úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena Pro Urbe 2011 - Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou

V školskom roku 2010/2011 oslávila škola 60 výročie založenia. V bývalom Československu bola najväčšou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Údolí Bodvy a povolenie na znovu otvorenie dostala v roku 1950. V prvých rokoch fungovala zo 185 žiakmi a 4 triedami. Prvé roky činnosti tejto školskej inštitúcie charakterizoval entuziazmus, činorodosť, nadšenie. Pedagogický zbor tvorili niekdajší študenti Vysokej školy pedagogickej z Blatného Potoka (Sárospatak). Nemali však na ružiach ustlané, pracovali vo veľmi skromných podmienkach, ale nezlomilo ich to, naopak posilnilo. Z úcty k materinskému jazyku a kultúrnym tradíciám svojich predkov s hrdosťou a plnou zodpovednosťou sa stali nositeľmi hodnôt, ktoré škola vždy hlásala a presadzovala.
Rok 2002 sa stal zlomovým rokom, začala sa písať nová kapitola v dejinách školy. Na základe zmeny legislatívy sa základná škola a gymnázium mohli spojiť a dostať pod spoločného zriaďovateľa, ktorým sa stalo mesto Moldava nad Bodvou. Konečne sa vrátila táto vzdelávacia ustanovizeň do rúk toho, kto rozhodoval o jej existencii a cítil zodpovednosť za vzdelávanie žiakov v materinskom jazyku.
V súčasnosti má škola 531 žiakov väčšinou z Moldavy nad Bodvou, ale školu navštevujú aj žiaci z 12 spádových obcí.

Materiálno- technické vybavenie školy je na dobrej úrovni. Vyučovanie sa uskutočňuje pomocou modernej didaktickej techniky. Žiaci majú k dispozícii početné špeciálne učebne, ako napríklad jazykové laboratórium s interaktívnou tabuľou, dve učebne informatiky so stálym internetovým pripojením. Môžu neobmedzene využívať dobre vybavenú školskú knižnicu, telocvičňu a multifunkčné ihrisko. Svoje záujmy môžu realizovať a pracovať v 31 záujmových krúžkoch.
Odbornosť pedagogického zboru je na vysokej úrovni. 12 pedagogických zamestnancov získalo II. kvalifikačnú skúšku, 7 pedagogických zamestnancov sa zúčastňuje na priebežnom inovačnom vzdelávaní a 12 pedagógov absolvuje akreditačné vzdelávanie.

Škola sa umiestňuje vo všetkých predmetových súťažiach na popredných miestach v rámci okresu Košice- okolie ale aj v celoštátnom meradle. Prvenstvá získavajú najmä v prednese poézie a prózy, v súťaži Poznaj slovenskú reč, v olympiáde z  anglického jazyka, na matematickej olympiáde. V súťaži v ľudovom speve a v  športových súťažiach dosiahli vynikajúce celoslovenské úspechy.
V duchu pokrokových myšlienok slávnej osobnosti, rodáka nášho mesta Mártona Szepsi Csombora, vedenie školy považovalo vždy za dôležité nadviazať spoluprácu s podobnými školami zahraničí za účelom získavania nových poznatkov, skúseností. Družobnými školami sú Základná škola Kiskulcsosi z Karcagu a Gymnázium a Odborná škola Mihálya Váciho z Encsu, partnerská spolupráca už dnes prerástla do trvalých priateľstiev.
Škola sa zapája do každodenného spoločenského, kultúrneho a športového života mesta. Ale už tradičné programy na Deň matiek, vianočná besiedka a marcové oslavy výročia národnooslobodzovacieho boja sa stali veľmi očakávanou udalosťou v meste.
K 60 výročiu znovu založenia dostala škola nádherný darček – komplexnú vnútornú aj vonkajšiu rekonštrukciu budovy, za čo vďačí predovšetkým mestu a jeho poslancom. Vďaka patrí ale každému, kto prispel prácou, materiálne alebo len podpornými slovami, podstatné je aby bola škola naplnená obsahom.
Budúcnosť školy je teraz v rukách omladeného pedagogického zboru, všetky ich myšlienky a činy nech ovplyvňuje úcta k minulosti a viera v budúcnosť.


Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Cenu Pro Urbe 2011 Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola k 60 výročiu znovu založenia, za dosiahnuté výchovno- vyučovacie výsledky, za zachovanie materinského jazyka na národnostne zmiešanom území.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor