úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2010 - Stredná odborná škola – Szakközépiskola , Moldava nad Bodvou

História školy sa začala písať v septembri 1956. Bola založená v Bočiari pri Košiciach ako Poľnohospodárska technická škola, odbor mechanizačný. Školský rok sa začal so 42 žiakmi a pôsobilo na nej v tom období 10 pedagógov. Súčasťou školy boli aj dve triedy majstrovskej školy a kurz pre vedúcich brigádnických stredísk. Materiálno-technické podmienky školy však boli veľmi zlé. Žiaci bývali v školskej budove (bývalá budova VSŽ) a boli doslova „odrezaní od sveta“. Učitelia dochádzali do obce Veľká Ida autobusom a odtiaľ dennodenne 5 km peši do školy a späť.
V roku 1959 sa škola rozdelila – slovenské triedy boli preložené do Michaloviec a maďarské do Moldavy nad Bodvou. Vyučovanie sa začalo 1.októbra v budove gymnázia v odpoludňajších hodinách. V tomto období opustili školu prví maturanti – z počtu 42 maturovalo 39 študentov.
Podstatné zmeny v živote školy nastali nasledujúcom školskom roku, kedy došlo k územnej reorganizácii. Škola získala pre seba priestory bývalej budovy Okresného národného výboru v Moldave nad Bodvou. Škola mala vyhovujúce podmienky a mohla sa rozšíriť. Otvorilo sa štvorročné štúdium odboru pestovateľstvo-chovateľstvo s vyučovacím jazykom slovenským. Tento odbor zanikol v školskom roku 1966/67.
Pre skvalitnenie výchovno-vyučovacích podmienok sa v osemdesiatych rokoch uskutočnila výstavba nových objektov pre potreby praktického vyučovania, školské dielne.
Počas existencie školy sa vystriedali rôzne formy a odbory štúdia – denné, diaľkové, externé, jednoročné pre funkcionárov poľnohospodárskych podnikov, nadstavbové pre absolventov učňovských škôl, pestovateľský – chovateľský odbor s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. V tomto období navštevovali školu s názvom Stredná poľnohospodárska odborná škola žiaci od Žitného ostrova po Zemplín a absolventi boli veľmi žiadanými poľnohospodárskymi odborníkmi v bývalom Československu. V súčasnosti navštevujú školu žiaci od Rimavskej Soboty, cez Rožňavu až po Košice.
Za dobu svojej existencie škola vychovala pre poľnohospodárov okolo 2800 absolventov, z ktorých mnohí získali vysokoškolské diplomy na poľnohospodárskych vysokých školách či univerzitách v Košiciach, Nitre, Bratislave, Prahe, ale aj v Moskve, Debrecíne, či Gödöllő. Niektorí z absolventov dodnes pôsobia na tejto škole.
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia došlo k stagnácii poľnohospodárstva, ktorá pretrváva dodnes. Odrazilo sa to na záujme žiakov o štúdium odboru mechanizácia poľnohospodárskej výroby. Riaditeľstvo preto pristúpilo k inovácii štúdia a k zmene profilácie školy.
V roku 2008 sa premenovala škola na Strednú odbornú školu - Szakközépiskola s odbormi a zameraním na dopravu a podnikanie. Vyučovanie prebieha stále dvojjazyčne, sú triedy s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Riaditeľstvo školy je presvedčené, že zavedenie nových študijných odborov a ponúkané možnosti sa dostanú do povedomia verejnosti a obnovia záujem o štúdium na staronovej škole. O to sa usiluje celé vedenie spolu s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Cenu mesta za rok 2010 za vyše 50-ročné vynikajúce výsledky pri výchove stredoškolských odborníkov v poľnohospodárstve.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor