úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Charakteristika lokality č. 1

:: navrhovaná plocha - situácia

:: základné informácie o lokalite

Umiestnenie

Nachádza sa na nezastavaných poľnohospodárskych pozemkoch v južnej časti mesta Moldava n/B, kde je situovaná aj jestvujúca priemyselná zóna mesta. Táto lokalita podľa platného „Územného plánu SÚ Moldava n/B“ slúži pre umiestnenie aktivít priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva. Lokalita je rovinatá s nadmorskou výškou 205 m.n.m. Na danom území je prípustné umiestniť zariadenia priemyslu a služieb všetkého druhu, pokiaľ to nie je limitované špeciálnymi požiadavkami na ochranu životného prostredia. V lokalite je možné výnimočne  umiestniť obchodné a administratívne zariadenia, výučbové zariadenia a areály, jednotlivé zariadenia špecifickej vybavenosti a pohotovostné a služobné byty.

Veľkosť a vlastnícke vzťahy

Nachádza sa na parcelách o celkovej výmere 5 ha, ktorá sa skladá menších parciel, ktorých vlastníkmi je mesto Moldava n/B, fyzické osoby, ako aj  Slovenský pozemkový fond. Súhlas na vyňatie z PPF bol vydaný rozhodnutím OÚ č. Poľn.97/3652 Ing.Chv. z 1.12.1997.

Ponuková cena pozemku

V prípade záujmu mesto ponúka investorovi odkúpenie pozemkov v dohodnutej cene.

Prístup k lokalite

Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti medzinárodnej komunikácie E 571, prístup po ceste II/550, III/5502 a III/050176. Medzinárodné letisko Košice je vo vzdialenosti 25 km od lokality. Železničná stanica Moldava n/B je vzdialená od lokality 500m resp. 1500m (č.2), stanica má vykladaciu rampu.

Infraštruktúra

Vedľa lokality, popri ceste III/050176 prebieha vedenie verejného vodovodu DN 100, strednotlakého plynovodu DN 80, prípadne napojenie na vysokotlaký plynovod podľa potreby (500 m ). Vo vzdialenosti 900 m  sa nachádza transformátorovňa VVN/VN Budulov (110/22 kV), prípadne miestne NN vedenie. Vo vzdialenosti 200 m sa nachádza  mestská ČOV. Skládka komunálneho odpadu sa nachádza v Jasove cca 10 km.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor