úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2012 - František Boda

Narodil sa 17. februára 1947 v obci Vojka. Od detstva bola kultúra neodmysliteľnou súčasťou jeho života. Prednes poézie, prózy, amatérske divadlo, spevokol, či sólový spev, všade sa angažoval.

Po skončení základnej školy študoval na Strednej priemyselnej škole   v Košiciach. Zmaturoval v roku 1966 a zamestnal sa v Východoslovenských železiarňach v Košiciach, kde pracoval až do roku 1971. Stal sa tajomníkom Oblastného výboru Csemadoku a  túto pozíciu zastával až do roku 1980. V rokoch 1979-1984 diaľkovo študoval na Vysokej škole spoločenských vied v Bratislave. Vtedy už pôsobil ako riaditeľ Domu osvety v Buzici. Po získaní vysokoškolského diplomu sa zamestnal ako zástupca vedúceho oddelenia kultúry pri Okresnom  osvetovom stredisku v Košiciach a pracoval tu až do roku 1987, kedy bol opäť zvolený za tajomníka Okresného výboru Csemadoku pre Košice  a okolie.  Až do odchodu do dôchodku pracoval tu v Moldave nad Bodvou  a napĺňal úlohy Csemadoku, organizácie,  ktorá bola založená  s cieľom  zachovania a rozvíjania národnej identity Maďarov na Slovensku, pestovanie, šírenie a uchovávanie kultúrnych hodnôt, ľudových tradícií, zvyklostí, hudby,  piesní a tancov, maďarského jazyka a možností vzdelávania v materinskom jazyku na národnostne zmiešanom území.
Popri práci kládol vždy veľký dôraz na doplnenie a rozšírenie svojich vedomostí. Absolvoval nadstavbové štúdium ľudovej umeleckej tvorivosti a 3-ročný kurz režisérov.

Počas 40-ročného pôsobenia v oblasti kultúry v Moldave a okolí jeho zásluhou vznikali a pracovali  umelecké súbory a kultúrne podujatia sa stali tradičnými. Napr. okresné a  krajské súťaže v prednese poézie a prózy, Cserehátsky festival umeleckej tvorivosti, Okresný festival amatérskych divadiel, Jasovská letná akadémie- Celoslovenský vzdelávací tábor, Divadelný festival Béniho Egressyho s celoslovenskou pôsobnosťou, a mnoho iných. Rôznorodá kultúrna činnosť,  úspechy umeleckých súborov na okresných, krajských, celoslovenských i zahraničných súťažiach potvrdili správnosť jeho zámerov a cieľov. Jeho  pričinením aj v ekonomicky ťažkých časoch, kedy bola kultúra podfinancovaná, umelecké súbory nezanikali, ďalej vyvíjali svoju činnosť.

Samozrejme túto prácu nevykonával sám. Vždy oslovil a zhromaždil okolo seba odborníkov, dobrovoľníkov, ktorí mu pomáhali presadzovať zámery. Zaumienil si, že v okolí nebude taká obec (maďarská), v ktorej nebude pôsobiť aspoň jedno umelecké teleso. Vždy sa snažil o to, aby maďarská národnostná kultúra zaujala dôstojné miesto v kultúrnom živote spoločnosti, aby sa tradície oživili, pestovali a v nezmenenej podobe zachovali pre budúce generácie.

Za spoju prácu a  umeleckú činnosť  bol viackrát ocenený. V roku 2003 prevzal v Maďarsku cenu Gyulu Wlasicsa. Najvyššie ocenenie Košického samosprávneho kraja za prínos pre národnostnú kultúru prevzal v roku 2008. Prezident Maďarskej republiky Pál Smitt pri príležitosti výročia národnooslobodzovacieho boja v rokoch 1848-49 dňa 15. marca 2011 mu za zásluhy udelil Zlatý kríž Maďarskej republiky.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2012 Františkovi Bodovi za 40 ročnú kultúrnu činnosť  v meste i okolí, za zhromažďovanie maďarských ľudových tradícií a pestovanie maďarskej kultúry.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor