úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

10. riadne zasadnutie MZ – 13. decembra 2011

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 3. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od  13. 9. 2011
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Informatívna správa o činnosti v mestských lesoch
 7. Informatívna správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru
 8. Návrh organizačného poriadku Zariadenia pre seniorov – Domova Svätej Alžbety, dodatok č. 2 k zriaďovacej listine a dodatok č. 1 k štatútu tejto rozpočtovej organizácie
 9. Návrh na úpravu Prílohy k VZN č. 70 o úhradách za poskytované soc. služieb
 10. Prejednanie otvoreného listu od euro invest limited Sk, s.r.o.
 11. Návrh na vyradenie majetku mesta k 31. 12. 2011
 12. Návrh protokolov o prevode správy majetku
 13. Prejednanie výsledku hospodárenia MsKS za obdobie január – október 2011
 14. Návrh na úpravu plánu MsKS na rok 2011
 15. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za TKO
 16. Výročná správa Mesta Moldava nad Bodvou za konsolidovaný celok za rok 2010
 17. Plnenie rozpočtu mesta za január – október 2011 a návrh na II. úpravu rozpočtu mesta
 18. Návrh rozpočtu mesta na roku 2012 – 2014
 19. Návrh na riešenie príspevkovej činnosti MsBH
 20. Návrh na predaj nehnuteľností
 21. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
 22. Návrh odmien poslancom a členom komisií
 23. Diskusia
 24. Návrh na uznesenie
 25. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor