úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena Pro Urbe 2009 - Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou

V septembri roku 1959 zásluhou niekoľkých zanietených jednotlivcov, chápajúcich význam vzdelávania a výchovy umením, začína v Moldave nad Bodvou svoju činnosť umelecká škola s názvom „Základná hudobná škola“. Jej prvým riaditeľom sa stáva dlhoročný pracovník v oblasti kultúry a jeden zo zanietencov, pán Ing. Alexander Rédvay. Vytvárajú sa dve klavírne triedy s dvoma učiteľkami pani Máriou Tamášovou a pani Klárou Hrabinskou, ktorá v školskom roku 1960/61 preberá funkciu riaditeľky. V školskom roku 1964/1965 začína vyučovať čerstvý absolvent konzervatória pán Pavel Koštenský. Škola plní svoje poslanie, organizuje koncerty, ktoré sú žiadaným príspevkom do kultúrneho života. Významným medzníkom v živote školy je rok 1966, keď sa z doterajšej pobočky košickej vtedy už Ľudovej školy umenia stáva samostatná moldavská ĽŠU so svojim riaditeľom pánom Pavlom Koštenským. Od roku 1967 začína písať svoju históriu výtvarný odbor pod vedením pána Otakara Vystrčila a po ôsmych rokoch (1975) je škola už trojodborová. Pribúda tanečný odbor so svojim prvým pedagógom pani Emíliou Uliášovou. Pre veľký záujem o štúdium na škole, ktorú navštevujú aj žiaci zo širokého okolia, sa zriaďujú elokované pracoviská v Buzici, Turni nad Bodvou, Čečejovciach a neskôr vo Veľkej Ide. Aktivity školy umocňuje Klub hudobnej mládeže pri ĽŠU, ktorý organizuje koncerty mnohých umelcov ako Bohdan Warchal so svojim komorným orchestrom, Marián Varga a iní významní umelci.

Rok 1976/77 sa stáva v živote školy veľmi významným. Po 18 rokoch pôsobenia v esteticky a hygienicky nevhodných učebniach roztrúsených po meste v štyroch starých budovách, sa odovzdáva škole do užívania renovovaná budova bývalého okresného súdu, zvlášť upravená pre účely ĽŠU . Nastáva pozitívna zmena pre prácu pedagógov aj žiakov, ktorá otvára nové horizonty pre umeleckú tvorivosť. V roku 1988 preberá vedenie školy pán Rudolf Kuzma. Po nežnej revolúcii (1989) nastáva zmena nielen v názve, ale aj vo vedení Základnej umeleckej školy. Riaditeľkou sa stáva pani Katarína Vincejová, ktorá i pri zložitých ekonomických podmienkach dokáže udržať, ale hlavne rozvíjať výsledky práce svojich predchodcov.

ZUŠ sa stáva plno organizovanou školou v roku 1990. Novozaložený literárno-dramatický odbor významnou mierou obohacuje profil vystúpení. V roku 2002 ZUŠ získava právnu subjektivitu a po odchode p. Vincejovej do dôchodku je do funkcie riaditeľa zvolený pán Miroslav Smrek. Pokračuje v diele svojich predchodcov a darí sa mu spolu so svojím pracovným tímom a pedagogickým zborom pružne reagovať na nové výzvy. Vytvára podmienky, ktoré robia štúdium na ZUŠ atraktívnym aj pre súčasnú mládež a dospelých. Nová doba si vyžaduje aj nové aktivity, zavedenie informačno komunikačných technológií (IKT) do vzdelávania a tak sa aj v umeleckej výchove vytvára priestor pre výučbu nového predmetu „Digitálna fotografia a video“. V tomto roku završuje škola 50 rokov svojho života. Svojou prácou napĺňa ešte aj dnes všetky počiatočné predsavzatia. Aj v 3. tisícročí je ZUŠ v Moldave nad Bodvou miestom, kde prebieha zušľachťovanie talentovaného človeka do kvality a krásy, kde sa pestujú a rozvíjajú schopnosti a vlastnosti potrebné a nevyhnutné pre harmonicky rozvinutú, kultivovanú ľudskú osobnosť. O to sa súčasnosti snaží 21 pedagógov so 480 žiakmi.


Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu Pro Urbe za rok 2009 Základnej umeleckej škole v Moldave nad Bodvou za 50 ročné výchovné a umelecké pôsobenie v meste.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor