úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2014 - Centrum voľného času Cvrček v  Moldave nad Bodvou

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou je moderné školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže. Zriaďovateľom CVrČka je mesto Moldava nad Bodvou a v roku 2014 oslávi 50. výročie svojho založenia.

1. 12. 1964 na základe uznesenia Mestského národného výboru v Moldave nad Bodvou bol zriadený Dom pionierov a mládeže a riaditeľom bol ustanovený p. Ladislav Szombathy. Spomedzi prvých aktivít DPaM sa spomínajú cyklistické preteky Moldava – Hatiny , módna prehliadka, súťaž v speve, festivaly tanečných piesní, besedy o knihách, posedenia, kvízy. V školskom roku 1969/1970 podľa zápisu z kroniky pracuje 17 krúžkov. Od roku 1970 bol riaditeľom DPaM p. Zoltán Lóbel. Činnosť sa rozšírila na 30 záujmových útvarov, spomedzi nich spomenieme šachový, divadelný, prírodovedný a rozhlasový krúžok a veľmi úspešné zahraničné letné rekreácie pre deti. V roku 1973 bol DPa M ocenený Čestným uznaním za úspešnú prácu v pionierskom hnutí. V zachovanom novinovom článku je činnosť DPaM hodnotená slovami: „Čo slovo-to čin. A tým i dôkaz, že DPaM v Moldave nad Bodvou je skutočne strediskom mladých“. V roku 1981 bola založená Stanica mladých technikov a v nej pracovali krúžky modelárov, fotografov a výpočtovej techniky. V roku 1982 sa riaditeľkou DPaM stala pani Mária Koštenská. Počas jej pôsobnosti sa založili tradície súťaží ako Malá moldavská miss, Mini playback show a Mestská atletická olympiáda. Od roku 1994 sa DPaM pretransformoval na Centrum voľného času.

V apríli 2001 bola za riaditeľku CVČ už pod názvom CVrČek menovaná p. Mária Tóthová a ešte v tom istom roku sa presťahovali z priestorov židovskej synagógy na Vodnej ulici do priestorov Spoločenského domu na Školskej ulici. V rokoch 2003-2007 bolo centrum vyhlasovateľom a organizátorom medzinárodnej výstavy Najkrajší CVrČek, do ktorej sa zapojilo 5 krajín Európskej únie (okrem Slovenska aj Maďarsko, Poľsko, Bulharsko Česká republika) a bolo prihlásených viac ako 200 výtvarných prác. Členovia CVrČka zapojení do záujmových útvarov reprezentovali naše mesto a aj Slovensko na súťažiach, napríklad: break dance-ová skupina Floor Rackers, ktorej členovia boli viacnásobnými majstrami Slovenska a úspešne súťažili aj v zahraničí. Ďalej tu treba spomenúť členov biliardového klubu „Bilošisti“, ktorí trénovali v rokoch 2008-2013 v priestoroch bývalého Superfleku a reprezentovali mesto v 1. slovenskej biliardovej lige. CVrČek je hlavným organizátorom Európskeho týždňa mobility v meste. Za túto aktivitu bol v roku 2011 ocenený striebornou plaketou a v roku 2012 najvyšším ocenením- zlatou plaketou a získalo sošku Lietajúceho Pegasa na kolesách. Z celej plejády akcií, ktoré CVrČek tradične organizuje spomenieme len Deň úspešných moldavských detí, Dni chameleóna, Dni pre modrú planétu, Deň Zeme, Enviromentálne prednášky, Čakanie na Deň detí, výlety, karnevaly, tábory súťaže a vystúpenia pre rodičom a školy.

V ostatných rokoch pracuje v CVrČk-u viac ako 35 záujmových útvarov, v ktorých je zapojených okolo 350 detí, mladých ľudí, aj dospelých. Za päťdesiat rokov prešlo centrum mnohými zmenami. V pohybe času sa menili názvy, budovy, riaditelia, pracovníci …avšak naplň práce, poslanie ostalo rovnaké: motivovať, podporovať, viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času pod vedením oduševnených odborných zamestnancov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2014 Centru voľného času CVrČek pri príležitosti 50. výročia vzniku za vynikajúce výsledky pri výchove detí a mládeže zabezpečovaním a poskytovaním širokej ponuky voľno časových aktivít a projektov prevencie závislostí u deti a mládež v Moldave nad Bodvou a okolí.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor