úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Mestské ocenenia

Čestný občan mesta

Ceny Pro Urbe

Ceny mesta

Mesto Moldava nad Bodvou na základe § 6 odsek 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydala Všeobecné záväzné nariadenie o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravujú podmienky udeľovania ocenení mesta Moldava nad Bodvou.
Toto VZN upravuje:

 • udeľovanie ceny mesta Moldava nad Bodvou
 • udeľovanie ceny „ Pro Urbe“
 • udeľovanie čestného občianstva mesta Moldava nad Bodvou

Ocenenia udeľuje Mestské zastupiteľstvo spravidla pri príležitosti Dní Moldavy.

Súťaž odborných prác na tému „Minulosť a prítomnosť Moldavy nad Bodvou“

2002, 2001, 2000

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 - neboli podané odborné práce.

Mesto od roku 2000 každoročne vyhlasuje súťaž odborných prác na tému "Minulosť a prítomnosť Moldavy nad Bodvou" v oblastiach:

 • vlastiveda
 • história vzdelávania
 • história cirkví
 • história spolkov, združení a klubov
 • prírodoveda
 • sociológia

Podmienky nominovania:

 • práca napísaná v slovenskom, alebo maďarskom jazyku
 • odovzdaná v troch exemplároch vytlačená a v elektronickej forme
 • práca nebola doposiaľ publikovaná

Starostlivosť o mestskú zeleň

Mesto s cieľom zainteresovať obyvateľov na vzhľade a úprave svojho okolia každoročne v rámci projektu "Starostlivosť o mestskú zeleň" vyhlasuje súťaž.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor