úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Kontakty

samostatný odborný referent pre úlohy na úseku ochrany životného prostredia, územného konania a stavebného poriadku Spoločného obecného úradu Moldava nad Bodvou

Spoločný obecný úrad Moldava nad Bodvou združuje 12 obcí, a to: Čečejovce, Debraď, Drienovec, Janík, Komárovce, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Paňovce, Peder, Rešica, Zádiel

Beáta Schwartzová
Ing. Beáta Schwartzová
tel.: 055 4603222
fax: 055 4603221
schwartzova.beata@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

V rámci úradu vybavuje:

v oblasti ochrany životného prostredia
  • ochrana vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  • ochrana ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
  • ochrana prírody v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane prírody)
  • činnosti v odpadovom hospodárstve v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch)
v oblasti územného konania a stavebného poriadku
  • územné konania a stavebná činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor