úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena Pro Urbe 2010 - Miestna organizácia Csemadok-u

CSEMADOK ako Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku ( Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség) vznikol 5. marca 1949 v Bratislave. Následne na to niekedy na sklonku roku zanietenci založili základnú organizáciu aj v Moldave nad Bodvou. Patrí uznanie zakladajúcim členom i všetkým, ktorí hneď pochopili poslanie a význam Zväzu. Stali sa fakľonosičmi, rozsievali „iskierky“, aby zapálili „oheň“ v srdciach ostatných. Bolo by zdĺhavé vymenovať mená všetkých zakladajúcich členov i doterajších funkcionárov miestnej organizácie. Dôležité je, že terajšiu členskú základňu tvorí okolo 500 členov. Boli takí, ktorí aktívne pomáhali, nezištne a obetavo pracovali alebo len takí, ktorí pasívne platili členské príspevky a tak podporovali činnosť a existenciu miestnej organizácie. Túto mravčiu budovateľskú prácu najlepšie vystihuje biblické prirovnanie „ dom postavený na skale ani víchrica nezmietne“. Zanikali štáty, menili sa vlády, zmenilo sa zriadenie, ale Csemadok sa zachoval , prežil všetky víchrice a existuje aj v našom meste už viac ako 60 rokov.
Od počiatku sa miestna organizácia naplno venovala činnostiam, pre ktoré vznikla, t.j. zachovaniu a rozvíjaniu národnej identity Maďarov na Slovensku, pestovaniu, šíreniu a uchovávaniu kultúrnych hodnôt, ľudových tradícií, zvyklostí, hudby, piesní a tancov, maďarského jazyka a možností vzdelávania v materinskom jazyku na národnostne zmiešanom území. Písomná zmienka o existencii Miestnej organizácie Csemadok-u v Moldave nad Bodvou je z roku 1950. Podáva svedectvo o aktívnej činnosti organizácie i o hosťovaní - divadelnom predstavení - moldavského ochotníckeho divadla v obci Peder.
Csemadok je v meste iniciátorom a organizátorom spomienkových osláv, významných historických výročí i regionálnych udalostí. Jej činnosť je najhmatateľnejšia prostredníctvom činnosti umeleckých telies, ktoré pod záštitou miestnej organizácie už roky pôsobia.
V roku 1965 založili zmiešaný spevokol pod vedením pána László Szombathyho. Vznikli spojením dvoch cirkevných spevokolov a dostalo sa im, žiaľ, tej „cti“, že 2.septembra 1970 spievali Rekviem nad hrobom humanistu doby, Zoltána Fábryho . Po jeho smrti, v roku 1973, založili tradíciu spomienkovej slávnosti na počesť tohto klasika maďarskej literatúry na Slovensku, spisovateľa, literárneho kritika a esejistu.
V októbri 1978 založili ženský spevokol Asszonykórus, ktorý viac ako tridsať rokov svojimi vystúpenia dôstojne reprezentuje maďarskú národnú kultúru doma i zahraničí .
Už 31.- krát organizujú, spočiatku 1-2 dňové, toho času už viacdňovú sériu hodnotných podujatí pod názvom Dni Mártona Szepsiho Csombora a zriadili v meste aj jeho múzeum . Každoročne si pripomenú 15. marca výročie revolúcie za nezávislosť v roku 1848 . Činnosť MO Csemadoku obohacovali rôzne folklórne skupiny ako už zaniknutý detský ľudový tanečný súbor Fehér Lilomszál (Biela ľalia), tanečný súbor Bodva, citarová skupina alebo detské ochotnícke divadlo Bódvácska. Za tým všetkým je práca ľudí, ktorí sa združili v CSEMADOK-u a v tejto organizácii nachádzajú seba samých, realizujú svoje sny, nachádzajú svoje korene, identitu, zachovávajú vernosť odkazu svojich predkov, národu, materinskému jazyku.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Cenu Pro Urbe 2010 Miestnej organizácii Csemadok – u v Moldave nad Bodvou za pestovanie a uchovávanie maďarskej kultúry na Slovensku.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor