úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

27. riadne zasadnutie MZ – 12. decembra 2013

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 3. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 17. septembra 2013
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Ocenenie darcov krvi
 7. Voľba prísediacich pre Okresný súd Košice-okolie na obdobie 2014-2017
 8. Návrh na menovanie riaditeľov MŠ
 9. Návrh prílohy č. 3 k VZN č. 72 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materských škôl a školských zariadení
 10. Návrh VZN č. 81 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a v školských zariadeniach
 11. Dodatok č. 1 k VZN č. 79 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
 12. Plnenie rozpočtu na január až september 2013 a úprava rozpočtu na rok 2013
 13. Návrh rozpočtu mesta na r. 2014-2016
 14. Správa o výsledku hospodárenia MsKS za rok 2013 a návrh plánu hospodárenia MsKS na rok 2014
 15. Návrh na vyradenie majetku mesta
 16. Návrh na predaj majetku mesta
 17. Návrh na odmeny poslancov a členov komisií za II. polrok 2013
 18. Diskusia
 19. Návrh na uznesenie
 20. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor