úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Priemyselný park

Názov:
Priemyselný park
Miesto realizácie:
Moldava nad Bodvou
Investor:
Mesto Moldava nad Bodvou
Rozpočtové náklady:
235 973 000,- Sk (bez pozemkov)
Zmluvná cena:
Nestanovená
Dodávateľ stavby:
Nestanovený
Začiatok výstavby:
Nestanovený
Ukončenie výstavby:
Nestanovený
Popis a parametre stavby:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapacita:
 
Navrhované výrobné územie PP sa nachádza v južnej časti k.ú. Moldavy nad Bodvou vo väzbe na stávajúcu priemyselnú zónu. Riešené územie je v súčasnosti intenzívne využívané na poľnohospodárske účely. Lokalita PP je výrazne ohraničená a  to zo severu št. cestou I/50 a výhľadovo cestnou rýchlostnou komunikáciou R2 ( Tornaľa-Košické Olšany) a železničnou traťou Plešivec-Košice resp. jej ochranným pásmom, z východnej strany vodným tokom rieky Bodva, z južnej časti výhľadovou trasou vysokorýchlostnej železnice a zo západnej strany katastrálnou hranicou mesta. Vymedzené územie má rozlohu 95ha, z toho výrobné plochy s obslužnými komunikáciami majú plochu cca 68ha, s možnosťou ďalšieho rozvoja.
Navrhovaný PP je lokalizovaný v nezastavanom území. Plocha má rovinatý charakter s miernym spádom vrstevníc v smere juhozápad. Výrobné územie sa rozprestiera južne od mesta vo väzbe na stávajúcu východnú priemyselnú zónu. Rieka Bodva na dotyku PP ako regionálny biokoridor je významným prvkom v systéme ekologickej stability územia. Zároveň však z dôvodu nedostatočnej protipovodňovej ochrany územia zohráva  negatívnu úlohu ako významný faktor stáleho potencionálneho nebezpečia záplav územia južne pod železničnou traťou, do ktorého situačne spadá aj vymedzené územie PP.
Navrhovaná lokalita PP má výhodnú polohu z hľadiska dopravného napojenia na jestvujúcu a navrhovanú cestnú sieť. Navrhovaný PP má ešte navyše možnosť zavlečkovania- realizácie železničnej vlečky priamo do PP zo železničnej stanice Moldava nad Bodvou.
Väzby na jestvujúcu technickú infraštruktúry sú taktiež bez väčších problémov v prípade zvýšených nárokov s možnosťou rozšírenia vzhľadom na blízkosť nadradených sietí - plynovod - RS, trafostanica Budulov, vodovod s možnosťou budúceho vybudovania akumulačného vodojemu v areály PP, územná rezerva pre rozšírenie ČOV. Cez navrhované územie PP nie sú vedené tranzitné trasy vedenia IS.
SO 01    Most ( mostný objekt cez rieku Bodva)
SO 02 Komunikácie – vonkajšie prístupové a kmeňová vnútroareálová komunikácia
SO 03    Trafostanice
SO 04 VN elektro rozvody – kmeňový vnútroareálový káblový VN rozvod
SO 05 NN elektro rozvody – kmeňový vnútroareálový káblový NN rozvod a prívod NN elektro rozvodu k zabezpečeniu železničného priecestia
SO 06 Vodovodný rad DN 150
SO 07 Prípojka VN do PP
SO 08 Kanalizácia splašková 
SO 09 Kanalizácia priemyselná
SO 10 STL plynovod – vnútroareálový rozvod
SO 11 MTS – telekomunikačná prípojka do PP a kmeňový    telekomunikačný vnútroareálový rozvod
SO 12 HTÚ– hrubé terénne úpravy
SO 13 Terénne konečné a sadové úpravy
SO 14 Úprava železničného priecestia
SO 15 Protipovodňová úprava rieky Bodvy
SO 16 Zariadenie staveniska
Spôsob financovania stavby:
Nestanovený

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor