úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Všeobecne záväzné nariadenia

002008VZN, ktorým sa menia niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny euro v SR1. 1. 2009
4.Štatút mesta Moldava nad Bodvou1. 10. 1992
 Dodatok č. 1  19. 9. 1994
9.Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou8. 6. 1995
 Dodatok č. 1  28. 9. 1995
 Dodatok č. 2  19. 12. 1996
 Dodatok č. 3  
11.VZN o predaji bytov a nebytových priestorov v meste Moldava nad Bodvou15. 10. 1995
 Dodatok č. 1  25. 5. 2001
 Dodatok č. 2  10. 7. 2002
12.Zriaďovacia listina Mestského kultúrneho strediska1. 1. 1996
 Dodatok č. 1  29. 12. 1996
 Dodatok č. 2  18. 9. 1997
 Dodatok č. 3  15. 6. 2000
 Dodatok č. 4  8. 6. 2001
13.Štatút príspevkovej organizácie1. 1. 1996
15.VZN o používaní maďarského jazyka na území mesta Moldava nad Bodvou1. 4. 1996
 Dodatok č. 1  26. 5. 2000
18.VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev13. 1. 1997
19.VZN o statickej doprave na území mesta Moldava nad Bodvou13. 1. 1997
 Dodatok č. 1  26. 3. 1998
 Dodatok č. 2  26. 11. 1999
20.VZN o odchyte túlavých zvierat13. 1. 1997
26.VZN o udeľovaní ocenení mesta26. 5. 2000
 Dodatok č. 1  25. 6. 2001
 Dodatok č. 2  9. 7. 2009
27.Zriaďovacia listina Mestského bytového hospodárstva v Moldave nad Bodvou26. 7. 1997
 Dodatok č. 1  1. 7. 1997
 Dodatok č. 2  10. 3. 1998
 Dodatok č. 3  30. 7. 1998
 Dodatok č. 4  1. 7. 1999
 Dodatok č. 5  1. 10. 2001
 Dodatok č. 6  10. 7. 2002
 Dodatok č. 7  15. 3. 2003
 Dodatok č. 8  1. 1. 2005
 Dodatok č. 9  1. 1. 2005
 Dodatok č. 10  1. 1. 2005
 Dodatok č. 11  12. 11. 2010
41.VZN o ochrane nefajčiarov na území mesta1. 6. 2003
42.VZN o určení názvov ulíc v meste Moldava nad Bodvou11. 10. 2003
43.Požiarny poriadok mesta10. 10. 2003
47.VZN ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou15. 3. 2004
52.VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pre školy a školské zariadenia na území mesta Moldava nad Bodvou1. 1. 2006
55.VZN o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele1. 1. 2007
56.VZN o trvalo udržateľnom nakladaní s odpadmi1. 3. 2013
58.VZN o územnom pláne sídelného utvaru Moldava nad Bodvou (ÚPN SÚ)1. 4. 1999
 Dodatok č. 1  
 Dodatok č. 2  1. 1. 2007
 Dodatok č. 3  6. 5. 2010
 Dodatok č. 4  10. 4. 2011
59.VZN o regulačnom pláne centra Moldavy nad Bodvou, ako územnom pláne zóny (ÚPNZ)1. 4. 1999
60.VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta19. 5. 2007
 Dodatok č. 1  21. 5. 2012
61.VZN o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov1. 1. 2008
62.VZN o bližších podmienkach registračnej povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a oznamovacej povinnosti daňovníkov a poplatníkov na území mesta Moldava nad Bodvou1. 1. 2008
64.VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorých výstavba je financovaná z dotácie na rozvoj bývania z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR1. 1. 2008
65.VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorých výstavba je financovaná z dotácie MV a RR na ul. Novej1. 1. 2008
66.VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v meste Moldava nad Bodvou24. 2. 2008
68.VZN o vylepovaní plagátov a umiestňovaní živelných nápisov v meste Moldava nad Bodvou6. 12. 2008
70.VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za poskytované služby9. 7. 2014
 Dodatok č. 2  1. 9. 2013
71.VZN o zmluvných prevodoch a prenájme vlastníctva majetku mesta17. 12. 2009
 Dodatok č. 1  3. 4. 2010
 Dodatok č. 2  6. 7. 2013
 Dodatok č. 3  20. 6. 2014
72.VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta1. 1. 2010
 Dodatok č. 1  1. 1. 2011
 Dodatok č. 2  1. 1. 2013
 Dodatok č. 3  1. 1. 2014
 Dodatok č. 5  1. 1. 2015
76.Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku27. 6. 2011
78.VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Moldava nad Bodvou14. 12. 2012
79.VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady1. 1. 2013
 Dodatok č. 1  1. 1. 2014
80.VZN ktorým sa ruší VZN č. 45 o používaní zábavnej pyrotechniky a VZN č. 74 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejných priestranstvách1. 3. 2013
 Dodatok č. 1  6. 7. 2013
82.VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach2. 4. 2015

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor