úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Spravodajstvo

4. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

24. apríla 2015, piatok - 13:15

V stredu (22. apríla) sa v zasadačke Inkubátorového domu uskutočnilo 4. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po otvorení rokovania primátorom JUDr. Ing. Slavomírom Borovským a následnom schválení programu odzneli interpelácie poslancov. Gabriela Janičová žiadala na základe listu od seniorov vybudovať chodník na severnej strane cintorína. Navrhla, aby sa opravila poškodená časť cesty na  Severnej ulici, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu. Poslanci ďalej upozornili napríklad na nevyhovujúci stav pieskovísk, odznela požiadavka na vysvetlenie situácie ohľadom stavu vybudovania kanalizácie a funkčnosti verejného osvetlenia v mestskej časti Budulov. László Köteles poukázal v mene telesne postihnutých na potrebu prispôsobiť šírku vchodových dverí sociálnych zariadení na poliklinike.

Prednostka Mestského úradu Klára Vranaiová predložila formulár na podávanie interpelácií, ktoré poslanci podľa nových pravidiel podávajú v písomnej podobe. V ďalšom bode rokovania poslanecký zbor schválil zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a o zriadení vecného bremena s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou. Firma oslovila mesto s návrhom na odpredaj časti pozemkov z dôvodu zastavania plôch trafostanicou.

V programe zasadnutia mestského zastupiteľstva poslanci schválili všeobecne záväzné naradenie o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta. Poslanci v ďalšej časti zasadnutia prerokovali návrh primátora na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. Člena predstavenstva v Tepelnom hospodárstve a.s., Istvána Zachariaša nahradil Slavomír Borovský. Novou členkou dozornej rady spoločnosti s 20 percentnou majetkovou účasťou mesta  sa stala prednostka Klára Vranaiová, ktorú zastupiteľstvo dosadilo na miesto Evy Paulinskej. V rozprave k tomuto bodu programu zasadnutia odznel návrh, aby schvaľovanie zástupcov do  spoločnosti Bodvatel s.r.o. prebehlo až po odovzdaní účtovnej uzávierky na  májovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Poslanecký zbor schválil celoročný harmonogram zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov Mesta Moldava nad Bodvou.  

Na zasadnutí odznela aj informácia o spôsobe obstarávania zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodnenia komunálneho odpadu na tento rok. Najvýhodnejšiu cenovú ponuku na odvoz smetia navrhla spoločnosť AVE SK s.r.o. Zmluva na dodávanie služby sa uzatvorí na obdobie do  konca roka 2015 za podmienok, že firme bude vyplácaný mesačný paušál na základe objednávky, ďalej má za povinnosť vyčistiť areál zberného dvora Technických služieb a rómsku osadu na Budulovskej ulici. Od roku 2016 bude odvoz odpadu zabezpečovať firma, ktorá vzíde z verejnej súťaže.

Súčasťou rokovania bol aj návrh na voľbu zástupcu primátora. Podľa niektorých poslancov totiž táto funkcia nebola legitímne ustanovená. V čase neprítomnosti primátora a počas dovolenky ho od polovice decembra minulého roka zastupoval poslanec Imrich Ikrényi na základe nariadenia primátora a poverovacej listiny. Navrhovateľ László Köteles napokon požiadal o stiahnutie návrhu na voľbu zástupcu z rokovania. Najvyšší štatutár mesta sa rozhodol odvolať poverenie na zastupovanie primátora pre nezávislého poslanca Imricha Ikrényiho, pretože stratil osobnú dôveru v správny výkon funkcie. Primátor vymenoval do funkcie neplateného zástupcu Norberta Krušinského poslanca za stranu Most-Híd na základe rozhodnutia vyvesenom na  úradnej tabuli.

Do programu zasadnutia bol zaradený bod o určení úloh hlavnému kontrolórovi Milanovi Pavolovi. Podávateľom návrhu bol poslanec Ľubomír Somodi. Požiadal o výkon kontroly  hospodárenia s majetkom mesta, preverenie zákonnosti postupu presťahovania chatrčí v rómskej osade na Budulovskej ulici a právneho postupu pri určení zástupcu primátora. Mestské zastupiteľstvo poverilo hlavného kontrolóra prešetrením týchto záležitostí prijatím uznesenia.

Primátor Slavomír Borovský v diskusii oznámil, že sú známe čiastkové výsledky právneho a úplné výsledky ekonomického auditu. Závery z kontrol budú zverejnené po prerokovaní mestskou radou a verejnosť nimi bude oboznámená na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátor naznačil informácie o nevýhodnej kúpe dlhopisov bez náležitých dokumentov od Moldavaparku s.r.o. (Závery ekonomicko-právneho auditu  budú predložené Najvyššiemu kontrolnému úradu.)

-kol-

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor