úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

7. volebné obdobie

od 15. decembra 2014 do súčasnosti

 

3. riadne zasadnutie MZ – 26. marca 2015

program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Interpelácie poslancov.
 4. Dotazy občanov.
 5. Voľba hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou
 6. Návrh na menovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou
 7. Návrh na odvolanie náčelníka mestskej polície v Moldave nad Bodvou PhDr. Františka Rigó
 8. Návrh na zastupovanie náčelníka mestskej polície v Moldave nad Bodvou
 9. Návrh na obnovu vozového parku mesta Moldava nad Bodvou
 10. Návrh VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na rok 2015 a jeho prílohy
 11. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na rok 2015 a jeho prílohy
 12. Návrh na predaj akcií mesta Moldava nad Bodvu v Prima banke
 13. Návrh Mediálneho plánu mesta Moldava nad Bodvou
 14. Návrh na predaj stavebných pozemkov na ulici Svätého Rócha
  1. pre Adriana Maňkoša
  2. pre Ferdinanda Szabó
  3. pre Ing. Lenku Merkovskú
  4. pre Máriu Čéčiovú
  5. pre Róberta Takácsa
 15. Návrh na predaj pozemku mesta Moldava nad Bodvou pre Železnice SR
 16. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Železnice SR
 17. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl.
 18. Návrh na zmeny v riadiacich orgánoch spoločnosti s majetkovou alebo inou účasťou mesta
 19. Návrh na úpravu platu primátora návrh na úpravu platu primátora podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z.o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
 20. Zámer riešenia odpadového hospodárstva v roku 2015 v meste Moldava nad Bodvou
 21. Návrh na doplnenie náplne činnosti stálych komisií:
  1. komisie pre rómsku problematiku
  2. komisie cirkevnej
  3. komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektoru
 22. Návrh na zmenu názvu komisie cirkevnej
 23. Diskusia
 24. Schválenie uznesení z rokovania mestského zastupiteľstva
 25. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor