úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Kontakty

referent správy poplatkov za komunálny odpad

Táto oblasť činnosti samosprávy je upravená zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN č. 79/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podľa VZN č. 56/2006 o trvalo udržateľnom nakladaní s odpadmi.

Monika Héczey
Monika Héczey
tel.: 0917 677115
fax: 055 4603221
heczey.monika@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

V rámci úradu vybavuje:

  • vedie evidenciu poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor