úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Spravodajstvo

2. mimoriadne zasadnutie

15. januára 2015, štvrtok - 01:35

12. januára 2015 rokoval  poslanecký zbor na  2. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutočnilo v Inkubátorovom dome.

Po otvorení zasadnutia primátorom Slavomírom Borovským poslanci vo svojich interpeláciách upozornili na nefunkčné verejné osvetlenie na Námestí budovateľov 4 až 14, na chýbajúce autobusové spojenie do USS zo sídliska počas školských prázdnin. Prednesená bola napríklad aj požiadavka na odstránenie zákazovej dopravnej značky na Námestí Ľudovíta Štúra, na opravu zábradlia betónového mosta a na rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite MČ Budulov.

V programe zasadnutia bol schválený rokovací poriadok Mestskej rady ako iniciatívneho, výkonného a kontrolného orgánu mestského zastupiteľstva. Nový inštitút v riadení mesta plní aj funkciu poradného orgánu  primátora. Jej členmi sú štyria poslanci mestského zastupiteľstva: Imrich Ikrényi (nezáv.), László Köteles (SMK), Norbert Krušinský (Most-Híd, KDH, SDKÚ-DS, Sieť)  a Roland Szabó (SMER-SD).

Mestský parlament v ďalšom bode rokovania odobril zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií mestského zastupiteľstva. Vymedzené sú ich hlavné funkcie, náplň činností, ich práva a povinnosti. Vytvorených je celkovo 15 komisií v nasledujúcich oblastiach:

 • ochrana verejného záujmu
 • finančná
 • výstavby a dopravy
 • verejného poriadku a ochrany životného prostredia
 • školstva
 • kultúry a cestovného ruchu
 • športu
 • sociálnych vecí a zdravotníctva
 • bytová
 • obchodu, služieb a podnikateľského sektora
 • rómsku problematiku
 • cirkevnú
 • pre mestkú časť Budulov
 • pre sídelnú časť Sídliska

Na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie na zmenu kompetencií Komisie verejného poriadku a ochrany životného prostredia. Tá mala mať pôvodne za úlohu riešiť aj sťažnosti smerujúce proti hlavnému kontrolórovi mesta, poslancom mestského zastupiteľstva, mestskej rady  a primátorovi. Rozhodnutím mestského zastupiteľstva bola zriadená osobitná Komisia sťažností. Rokovanie pokračovalo prednesením správy o činnosti Mestskej polície za uplynulý rok. Poslanecký zbor  na stretnutí odsúhlasil aj prehlásenie mesta ako vlastníka pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Moldavy nad Bodvou o realizácii pozemkových úprav v programovacom období 2014-2020 v zmysle zákona SNR č. 330/1991 Zb. po oboznámení sa s možnosťami usporiadania pozemkového vlastníctva. Mestský parlament v ďalšej časti zasadnutia zobral na  vedomie správu primátora o vysielaní mestskej televízie, ktoré zabezpečovala firma Regfilm s.r.o. K prerušeniu vysielania zverejnilo mesto oficiálne stanovisko na webovej stránke mesta v sekcii úradná tabuľa.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor