úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Kontakty

samostatný odborný referent

Martin Tökészky
Mgr. Martin Tökészky
tel.: 0917 677125
fax:
tokeszky.martin@moldava.sk

V rámci úradu vybavuje:

V rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl:

 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť pre oblasť školstva v regióne Bodvy (596/2003 Z.z.)
 • v rámci preneseného výkonu štátnej správy rozhoduje na druhom stupni (596/2003 Z.z.)
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vo výchove a vzdelávaní a v oblasti školského stravovania (596/2003 Z.z., 353/1994 Z.z., 121/1994 Z.z.)
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov ZŠ, MŠ a ŠZ (596/2003 Z.z.)
 • spolupracuje so zriaďovateľmi ZŠ a ŠZ pri problémoch vyskytujúce sa v školstve (Smernica č. 7/2004-E)

Pre MsÚ vykonáva tieto činnosti:

 • sleduje priestupky v školstve – zanedbanie povinnej školskej dochádzky (372/1990 Zb.)
 • vybavuje sťažnosti v oblasti školstva (152/1998 Z.z.)

Hore uvedené činnosti zabezpečuje v nasledujúcich obciach:

 • Buzica
 • Cestice
 • Čečejovce
 • Nižný Lánec
 • Drienovec
 • Janík
 • Mokrance
 • Moldava nad Bodvou
 • Paňovce
 • Peder
 • Turňa nad Bodvou
 • Turnianska Nová Ves

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor