úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

38. riadne zasadnutie MZ – 30. októbra 2014

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 3. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 7. 8. 2014
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 a konsolidovaná výročná správa za rok 2013
 7. Plnenie programového rozpočtu mesta k 30. 6. 2014
 8. Plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2014 a úprava rozpočtu
 9. Návrh rozpočtu mesta na roky 2015, 2016 a 2017
 10. Návrh na vyradenie majetku
 11. Protokol o prevode správy majetku pre ZŠ s VJM
 12. Návrh záznamu do kroniky za rok 2013
 13. Plnenie výsledku hospodárenia MsKS za 3/4 rok 2014
 14. Návrh plánu hospodárenia MsKS na rok 2015
 15. Príloha č. 5 k VZN č. 72 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
 16. Návrh na zrušenie VZN č. 37 o chove, držaní a ochrane zvierat
 17. Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra
 18. Návrh na schválenie nárokov primátora po skončení funkčného obdobia
 19. Predaj majetku
  1. Predaj pozemku pre firmu LUMC s.r.o.
  2. Predaj pozemku pre Ing. Františka Sciranku
  3. Zmluva o výpožičke pozemku pod parkoviskom pre MON-DREV s.r.o.
  4. Zmluva o predaji pozemku pod parkoviskom pre MON-DREV s.r.o.
  5. Zmluva o výpožičke pozemku pod parkoviskom pre KVIST s.r.o.
 20. Schválenie zámeru projektu rekonštrukcie bývalej synagógy
 21. Diskusia
 22. Návrh na uznesenie
 23. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor