úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

31. riadne zasadnutie MZ – 5. júna 2014

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 3. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 25. februára 2014
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Návrh zmluvy o partnerstve s XVIII. Mestským obvodom Budapešti
 7. Návrh na vymenovanie riaditeľa školy
 8. Správa o činnosti ETP Slovensko
 9. Návrh na zmenu VZN č. 70 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby
 10. Prejednanie protestu prokurátora č. Pd 30/14/8806 - 9
 11. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN
 12. Návrh na schválenie inventarizácie majetku mesta
 13. Návrh záverečného účtu mesta za rok 2013
 14. Návrh na zmenu Prílohy č. 3 k VZN č. 72 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 15. Návrh nájomnej zmluvy s Tepelným hospodárstvom Moldava a.s.
 16. Návrh zmluvy o vecnom bremene pre VSD
 17. Platené parkovanie v meste schválené na 20/MZ/2013
 18. Návrh záznamu do kroniky za rok 2012
 19. Návrh na úpravu platu primátora, zástupcu a hl. kontrolóra
 20. Schválenie zmluvy o prioritnom majetku pre Nadáciu Pre budúcnosť - A jövőért Alapítvány
 21. Prevod a predaj majetku
  1. Predaj pozemkov pre RD na ul. Budulovskej
  2. Zámena pozemkov medzi KSK a Mestom
  3. Nákup pozemkov pod cestou do Priemyselného parku
  4. Protokol o prevode správy
  5. Zámena pozemkov medzi mestom a rodinou Komjáti
  6. Prenájom pozemku pre OSBD
 22. Diskusia
 23. Návrh na uznesenie
 24. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor