úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

7. volebné obdobie

od 15. decembra 2014 do súčasnosti

 

4. mimoriadne zasadnutie MZ – 22. apríla 2015

program:

 1. Otvorenie.
 2. Interpelácie poslancov
 3. Prerokovanie Dodatku č. 1 k Uzneseniu č. 11/3MZ/2011 Zásady odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov Mestskej rady a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou
 4. Prerokovanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) medzi mestom Moldava nad Bodvou a Východoslovenskou distribučnou, a.s.
 5. Prerokovanie VZN o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta (zmena prílohy č. 1).
 6. Prerokovanie návrhu na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta
 7. Prerokovanie Termínu zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov Mesta Moldava nad Bodvou
 8. Informácia o spôsobe obstarávania zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodnenia komunálneho odpadu na rok 2015.
 9. Diskusia.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor