úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

34. riadne zasadnutie MZ – 7. augusta 2014

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 3. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 5. júna 2014
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Prejednanie protestu prokurátora č. Pd 30/14/8806-9, odpovede dotknutých orgánov
 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na nasledujúce funkčné obdobie
 8. Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí
 9. Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2014 a návrh na úpravu rozpočtu
 10. Návrh na podanie žiadosti o NFP v rámci LsKP na Rozšírenie ZŠ s VJM
 11. Návrh na vstup mesta do organizácie Starostovia za mier
 12. Prevod a predaj majetku
  1. Nákup pozemkov pod cestou do Priemyselného parku
  2. Zámena pozemkov medzi mestom a pánom Peter Süle
  3. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v priemyselnom parku
  4. Predaj transformačnej stanice a VN prípojky
  5. Predaj vodovodu na Terase
  6. pozastavenie účinnosti uznesenia o predaji pozemkov na ul.Budulovskej
 13. Informatívna správa o účasti a schválenie odmien poslancom a členom komisií
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor