úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

22. riadne zasadnutie MZ – 9. mája 2013

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 3. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 7. februára 2013
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Prejednanie protestu prokurátora k VZN č. … Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Moldava nad Bodvou
 7. Správa o výsledku hospodárenia BodvaTel s.r.o za rok 2012
 8. Návrh plánu hospodárenia BodvaTel s.r.o na rok 2013
 9. Správa o činnosti MsBH za rok 2012
 10. Správa o činnosti MsKS za rok 2012
 11. Správa CIK o inventarizácií majetku mesta k 31. 12. 2012
 12. Záverečný účet mesta za rok 2012
 13. Informatívna správa o prebiehajúcich projektoch mesta a schválenie kofinancovania
 14. Návrh na úpravu platu primátora, zástupcu primátora a hl. kontrolóra
 15. Prejednanie žiadostí o dotácie
 16. Predaj a prenájom majetku mesta
 17. Diskusia
 18. Návrh na uznesenie
 19. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor