úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

19. riadne zasadnutie MZ – 13. decembra 2012

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 3. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 18. októbra 2012
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Ocenenie darcov krvi a výhercov súťaže “Ako sa zmenila naša obec”
 7. Návrh VZN č. 78 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadených mestom
 8. Návrh prílohy č. 2 k VZN č. 72 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materských škôl a školských zariadení
 9. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 67 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a v školských zariadeniach
 10. Návrh VZN č. 79 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
 11. Návrh rozpočtu mesta na r. 2013-2015
 12. Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011
 13. Návrh na vyradenie majetku mesta
 14. Návrh na odmeny poslancov a členov komisií
 15. Prejednanie protestov prokurátora
 16. Diskusia
 17. Návrh na uznesenie
 18. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor