úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Kontakty

primátor mesta

Slavomír Borovský
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
tel.: 055 4880213
fax: 055 4603221
borovsky.slavomir@moldava.sk

Činnosť primátora mesta

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva mestskú správu
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo iným predpisom vyhradené mestskému zastupiteľstvu

Primátor je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch mesta, v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.

Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstvu primátorom pozastavený z dôvodu, že je pre mesto zjavne nevýhodný, môže ho zrušiť MZ troj-pätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v meste a upravené podľa stanoviska obyvateľov mesta. MZ pred prijatím rozhodnutia vo veci vypočuje stanovisko svojho poradného orgánu.

Ak primátor neplní svoje povinnosti, najmä nezvolá viac ako štyri mesiace zasadnutie MZ, nevykonáva mestskú správu najmenej šesť mesiacov pre nespôsobilosť, pre chorobu alebo neprítomnosť v meste, môže MZ troj-pätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov rozhodnúť o voľbe nového primátora na zvyšok volebného obdobia.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor