úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

OSBD

tému otvoril: maba (5. októbra 2013, sobota - 11:38)
Otvorený list pre predstavenstvo Okresné stavebné bytové družstvo –Správa bytov, Rožňavská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou V mesiaci 6/2013, oznámili ste vlastníkom bytov a neb. priestorov /ďalej NP/, že Okresné stavebné bytové družstvo /ďalej OSBD / Košice-okolie so sídlom Nám. Budovateľov 16, IČO : 00171476 k 30.5.2013 zaniklo, rozdelením podľa „Projektu rozdelenia“ na dva subjekty a že správu bytových domov ako aj pohľadávky a záväzky s tým súvisiace prevzal na seba nový založený subjekt Okresné stavebné bytové družstvo – Správa bytov. OSBD – Správa bytov ako stále aj teraz pri takom dôležitom rozhodnutí rozhodoval bez vlastníkov bytov a NP. Projekt rozdelenia schválilo len zhromaždenie delegátov OSBD Košice -okolie dňa 22.4.2013, vlastníci bytov a NP k „Projektu rozdelenia“ sa nevyjadrovali, novému založené- mu subjektu OSBD- Správe bytov nedali súhlas k prevzatiu bytových domov do správy. Vážené predstavenstvo oznamujem Vám, že vlastníci bytov a NP v zmysle zákona o vlastníc- tve bytoch a NP dodnes máme platnú uzatvorenú neukončenú „Zmluvu o výkone správy“ so zaniknutým OSBD Košice-okolie. Zákon o bytoch č. 182/1993 Z.z. - ods.1/ §8a hovorí citujem : Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a NP v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu doručiť každému vlastníkovi bytu v dome. ods.2/ druhá veta §8a hovorí citujem : Ak správca končí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a NP v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania ... . Dotaz : -kto a kedy vlastníkom bytov a NP v zmysle citovaného zákona doručí schválenú podpísanú ukončenú „Zmluvu o výkone správy“ kompletným vyúčtovaním so zaniknutým subjektom OSBD Košice-okolie. Termín na ukončenie Zmluvy o výkone správy kompletným vyúčtovaním bol apríl 2013. - ako nový subjekt OSBD- Správa bytov, na základe akých dokumentov prevzal spravovanie bytových domov keď k tomu vlastníci bytov a NP nedali súhlas a kedy mieni vlastníkom bytov a NP predložiť návrh „Zmluvy o výkone správy“. Píšeme október ale správca na schôdzach vlastníkov miesto Zmluvy o výkone správy prejednáva Smernice Stavebného bytového družstva v Moldave nad Bodvou. Vlastníci bytov vo väčšine nie sú členmi družstvá, takže nemajú čo schvaľovať žiadne smernice správcu ale len Zmluvu o výkone správy. Na úradnej tabuli Mestského úradu v Moldave n/B, čítam, že vlastníci bytov a NP na Nám. Mieru č.3,4 podali žiadosť o stavebné povolenie na rekonštrukciu bytového domu T08B. Dom na Nám. Mieru vchodmi č.1,2,3,4 je jeden bytový dom so súp. číslom 910, spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a NP všetkých štyroch vchodov, svedčí o tom List vlastníctva č. 2088 vedený na Správe katastra v Moldave n/B. Nové ale aj predošlé vedenie predstavenstva OSBD – Správa bytov sľúbil vlastníkom bytov a NP, že vybaví rozdelenie tohto domu na 2 domy ale do dnešného dňa sa tak nestalo viď LV č. 2088 /spoluvlastnícke podiely sú naďalej vedené na štyri vchody na jednom liste vlastníctva/. Dotaz : OSBD –Správa bytov ako správca tohto domu na základe čoho vybavuje a podporuje rekonštrukciu len vchodov č.3,4 bez vchodov č.1 a2 na Nám. Mieru v Moldave nad Bodvou, keď do dnešného dňa je to jeden dom a má sa opravovať v celku iná dohoda medzi vlastníkmi bytov uzavretá nebola. - OSBD – Správa bytov, kedy mieni zabezpečiť rozdelenie bytového domu so s.č.910 v Moldave nad Bodvou aj po právnej stránke na 2 domy k spokojnosti vlastníkov bytov a NP tohto domu. Vlastníci bytov a NP odkúpili byty spoluvlastníckym podielom len na 2 vchody a nie so štyrmi vchodmi. Odpoveď od predstavenstva OSBD-Správa bytov čakám na stránke tohto fóra.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor