úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena Pro Urbe 2012 - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou

V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že skoro všetci obyvatelia vyznávali túto vieru. Boli časy, kedy mal cirkevný zbor dvoch duchovných aj dve fary. Reformovaná kresťanská cirkev založila v meste základnú školu aj nižšie gymnázium, ktoré malo v okolí veľmi dobrú povesť. Duchovní aj presbytérium podnecovali aj podporovali vynikajúcich žiakov, aby pokračovali v štúdiách v zahraničí, v Holandsku, Švajčiarsku či Nemecku. Tak sa dostali k vzdelaniu rodáci Márton Csombor Szepsi, Máté Laczkó Szepsi, György Korotz Szepsi a mnohí ďalší. Silné protireformačné hnutie zastavilo reformačné snahy, ale reformovaná kresťanská cirkev v Moldave nezanikla. Moldavskí veriaci si na konci mesta vybudovali drevený kostol, ktorý slúžil svojmu účelu viac ako 70 rokov. V roku 1753 dokončili výstavbu fary a súčasný kostol bol vybudovaný v roku 1973.

Naši predkovia pevní vo viere, zápasili a prinášali obete za zachovanie čistoty maďarského jazyka v meste. Farníci boli hrdí,  vzdelaní ľudia. Svoje deti podporovali vo vzdelávaní, niekedy aj za takú cenu , že sa po štúdiách  už do rodiska nevrátili. Počet veriacich sa začal zvyšovať v minulom storočí, kedy sa majstri remesla, ale hlavne roľníci sťahovali do mesta a puritánstvom a  poctivou prácou obohacovali seba aj cirkevnú obec.

V roku 1942 nastúpil namiesto košického katechéta Endreho Orémusa za duchovného moldavského cirkevného zboru pán Pál Cáji, ktorého čakala ťažká úloha.
Na konci 2. svetovej vojny, ustupujúce nemecké vojská  poškodili kostol. Vnútorné zariadenie bolo celkom zničené a značne poškodené boli aj múry. Organ kúpili od drienovského katolíckeho farára, kazateľnicu odliali z betónu a vtedajšie komunistické vedenie mesta povolilo postaviť vežu kostola len do výšky 1. poschodia. Kostolné lavice vyrobil neskorší kurátor Ladislav Osztro. Na opravu strechy už nezvýšili peniaze, preto do kostola dva roky zatekalo. Cirkevný zbor v tomto období nemal ani stáleho duchovného. Podľa potreby zastupoval pastor Alexander Bernáth zo Zádiela alebo Zoltán Gyüre z farnosti vo Vyšnom Lánci. V roku 1974 zvolil cirkevný zbor duchovného Gejzu Vassa, ktorý tu pôsobil až do svojej smrti 8. apríla v roku 1986.

V 9. mája 1987 prišiel do farnosti pán Lajos Gábor, terajší duchovný moldavskej cirkevnej obce. Školské roky strávil v rodnej obci Ptrukša a druhý stupeň základnej školy ukončil vo Veľkých Slemenciach. Gymnázium navštevoval a zmaturoval v roku 1961 vo Veľkých Kapušanoch.  Bol rozhodnutý pokračovať v štúdiu teológie.  Bolo to však v čase komunizmu a na vlastnej koži zažil perzekúciu komunistického režimu. Stranícky pohlavári sa mu vyhrážali, snažili sa ho odhovoriť, nedovolili mu študovať teológiu. Musel sa na celý rok zamestnať a manuálne pracovať, kým sa mu podarilo dostať na teologickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe a doštudovať. Počas štúdia  bol na študijných pobytoch v Budapešti, Debrecíne, Berlíne . Ako študent pracoval na  obnove miest  Drážďany a Berlín. Povinnú vojenskú službu odslužil vo vojenskej nemocnici v Terezíne. Po ukončení vysokoškolských štúdií ho opäť navštívili tajní služobníci režimu a ponúkli mu ďalšie štúdium a prácu v diplomatických službách, ak sa zriekne svojho povolania. Za ponuku sa poďakoval a zotrval v svojom poslaní. Službu pre cirkev začal ako tlačový tajomník predsedníctva synody. V tých časoch sa oženil, ale jeho manželka -inžinierka- kvôli jeho povolaniu prišla o zamestnanie, aj napriek tomu že sa vzdal funkcie tlačového tajomníka. Požiadal biskupa reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, aby mu pomohol zamestnať sa ako duchovný v niektorom cirkevnom zbore v blízkosti Košíc. Biskupovi trvalo dva mesiace kým prelomil neochotu štátnych orgánov a vybavil povolenie vykonávať duchovnú činnosť v moldavskej farnosti.

Kurátorom farnosti bol v tom čase pán Ladislav Osztro, člen rady synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorý cez synodu poznal nastupujúceho duchovného pána Lajosa Gábora. Dúfal, že nový duchovný sa popasuje s problémami a  nastolí poriadok v cirkevnej obci. Pre starobu sa vzdal funkcie a na poste kurátora ho nahradil pán Bartolomej Bocskorás. V tom čase sa začala rozsiahla rekonštrukcia kostola a pri náročných prácach sa vystriedali aj kurátori. Nastúpil pán Alexander Molnár, ktorý spolu s manželkou dodnes vykonávajú kurátorské povinnosti tak, aby reformovaných veriacich stmeľovali a združovali. Finančné prostriedky na rekonštrukciu kostola získali z časti zo zahraničných cirkevných zborov, prispelo aj mesto na čele s pánom primátorom Istvánom Zachariašom.

Pán duchovný Lajos Gábor po zamatovej revolúcii okrem činnosti duchovného vykonával rôznorodé činnosti pre kresťanskú cirkev. Založil Zväz reformovanej kresťanskej mládeže v údolí Bodvy. Bol zakladajúcim členom a začas aj voleným predsedom Zväzu reformovaných duchovných maďarskej národnosti na Slovensku. Založil Ľudovú vysokú školu na vzdelávanie dospelých maďarskej národnosti. Jedno volebné obdobie bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

Tak ako tomu bolo v minulosti, aj v súčasnosti cirkevný zbor podporuje mládež. Začali s výstavbou domova pre reformovanú kresťanskú mládež.  Vytvorili priestorové možnosti pre rokovanie Zväzu reformovanej mládeže maďarskej národnosti vo svete a pre činnosť  Ľudovej vysokej školy, kde prednášali mnohí významní vedci a odborníci. Dáva priestor pre ekumenické bohoslužby.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo v roku 2012 cenu Pro Urbe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevnému zboru v Moldave nad Bodvou za prácu a snahu zástupcov reformovanej kresťanskej cirkvi o zachovanie morálnych a duševných hodnôt spoločnosti, o zachovanie identity maďarského spoločenstva v meste a jeho okolí, o dobré spolunažívanie tu žijúcich ľudí rôznej národnosti a náboženskej príslušnosti, o rozvoj mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor