úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Moldava nad Bodvou je podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Moldava nad Bodvou  prostredníctvom  oddelenia verejného obstarávania. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Prehlad verejných obstaraní

Prehlad verejných obstaraní podľa zákona  č. 25/2006  Z.z.  zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov od 1. 7. 2013.

Podlimitné zákazky

Oznámenia o zadávaní  zákaziek s hodnotami  ≥ ako 1 000 € bez DPH (zverejnené podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 • Oznámenie o zadaní zákazky (12. 3. 2014):
  Kosenie verejných priestranstiev vrátane zberu, odvozu a likvidácie zeleného odpadu v Moldava nad Bodvou
 • Oznámenie o zadaní zákazky (11. 3. 2014):
  Nákup 3 ks interaktívnych tabúľ pre MŠ
 • Oznámenie o zadaní zákazky (5. 3. 2014):
  Nákup kolumbária
 • Oznámenie o zadaní zákazky (14. 2. 2014):
  Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe: "Moldava nad Bodvou, regenerácia rómskeho osídlenia"
 • Oznámenie o zadaní zákazky (14. 2. 2014):
  Rekonštrukcia Domu smútku
 • Oznámenie o zadaní zákazky (14. 2. 2014):
  Oprava plochých striech
 • Oznámenie o zadaní zákazky (13. 2. 2014):
  Odstraňovanie havarijných stavov na kanalizácii – ťahanie žumpy
 • Oznámenie o zadaní zákazky (10. 2. 2014):
  Nákup tonerov do tlačiarne
 • Oznámenie o zadaní zákazky (10. 2. 2014):
  Nákup kancelárskych potrieb
 • Oznámenie o zadaní zákazky (4. 2. 2014):
  Nákup drogistického tovaru
 • Oznámenie o zadaní zákazky (10. 1. 2014):
  Nákup Interiérového vybavenia - Komunitné centrum
 • Oznámenie o zadaní zákazky (7. 1. 2014):
  Nákup IKT pre Komunitné centrum Moldava nad Bodvou
 • Oznámenie o zadaní zákazky (11. 12. 2013):
  Predaj dreva na pni
 • Oznámenie o zadaní zákazky (14. 11. 2013):
  Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy v objektoch MsÚ Školská č. 2 a ŠJ ČSA 15 v Moldave n/B
 • Oznámenie o zadaní zákazky (12. 7. 2013):
  Obnova kultúrnej pamiatky – budova Radnice v Moldave nad Bodvou
 • Oznámenie o zadaní zákazky (4. 6. 2013):
  Moldava nad Bodvou - Komunitné centrum
  • Výzva na predkladanie ponúk
  • Oznámenie o vylúčení ponuky uchádzača MRT s.r.o., so sídlom v Prešove, Slovenská 10 (8. 8. 2013)
  • Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk (10. 9. 2013)
   Poradie úspešnosti:
   1. PKB invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov
   2. PLYNMONT Humenné s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné
   3. LECHSTAV s.r.o., Šrobárová 19, 080 01 Prešov
   4. HLG STAV BOTTOLI s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice
   5. HS HSV s.r.o., Hroncova 2, 040 33 Košice
   6. Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
   7. BA+KA spol. s.r.o., Rastislavova 94, 040 01 Košice
  • Informácia o uzavretí zmluvy (15. 10. 2013)

Nadlimitné zákazky

tovar (okrem potravín) - limit od 130 000 € bez DPH
služba - limit od 200 000 € bez DPH
práca - limit od 5 000 000 € bez DPH
potraviny - limit od 130 000 € bez DPH

 

P.č.

Názov predmetu zákazky

Organizačná zložka

Otváranie ponúk

Informácie
podľa § 49a

Informácie
podľa § 136

Informácia
o výsledku VO

Plnenie zmluvy

 

 

 

Časť „Ostatné“

Časť „Kritériá“

Súťažné podklady

Zmluva

 

 

 

 

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor