úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Strediská a pracoviská Mestského kultúrneho strediska

Strediská a pracoviská  MsKS

Mestské kultúrne stredisko- je kultúrno- výchovne zariadenie, ktorého poslaním je vytvárať podmienky  pre tvorivé a kultúrne aktivity občanov, uspokojovať a podnecovať  ich kultúrne záujmy,sprostredkovať im umelecké hodnoty a organizovať kultúrno spoločenský život a kultúrnu rekreáciu s ohľadom na ich potreby a národnostné zloženie./ zriaďovacia listina/ Je to mestom zriadená  príspevková organizácia s právnou subjektivitou so samostatným rozpočtom napojeným na mestský rozpočet podliehajúcim MZ.Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom svojich stredísk s profesionálnymi zamestnancami  a  útvarov záujmovo-umeleckej činnosti a mimoškolskej výchovy zriadenými pri MsKS/organizačná štruktúra/.Okrem toho úzko spolupracuje s ustanovizňami,  organizáciami, združeniami a zariadeniami,ktoré vykonávajú kultúrno- osvetovú činnosťna dobrovoľnej báze.                 

Názov: MsKS - Moldava nad Bodvou
Sídlo: Hlavná 58, 045 01, Moldava nad Bodvou, www.kulturamoldava.sk
Kontakt: 055 4602173, 0905 943825, 911 773612, kultura@moldava.sk,
Riaditeľka: Mgr. Erika Vitéz, vitez.erika@moldava.sk

Dom kultúry Moldava- priestory na kultúrno osvetovú činnosť pre cca 10000 obyvateľov mesta.Sídlo asministratívy príspevkovej organizácie.

Priestory a vybavenie:/Cenník prenajímaných priestorov MsKS/

1.Veľká sála - kapacita: 250 voľných stoličiek,30 stolov, osvetlenie: 3 lustre, 6 bočných svetiel, 2ks 1000W reflektory
Javisko s oponou: hracia plocha 24m štvorcových x 3m výška, zákulisie 2x6m štvorcových
svetlelný park: 3 vaničkové reflektory 1000W na javisku, 6 neónov,
zvuková aparatúra: nie je vbudovaná- možnosť zabezpečiť na objednávku
2.Šatňa: max.10 osôb-priestor pre fajčiarov
3.Malá sála: 50 osôb, pracovný pult, umývadlo, drez s teplou vodou
4.Učebňa: max 40 osôb,4 stoly, 20 stoličiek, tabuľa, TV, video
5.Zasadačka: max.15 osôb, rokovací stôl, 10 stoličiek ,prenájom obmedzený
6.F- klub: 20 stoličiek, 6 stolov,TV, DVD,video,CD,mag. prenájom obmedzený, možnosť stálej výstavy umeleckých diel
Kancelárie:riaditeľka, administr. pracovníci, hosp. a účtovne stredisko, rozhlasová ústredňa- neprenajímateľné.
Technické vybavenie: 3 PC, fax, internet a ústredňa mestského rozhlasu - neprenajímateľné. Príjem rozhlas. relácií / cenník rozhlasu/ v infocentre na prízemí


Sídlo: Hlavná 58, 045 01, Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055 4602173, kultura@moldava.sk
Zodpovední:
Zuzana Gedeonová- administratívny pracovník, prenájom, personalistika,
Jolana Danková-administratívny pracovník, pokladňa,aranžérka
Úradné hodiny: Ut - Pi: 8:30 - 16:00, obed:12:30-13:30

Mestská knižnica-  poskytuje komplexné knižničné a informačné služby a verejne prístupný internet /knižničný poriadok, prevádzkový poriadok/.Vlastní 26412 knižnič. jednotiek v špecializovaných oddeleniach: detské, náučné,pre dospelých a biblioinfocentrum
29 titulov časopisov. Automatizované služby.
Priestory a vybavenie:
5 miestností o ploche 266 m2, 70 kresiel,  3 PC- 1 pre verejnosť, 3 tlačiarne,TV, video, HIFI veža, dig.fotoaparát

 
Sídlo: Školská 5, budova hotela Bodva, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055 460 20 23, 0907513558, kniznica@moldava.sk
Zodpovedný: Terézia Damková - vedúca MsK
Judita Balázsová- knižničná pracovníčka a osvetárka pre maď. kultúru
Otváracie hodiny: Po - Pi 10:00 - 18:00, obed: 12:00 - 13:00

Dom kultúry Budulov- zabezpečuje vybrané kult. výchovné a knižničné činnosti pre cca 400 obyvateľov  mestskej časti.
Priestory a vybavenie:
Veľká sála: 176 m2.  kapacita: 90 stoličiek, 40 stolov, bežné osvetlenie,
Javisko- hracia plocha:. 6mx4mx3m, opona, bez zvuk.aparatúry,
Kuchynka: priľahlá miestnosť s teplou vodou
Klub mladých- mimo prevádzky
Pobočka Mestskej knižnice Budulov - 17stoličiek, 5 stolov, ústredňa mestského rozhlasu- príjem rozhl. relácii./ cenník rozhlasu/

Sídlo: 045 01 Moldava nad Bodvou, časť Budulov 
Kontakt: 055 4603612
Zodpovedný: Katarína Bačová - pracovníčka MsK a osvetárka
Otváracie hodiny : Str - Pi: 9:00 - 17:00, obed

Infocentrum- poskytuje bezplatné aj platené služby pre obyvateľov mesta a turistov /prevádzkový poriadok / .Kancelária je členom Asociácie informačných centier Slovenska. Aktívne sa podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu v meste a regióne.Redakcia web stránky mesta Moldava nad Bodvou a Moldavského informátora. Predpredaj vstupeniek, príjem rozhlasových relácii a občianskej inzercie./cenník služieb a tovarov/
Tlač informácii a možnosť odosielania faxu.


Sídlo: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055 48 99 421, info@moldava.sk
Zodpovedný: Ing. Viliam Hodermarský-  vedúci kancelárie, osvetár
Otváracie hodiny: Po - Pi: 8:00 - 16:00 hod, obed: 11:30 - 12:30

Etnografické múzeum s kováčskou vyhňou- Kováčska vyhňa je národnou kultúrnou pamiatkou s vysunutou expozíciou náradia a náčinia z  Technického múzea v Košiciach
Stála expozícia z dejín mesta, remesiel a poľnohospodárskeho náradia.

Sídlo: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055 460 21 73
Zodpovedný: Remák Béla-správca múzea
Otváracie hodiny:-na požiadanie sprievodca s výkladom  na základe telefonického dohovoru

Iné organizácie v oblasti kultúrno- výchovnej činnosti

OV CSEMADOK Košice okolie- koordinuje kultúrno- výchovnú činnosť 32 ZO s 3712 členmi.
V nich je evidovaných 30 záujmových útvarov zameraných na spev, dramatickú tvorivosť a zachovávanie tradícii.
V sieti CSEMADOKu je najvyššia organizovanosť práve v tomto okrese.

Sídlo: Hlavná 81, 045 01 Moldava nad Bodvou 
Kontakt: 055 460 36 02 
Zodpovedný: František Boda- tajomník OV CSEMADOKu

Dobrovoľné občianske združenia a kluby
pôsobiace aj v oblasti kultúry

Združenie za spoločné ciele
Sídlo: Hlavná 81, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055/489 84 91, elek@slovanet.sk
Zodpovedný: Erika Eleková


Klub dôchodcov 
Sídlo: Hlavná 69, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055/488 02 15 (Mestský úrad-Mária Szilágyiová)
Zodpovedný: Helena Garová

Klub invalidov
Sídlo: Hlavná 69, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055/488 02 15 (Mestský úrad-Mária Szilágyiová)
Zodpovedný: Oľga Altmanová

Dom Matice slovenskej
Sídlo: Hlavná 66
Zodpovedný: Slávka Gregušová-riaditeľka DMS

BODVA E -dobrovoľné združenie, vykonáva činnosť pre rozvoj údolia Bodvy. Vzniklo v roku 1994.
Poriada: výstavy, športové podujatia, rozširuje zbierky etnografického múzea
Každoročne organizuje Beh o pohár Bodvy- medzinárodnú súťaž v cestnom behu v rámci Dní Moldavy


Sídlo: Hlavná 58, 045 01, Moldava nad Bodvou
Kontakt: 0908368668
Zodpovedný: Béla Remák-predseda združenia

Základná umelecká škola- je školské zariadenie s prevádzkou počas školského roka. Vyvíja  výchovnu vzdelávaciu činnosť v 4 odboroch:hudobný, výtvarný, tanečný a literárno- dramatický. Do odborov sa deti príjmajú na základe talentových skúšok. Možnosť vzdelávania aj pre dospelých.Okrem vyučovania, ktoré prebieha v popoludňajších hodinách organizuje aj verejné koncerty, divadelné produkcie a festivaly.

Sídlo: Hlavná  67, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055 460 2150
Zodpovedný:Miroslav Smrek- riaditeľ ZUŠ 

Klub žien M-dobrovoľné nepolitické združenie žien zamerané na osobnostný rozvoj, vzdelávanie a zapájanie sa verejného života.Je  materskou organizáciou Klbka-  klubu mamičiek a ich detí .
Poriada: besedy s odborníkmi, Mikuláša, zostavuje ženský TV magazín

Sídlo: Hlavná 58, 045 01, Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055 460 21 73
Zodpovedný: Zuzana Gedeonová

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor