úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2014 - Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad  Bodvou

História školy sa začína písať školským rokom 1954/1955, teda pred 60-timi rokmi, kedy bol otvorený prvý ročník Jedenásťročnej strednej školy.

1. septembra 1961 z Jedenásťročnej strednej školy vznikla Stredná všeobecnovzdelávacia škola, vtedy ešte spojená so základnou 9-ročnou školou. SVŠ-ka fungovala až do 1. septembra 1970, kedy bola vydaná zriaďovacia listina o vzniku gymnázia v Moldave nad Bodvou. V prvopočiatkoch boli triedy gymnázia orientované na prírodovedné predmety  a koncom 80-tych rokov úsilie pedagógov smerovalo k vytvoreniu podmienok pre vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky. V decembri 1994 bola škola zaradená do siete 8-ročných gymnázií so zameraním na chémiu a biológiu a prví žiaci nastúpili do osemročného gymnázia v školskom roku 1995/1996.

Významným medzníkom v histórii školy bol 18.september 1998, keď na základe výborných výchovno–vyučovacích výsledkoch a úspechov v mimoškolskej činnosti jej bol Ministerstvom školstva Slovenskej republiky prepožičaný čestný názov Gymnázium Štefana Moysesa.

Počas svojej šesťdesiatročnej existencie vychovala škola množstvo absolventov,  ktorí sa uplatnili vo významných funkciách na Slovensku i v zahraničí. Absolventi školy bez problémov pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu na domácich i zahraničných univerzitách a vysokých školách najmä v Česku, Nemecku, Rakúsku, Spojených štátoch amerických, či Veľkej Británii.

Od roku 2010 je súčasťou Gymnázia Jazyková škola. Ponúka kurzy anglického, nemeckého a ruského jazyka pre študentov a širokú verejnosť.
Štvor- a osemročné gymnázium ponúka študentom široký výber voliteľných seminárov, nepovinných predmetov a prácu v záujmových krúžkoch popri možnosti študovať prácu s informáciami v modernej spoločnosti, rozširovať svoje vedomosti a znalosti v štúdiu zameraného na človeka a prostredie a človeka a techniku. Vyučovanie prebieha v moderných odborných učebniach vybavených kvalitnou multimediálnou technikou. Pre študentov je k dispozícii aj telocvičňa, posilňovňa a rozsiahly školských areál so športoviskom.
Každodenný študentský život obohacujú možnosťami športového vyžitia absolvovaním lyžiarskeho a plaveckého výcviku, školy v prírode, organizovaním tematických exkurzií, zapájaním do rôznych projektov. Znalosti cudzích jazykov si overujú počas poznávacích pobytov. Združovať kolektívy a vytvárať priateľskú atmosféru v triedach napomáhajú školské výlety, medzitriedne športové turnaje a letná atletická olympiáda. Športovú česť Gymnázia obhajujú najmä volejbalistky a futbalisti. Gymnázium podporuje aj umelecký talent žiakov, ktorý uplatňujú v rôznych umeleckých súťažiach, na akciách organizovaných školou či mestom.

Jedným z cieľov Gymnázia je aj výchova spoločensky angažovaného mladého človeka, preto sa študenti zapájajú do celospoločenských kampaní ako Červená stužka, Deň narcisov, Úsmev ako dar, do boja s rôznymi závislosťami. Prioritou školy je rodinná atmosféra, dobré vzťahy v trojuholníku študent, pedagóg, rodič. Pedagógovia ochotne podávajú študentom pomocnú ruku pri zdolávaní študijných i osobných problémoch, preferujú individuálny prístup, optimálnu interakciu učiteľ-rodič, vyučovací proces skvalitňujú využívaním takých foriem a metód práce, ktoré podporujú tvorivosť, osobnostný rast a zdravé sebavedomie.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2014 Gymnáziu Štefana Moysesa za 60-ročné aktívne pôsobenie v rámci mesta a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne jej obyvateľov, za kultúrnu a spoločenskú činnosť, ktorou prispievajú k šíreniu dobrého mena mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor