľskej činnosti

Registračná a oznamovacia povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

Súhlas mesta s dočasným uzatvorením prevádzkarne

Oznámenie o prechodnom uzatvorení prevádzky

Určenie prevádzkovej doby alebo predajného času

Určenie prevádzkovej doby

Zrušenie prevádzkovej jednotky

Oznámenie o uzatvorení prevádzky

Sociálne veci a opatrovateľské služby

Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
Príloha k žiadosti o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi

Sociálne služby (SS)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Stravovavnie pre dôchodcov

Žiadosť o priznanie príspevku na stravovanie dôchodcov

Umiestnenie v dočasnej ubytovni pre bezdomovcov

Žiadosť o umiestnenie v Dočasnej ubytovni pre bezdomovcov

Ochrana životného prostredia

Povolenie na odber podzemných vôd pre potreby občanov (domácností)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - studne pre potreby domácnosti

Povolenie na odber povrchových vôd drobných vodných tokov pre potreby občanov (domácností)

Žiadosť o povolenie na odber povrchových vôd z drobných vodných tokov pre potreby občanov (domácností)

Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia

Súhlas na povolenie uvedenia do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie uvedenia do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor