úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

8. riadne zasadnutie MZ – 13. septembra 2011

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 3. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od  9.6.2011
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Predaj nehnuteľnosti
 7. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN
 8. Dodatok č.3 k VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
 9. Plnenie rozpočtu mesta za 1. polrok 2011
 10. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta
 11. Plnenie plánu hospodárenia MsBH za 1. polrok 2011
 12. Plnenie plánu hospodárenia BodvaTel s.r.o. za 1. polrok 2011
 13. Návrh na úpravu plánu hospodárenia BodvaTel s.r.o. na rok 2011
 14. Návrh na schválenie čerpania úveru pre BodvaTel s.r.o. vo výške 39 500 €
 15. Schválenie žiadosti o NFP na projekt kanalizácia Budulovská
 16. Výzva k dôslednému dodržiavaniu dvojjazyčnosti na území mesta
 17. Diskusia
 18. Návrh na uznesenie
 19. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor