úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Kontakty

referent sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Táto oblasť činnosti samosprávy je upravená zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení nesk. predpisov, zákonom č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Gabriela Király
Mgr. Gabriela Király
tel.: 0911 922250
fax: 055 4603221
kiraly.gabriela@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

V rámci úradu vybavuje:

v oblasti starostlivosti o rodinu a deti
 • vypracúva správy pre súdy a iné inštitúcie týkajúce sa výchovy, výživy a iných sociálnych záležitostí, správy pre detské domovy týkajúce sa rodinných a sociálnych pomerov detí
 • vykonáva osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi a prídavkov na deti
 • vyhotovuje vyúčtovanie osobitného príjemcu DvHN a PnD
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti
 • vyjadruje sa k spôsobu života FO, ktoré majú záujem stať sa pestúnmi alebo osvojiteľmi
 • vykonáva terénnu prácu – šetrenia v rodinách, sledovanie problémových rodín
v oblasti starostlivosti o starých občanov
 • sleduje činnosť klubu dôchodcov
 • pripravuje podklady k poskytnutiu vianočnej jednorazovej dávky pre dôchodcov
v oblasti starostlivosti o bezdomovcov
 • vykonáva osobitného príjemcu dávok bezdomovcov umiestnených v Dočasnej ubytovni
 • spolupracuje pri umiestňovaní bezdomovcov do zariadení pre bezdomovcov
iné
 • pripravuje podklady na prejednanie do Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
 • vykonáva zapisovateľku Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
 • spolupracuje s detskými domovmi, sociálnymi sestrami nemocníc

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor