úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena Pro Urbe 2010 - Mons. JCDr. Bartolomej Gábor, PhD.

Narodil sa 21.marca 1950 v  najmenšej obci Medzibodrožia – v Rade. Pochádza z roľníckej rodiny. Je najstarším z troch synom už nebohých rodičov.
Prvý stupeň základnej školy ukončil v rodnej obci a povinnú školskú dochádzku ukončil v základnej škole v Kráľovskom Chlmci. V roku 1969 maturoval na Strednej strojníckej priemyselnej škole v Košiciach. V tom istom roku ho prijali na štúdium teológie na Rímskokatolíckej teologickej fakulte sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, promoval v roku 1974.
9. júna 1974 bol v Dóme Sv. Martina v Bratislave biskupom Trnavskej arcidiecézy Dr. Júliusom Gábrišom vysvätený za farára. Po vysviacke nastúpil ako kaplán v Dóme sv. Alžbety v Košiciach a sedem rokov slúžil maďarské bohoslužby. V roku 1981 bol vymenovaný za správcu farnosti vo Veľkých Kapušanoch. Po nežnej revolúcii bol biskupom Košickej arcidiecézy Mons. Alojzom Tkáčom menovaný za dekana farnosti Medzibodrožia a Použia. V roku 1990 sa stal na 5-ročné funkčné obdobie členom diecéznej kňazskej rady a v roku 1995 členom Kolégia konzultorov. Nakoľko nemal potrebné vzdelanie, s predchádzajúcim zvláštnym súhlasom Apoštolskej stolice sa stal metropolitným sudcom. Chýbajúce vzdelanie sa doplnil postgraduálnym štúdiom na bratislavskej teologickej Alma Mater, ktoré ukončil v roku 1996 magisterskou skúškou.
V rámci poslania duchovného, okrem šírenia evanjélia sa venoval aj charitatívnej činnosti. 31.mája 1991 založil Slovenské združenie maďarskej maltskej charitatívnej služby vo Veľkých Kapušanoch. Pričinil sa aj o vybudovanie kláštora pre sestry III. rádu sv. Františka vo Veľkých Kapušanoch
15. júna 1998 získal licenciát z kanonického práva na Katolíckej univerzite Pétera Pázmánya v Budapešti. Na podnet svojich profesorov pokračoval v štúdiu a 15. júna 2000 obhájil doktorát z kanonického práva na tej istej univerzite.
Po 17-ročnej službe vo Veľkých Kapušanoch ho Košický arcidiecézny biskup 1. júla 1998 vymenoval za farára rímskokatolíckej farnosti v Moldave nad Bodvou, o rok neskôr za dekana farnosti.
Zanietenie a dôslednosť sú pre neho typické, a práve tieto črty jeho osobnosti pozitívne ovplyvnili duchovné pôsobenie v meste. Otvorenosťou, hlásaním evanjélia, vyučovaním náboženstva i záujmom o veci verejné si získal všetkých obyvateľov mesta. Počas 12 ročnej pastoračnej činnosti v Moldave nad Bodvou vykonal mnoho pre katolícku náboženskú obec, pre moldavský kostol a jeho okolie. Inicioval a realizoval mnohé opravy v katolíckom kostole a jeho okolí. Spomenieme len niektoré: reštaurácia interiéru kostola, rekonštrukcia sakristie, vyhotovenie fresiek 4 evanjelistov na strope chrámovej lode, prestavba liturgického priestoru a oltára. V okolí kostola bola vykonaná parková výsadba a vytvorená Via lucis (Cesta Svetla).
Popri duchovnej činnosti sa aktívne venuje prednáškovej a publikačnej činnosti. Je zakladateľom a redaktorom katolíckeho mesačníka „ Harangszó“ – „Hlahol zvona“.Je autorom mnohých článkov v rôznych katolíckych novinách, recenzentom publikácií o kanonickom práve. Od roku 2005 je stálym členom komisie Nadácia Mindszenty v Budapešti.
Jeho Svätosť Pápež Benedikt XVI. ho 30.septembra 2006 prijal medzi dvorných kaplánov.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Mons. Bartolomejovi Gáborovi, PhD.- dekanovi rímskokatolíckej farnosti v Moldave nad Bodvou Cenu Pro Urbe za rok 2010 za zásluhy v duchovnej činnosti v náboženskej obci a pri správe moldavskej farnosti.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor