úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Kontakty

matrikárka

Edita Kövérová
Edita Kövérová
tel.: 055 4602753
fax:
koverova.edita@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

V rámci úradu vybavuje:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí
 • vedie index zápisov do matričných kníh
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 • vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matričných knihách
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že opäť prijíma predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastaných v cudzine do osobitnej matriky
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • vykonáva opravy nesprávne zapísaných údajov v matrikách na základe predložených dokladov žiadateľa
 • vyhotovuje žiadosti o zmenu, opravu alebo potvrdenie správneho rodného čísla a zasiela ich CEPO SR Banská Bystrica
 • v stanovených termínoch vyhotovuje a zasiela príslušným orgánom hlásenia a štatistické výkazy
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v osvedčovacích knihách
 • overuje správnosť údajov v žiadosti o odpis alebo výpis z registra trestov a žiadosti zasiela priamo generálnej prokuratúre na vybavenie
 • vedie evidenciu overených podpisov na žiadostiach o výpis a odpis registra trestov

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor