úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena Pro Urbe 2014 - Mgr. Ilona Sýkora

„Kto verne slúži komunite…“

Ilona Sýkora sa narodila 20. novembra 1952 v Rešici. Vyrastala v rodine spolu s troma súrodencami. Rodičovská láska a hodnoty, ktoré jej rodičia od malička vštepovali ju vyzbrojili na celý život.
Základnú škola navštevovala spočiatku v rodnej obci a neskôr v Buzici. Stredoškolské štúdiá ukončila maturitou na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V roku 1978 získala učiteľský diplom na Vysokej škole pedagogickej v Nitre s aprobáciou slovenský jazyka a občianska náuka.

Po skončení štúdia hneď nastúpila do svojho prvého zamestnania na terajšej Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, kde pôsobí dodnes, už 36 rokov.
Štúdiom nadobudnuté vedomosti začala overovať v praxi najprv ako vychovávateľka, neskôr triedna učiteľka, výchovná poradkyňa a zástupca riaditeľa.
Možno ako osobu alebo pedagóga ju poznajú v meste mnohí, ale mnohí nepoznajú ú skutočnú prácu, ktorú pre svoju školu a mesto vykonala.

Svoje zručnosti a odbornosť neustále znásobovala kontinuálnym vzdelávaním. Pedagogickú prácu považovala za svoje poslanie. Pri vyučovaní využíva najnovšie formy a metódy, žiakov vťahuje do vyučovacieho procesu, aby bolo vyučovanie zaujímavé a dynamické. Rokmi nadobudnuté pedagogické zručnosti odovzdávala ďalej kolegom z celého obvodu ako externý zamestnanec metodicko-pedagogického centra.

V roku 2002 bola poverená a od roku 2003 bola vymenovaná za riaditeľku školy a túto funkciu vykonávala do roku 2013.
Vo funkcii skĺbila znalosť výchovno-vzdelávacieho procesu so skvelými organizačnými a riadiacimi schopnosťami a zapojila aj jednu zo svojich pozitívnych vlastností – dôslednosť.
Neochvejne kráčala za svojim cieľom vybudovať modernú, úspešnú školskú inštitúciu a tým si získala úctu a uznanie svojich kolegov, žiakov, rodičov a širokej verejnosti.
Bol hnacím mechanizmom školy, ktorú viedla, len vďaka jej vytrvalosti je zachované gymnázium, ktoré je súčasťou základnej školy.
Neúnavne pracovala na zveľaďovaní školského areálu. Za účinnej pomoci zriaďovateľa bol zrekonštruovaný celý interiér a exteriér školy a dobudované materiálno-technické vybavenie.
Popri náročnej riadiacej práci si vždy našla čas na aktívnu prácu v Csemadok-u a nechýbala na kultúrnych či spoločenských podujatiach v meste.
Pre každého, či je to bývalý žiak, rodič, kolega alebo sused, je a zostane len jednoducho „Ucsu néni“.

A samozrejme Ilona Sýkora nie je len pedagóg, ale je aj starostlivá manželka, matka a babka malej vnučky. Je šťastná vtedy, keď môže pomôcť, plniť svoje poslanie.
Odkiaľ nabrala toľkú energiu? Iste je to danosť od Boha a to že svoj talent nezahodila, ale zúročila v prospech mesta.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu Pro urbe za rok 2014 Mgr. Ilone Sýkora za dlhoročné budovanie maďarskej komunity, posilnenie maďarskej kultúry a identity, príkladnú prácu pri riadení a výchove detí a mládeže v Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium v Moldave nad Bodvou.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor