úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2004 - Dr. Gellért Tamás

Dr. Gellért Tamás sa narodil v roľníckej rodine 7. apríla 1928 v Lelesi.

Po skončení základnej školy navštevoval občiansku školu v Kráľovskom Chlmci, ďalej študoval v Nyíregyháza, v Košiciach a v Bratislave. Akademický titul doktora získal v Budapesti na Eötvös Lóránd Tudományos Egyetem.

Po ukončení štúdia v roku 1950 je dislokovaný na Občiansku školu s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, kde sa stáva riaditeľom a tri a pol roka vykonáva túto funkciu. V roku 1955 sa oženil s moldavskou rodáčkou Máriou Ádámovou. Keďže naďalej pôsobí ako učiteľ gymnázia, má veľké zásluhy na organizovaní stredoškolského vzdelávania v maďarskom jazyku. Popri vyučovaní sa vo voľnom čase venuje kultúrnej činnosti a študuje dejiny mesta.

Dôležitejšie kapitoly dejín mesta publikoval v diele Moldava - centrum údolia Bodvy. V tejto publikácii upriamil pozornosť aj na moldavského rodáka Szepsi Csombor Mártona a žiada vedenie mesta o odhalenie pamätníka tomuto rodákovi, ktorí nás cestopisom Europica varietas preslávil na celom svete. Tento jeho sen sa uskutočnil až v roku 1995 na podnet miestnej organizácie Csemadok-u.
Ľudové povesti o meste, ktoré sa zachovali väčšinou len ústnym podaním spracoval do rozhlasovej hry, ktorú maďarské vysielanie Slovenského rozhlasu niekoľkokrát odvysielalo.

Na požiadanie vtedajšieho pedagogického a metodického inštitútu vypracoval štúdiu o význame čítania vo výchove. Napísal dielo aj o dejinách vzdelávania v meste. Nakoľko jeho aprobačné predmety boli maďarčina a dejiny erudovane pripravoval žiakov na rôzne súťaže v prednese poézie či prózy alebo vedomostné súťaže. Počas jeho pôsobenia pripravil viac ako 1500 žiakov na maturitné skúšky. Popri výuke na gymnáziu bol 16 rokov extérnym učiteľom košickej Strednej priemyselnej školy, ktorá vytvorila podmienky záujemcom v moldavskej triede ukončiť diaľkovo stredoškolské štúdium. Do dôchodku odišiel v roku 1988.

Dlhé roky pôsobil ako člen výboru miestnej organizácie Csemadok-u a na rozhraní 60-tych až 70-tych rokov vykonával funkciu predsedu.
Už ako dôchodca sa naďalej venoval štúdiu dejín .Istý čas pracoval ako redaktor pre regionálny časopis Leleszi Tükör. Zhruba v tridsiatych číslach boli uverejnené jeho výskumy, ktoré spracoval na základe štúdie archívnych listín z archívov v Leleszi, z jasovského premonštrátskeho kláštora a Szécsényi Könyvtár v Budapesti.

Gilu bácsi, ako ho v meste s láskou oslovujú, žije dnes sám, ale sa priznal , že stále so záujmom sleduje dianie v meste.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľoval Dr. Gellértovi Tamásovi za celoživotné dielo Cenu mesta za rok 2004.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor