úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2012 - Ing. Pavel Góts

Moldavský rodák Pavel Góts sa práve dnes dožíva významného životného jubilea – 70 rokov veku.
Základnú školu i Strednú poľnohospodársku odbornú školu ukončil v Moldave nad Bodvou. V roku 1960 ho prijali na Vysokú školu zemědelskú v Prahe, na fakultu mechanizácie poľnohospodárstva, kde promoval v roku 1965. Po skončení štúdia sa zamestnal na Strojovej a traktorovej stanici v Moldave nad Bodvou (STS), pracoval v rôznych funkciách, až po funkciu zástupcu riaditeľa. V rokoch 1982-1990 pôsobil v Okresnom podniku služieb v Moldave nad Bodvou(OPKS) ako výrobno-technický námestník riaditeľa. Po likvidácii podniku prešiel do podniku Transpetrol a.s. prečerpávacia stanica v Moldave nad Bodvou a pracoval ako vedúci stanice až do odchodu do dôchodku v roku 2002.

Popri zamestnaní vykonával rôzne funkcie v spoločenských organizáciách. Pôsobil ako tajomník zväzu rybárov a  predseda TJ. Zúčastňoval sa aj verejného života v meste, dlhé roky, až dodnes pracuje v komisiách mestského zastupiteľstva, pri voľbách pracuje vždy ako členom volebnej komisie.
V každej dobe a na každej pozícii sa zachoval ako lokálpatriot. Bol vždy nápomocný a angažovaný pri projektoch v záujme rozvoja mesta. Počas pôsobenia v STS zabezpečoval montovanie oceľovej konštrukcie tribúny na miestnom futbalovom štadióne. Tieto práce vykonali bývalí športovci vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. Počas pôsobenie v OPKS mal na starosti rozvoj služieb pre obyvateľstvo mesta i okolia. Vtedy boli zavedené nové služby po ktorých bol dopyt ako kožušníctvo, krajčírstvo, cukrárska výroba, kamenárstvo, plynárenské služby vrátane revízie plynových zariadení.  OPKS bol realizátorom stavby domova dôchodcov a pohostinstva na štadióne a vtedy bola plynofikovaná Katolícka fara a Daňový úrad.
11 rokov pôsobil ako predseda TJ Moldava. Vtedy došlo k masovému rozvoju telovýchovy v meste. Vznikli nové oddiely ako stolnotenisový, volejbalový, kolkársky, šachový a atletický. Dnes si už málokto pamätá, že napr. šachy a kolky hrali Moldavčania na úrovni II. ligy. Činnosť TJ sa financovala z vlastnej hospodárskej činnosti, z dopravy a pohostinských služieb. Pán Pavel Góts okrem týchto aktivít už 55 rokov nepretržite súťažne hrá stolný tenis. Je najstarším aktívne hrajúcim športovcom v meste.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2012 p. Ing. Pavlovi Gótsovi za dosiahnuté výsledky a  aktívnu športovú činnosť a za angažovanosť pre hospodársky rozvoj mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor