úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2013 - PhDr. Ladislav Kučera, CSc.

PhDr. Ladislav Kučera, CSc., sa narodil 22.5.1926 v Banskej Štiavnici. Študoval v rokoch 1951-1954 na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave slovenský jazyk a ruský jazyk a v rokoch 1955-1958 na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove slovenský jazyk. V roku 1968 získal titul doktor filozofie a v roku 1976 vedeckú hodnosť kandidát vied.

V Moldave nad Bodvou pôsobil v rokoch 1954-1971. Počas týchto sedemnástich rokov sa venoval vzdelávaniu mládeže. Povereníctvo školstva v Bratislave ho v roku 1954 vymenovalo za riaditeľa prvej strednej školy v Moldavskom okrese -Jedenásťročnej strednej školy , ku ktorej patrili triedy prvého a druhého stupňa ZŠ a výberové ročníky 9.-11.triedy, čo boli vlastne gymnaziálne triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
Bola to nielen organizačne komplikovaná škola, ale borila sa aj s priestorovými problémami. Vyučovalo sa v účelovej školskej budove na Hlavnej ulici, ale najmä v provizórnych priestoroch banky, kultúrneho domu, v zasadačke miestneho národného výboru, bývalého súdu aj v súkromných domoch. V riadiacej práci musel okrem výchovno-vzdelávacích a riadiacich povinností zvládnuť aj komplikovanú logistiku denného presunu pedagógov (dokonca aj každú sobotu) z učebne do učebne v rámci Moldavy. Aj napriek takýmto pracovným ťažkostiam vládol v pedagogickom kolektíve optimizmus, kolegialita a porozumenie. Dobrý vzťah učiteľov k žiakom sa prejavil na výsledkoch a ambíciách. Žiaci tejto školy od 1. ročníka základnej školy až po maturitu v gymnaziálnych ročníkoch dosahovali výborné vyučovacie a morálno-výchovné výsledky a takmer všetci abiturienti pokračovali v štúdiu na vysokých školách. Dnes sú uznávanými odborníkmi v medicíne, školstve, hospodárstve, ale hlavne dobrí a dobroprajní ľudia so správnou hierarchiou hodnôt.

Ladislav Kučera sa počas svojho pôsobenia postaral o výstavbu novej budovy školy na dnešnej Školskej ulici v Moldave nad Bodvou. V novej budove prichýlil nielen slovenské a maďarské gymnaziálne triedy a ZŠ, ale aj maďarskú odbornú strednú školu a spolu riadili s pánom Róbertom Máthé obe školy. Do roku 1971 zastával p. Kučera funkciu riaditeľa strednej všeobecnovzdelávacej školy, potom odišiel pracovať do Košíc. Okrem riadenia školskej inštitúcie sa venoval aj kultúrno-osvetovej práci. Bol režisérom učiteľského amatérskeho divadelného súboru, založil a viedol učiteľský slovensko-maďarský spevokol a založil aj hasičskú dychovku, ktorej bol dirigentom. Celý čas pôsobenia v Moldave nad Bodvou a aj po odchode do Košíc bol a je dodnes literárne činný. Pracuje v oblasti jazykovej kultúry, v konfrontačnom slovensko-maďarskom jazykovom výskume, v rétorike a v teórii vyučovania slovenského jazyka. V roku 1961 bol vyznamenaný titulom Vzorný učiteľ a v roku 1986 dostal vyznamenanie Za obetavú prácu.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo v roku 2013 Cenu mesta PhDr. Ladislavovi Kučerovi, CSc. za dlhoročnú pedagogickú, kultúrno-osvetovú a spoločenskú prácu v prospech mesta a za literárnu činnosť v oblasti jazykovej kultúry.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor