úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

Odpoveď OSBD-Správy bytov

tému otvoril: OSBD (25. októbra 2013, piatok - 16:27)
Vážení členovia družstva a vlastníci bytov prostredníctvom tohto vyjadrenia reagujeme na nepravdy a zavádzajúce informácie, ktoré boli v poslednom čase zverejnené prostredníctvom internetu od anonymných autorov o Okresnom stavebnom bytovom družstve – Správa bytov. Ako je všeobecne známe jediným právnym nástupcom Okresného stavebného bytového družstva Košice – okolie je toho času Okresné stavebné bytové družstvo – Správa bytov. Transformáciou Okresného stavebného bytového družstva Košice – okolie na dva subjekty a ich následne zlúčenie v jediné Okresné stavebné bytové družstvo – Správa bytov nielen, že nedošlo k poškodeniu Vašich práv resp. k ohrozeniu Vášho majetku, ale práve naopak, zásluhou nového vedenia družstva bolo vrátených do majetku družstva 95 bytov (12 bytov už bolo „výhodne“ odpredaných „spriazneným osobám “) z celkovo 107 nezákonne prevedených bytov darovacou zmluvou na spol. MolByt s.r.o., ktorej jediným konateľom bol bývalý predchádzajúci dlhoročný predseda družstva. Taktiež došlo k navráteniu neoprávnene odňatého členstva a bytov, k skvalitneniu poskytovaných služieb a k zvýšeniu ochrany Vášho majetku, ktorý Okresné stavebné bytové družstvo – Správa bytov na základe zmluvy o výkone správy spravuje. Zmluvu o výkone správy uzatvárajú vlastníci bytov a Okresné stavebné bytové družstvo – Správa bytov, na jej prijate a prípadne zmeny je potreba dosiahnutia súhlasu kvalifikovanej väčšiny vlastníkov bytov, tak ako je tu upravené v zákone č.182/1993 Z.z.. Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že ani jeden subjekt si nemôže túto zmluvu svojvoľne modifikovať. Zmluva o výkone správy musí rešpektovať vôľu zmluvných strán, avšak obsah tejto zmluvy nesmie odporovať zákonom a musí byť s nimi v súlade. V prípade novelizácie zákonov je preto potrebné upraviť aj zmluvy o výkone správy. Žiaľ v súčasnosti existujú ojedinelé prípady, v ktorých vlastníci bytov neodsúhlasili navrhované zákonné zmeny zmluvy o výkone správy a uzatvorené zmluvy o výkone správy sa preto v týchto prípadoch riadia výlučne zákonnou úpravou. Nie je teda pravdou, že Okresné stavebné bytové družstvo – Správa bytov vykonáva správu bytov bez právneho titulu. Jednou z mnohých nepravdivých informácii bolo aj to, že vraj družstvo riadia „samozvanci“. Toto nepravdivé a hanlivé označenie vedenia Okresné stavebné bytové družstvo – Správa bytov, môže pochádzať iba od ľudí, ktorí vo voľbách do orgánov družstva neuspeli, resp. boli z orgánov družstva vylúčení pre závažné pochybenia, netransparentné konanie a nerešpektovanie zákonných požiadaviek. Podotýkame, že predseda Okresného stavebného bytového družstva – Správa bytov získal v predmetných voľbách viac než 90 % hlasov od prítomných členov. Zhromaždenie Okresné stavebné bytové družstvo – Správa bytov totožné s tým, aké bolo zvolené v riadnych voľbách a to až na dve výnimky. Jednej z týchto osôb zaniklo členstvo a z tohto dôvodu už naďalej nemohla pôsobiť v orgánoch družstva a druhá osoba prestala byť členom orgánov družstva z dôvodu, že nesplnila zákonné požiadavky, ktoré sú nevyhnutné späté s výkonom funkcie. Obe tieto osoby boli nahradené zastupujúcimi osobami v súlade so stanovami a príslušnou legislatívnou úpravou. Vedenie družstva je toho názoru, že všetky lživé informácie úmyselne rozširujú osoby, ktorým nevyhovuje transparentnosť a objektivita nášho konania vo vzťahu k členom a vlastníkom bytov, ako aj k dodávateľom služieb, ktoré ako správca sme povinný zabezpečovať. Kameňom úrazu sa v dosiaľ v dvoch prípadoch stalo, že družstvo svojím postupom odmietlo podpísať zmluvy o dielo zabezpečujúce zateplenie ako aj iné rôzne stavebné úpravy bytových domov z dôvodu, že išlo o pochybný a netransparentný výber. V jednom prípade domová dôverníčka sama rozhodla o výbere dodávateľa bez ďalších ponúk, pričom išlo o dodávateľa, u ktorého po preverení referencií nebola žiadna záruka dodržania dohodnutej ceny, ako aj kvality dodávaných prác a dodávok. V druhom prípade aj keď domový dôverník „ zorganizoval “ tzv. ponukové konanie, no pri výbere dodávateľa odmietol otvoriť obálku s ponukou jedného účastníka a ponuku, ktorá bola cca o 20.000 € nižšia od víťazne ponuky odmietol akceptovať. Aj keď v zápisnici z predmetnej nezákonne zvolanej schôdze je prezentované, že projekt zateplenia a dodávky prác spracoval „nezávislý projektant“, no táto skutočnosť vôbec nie je pravdivá, nakoľko za víťaza ponukového konania dal domový dôverník, ktorý schôdzu aj viedol odhlasovať spoločnosť, ktorá sama tento „ nezávislý projekt “ vypracovala!!!!!!! Je smutné, že niektorí ľudia nedokážu rešpektovať zákon 182/1993 Z.z., kde je upravené, že bytový dom, ako taký nemá právnu subjektivitu ( to znamená napr. nedostane úver, nemôže uzatvoriť zmluvu o dielo) a teda aj obstarávateľom prác, ktoré majú byť vykonané bude správca, ktorý aj ručí svojím majetkom za splatenie úverov, ktoré boli využité v prospech vlastníkov bytov. Toto zákonné ustanovenie neprichádza vhod osobám, ktoré majú osobný záujem (každý si domyslí, že aký je to záujem) na výbere konkrétneho dodávateľa. V Okresnom stavebnom bytovom družstve – Správa bytov práve za účelom eliminácie týchto „ lobistov “ bola prijatá smernica, na základe, ktorej sa v takýchto prípadoch zriaďuje komisia, v ktorej sú zastúpení hlavne vlastníci bytov a čiastočne aj správca a spolu objektívne stanoveným postupom, ktorý je transparentný vyberú dodávateľa prác. Záverom chceme poznamenať, že pokiaľ by členovia, resp. vlastníci bytov mali záujem o odpovede na otázky, ktoré kolujú po Moldave medzi členskou základňou, ako aj medzi vlastníkmi bytov, tak ako to avizujú anonymní prispievatelia v internetových diskusných fórach, navrhujeme členom, ako aj vlastníkom bytov, aby sa prišli osobne presvedčiť o pravdivosti skutočností, ktoré sme v tomto vyjadrení uviedli ako aj o iných otázkach, ktoré ich zaujímajú. Vedenie OSBD-Správa bytov
Správa bytov
IP9. decembra 2013, pondelok - 17:05
babuska
Správa bytov v Bratislave - http://homepro-sprava.sk/
<a href="http://homepro-sprava.sk/">HomePro Správcovská</a> .
IP29. októbra 2013, utorok - 18:01
maba
Vážení členovia predstavenstva Okresného stavebného bytového družstva –Správa bytov /´ďalej OSBD/ v Moldave nad Bodvou!
Nevidím konkrétnu odpoveď na vznesené dotazy. V budúcnosti, keď idete svoje písomné vyjadrenie rozdávať ľuďom buďte takí láskaví pripojiť aj písomné dotazy k čomu sa vyjadrujete, aby ľudia vedeli o čo sa jedná. Oprávnené osoby –členovia družstva právom sa búria, veď nevedia čo sa deje v družstve , nerozhodovali o zániku družstva, o rozdelení družstva a o znovu spojenia družstva. To všetko stihli schváliť za pár mesiacov úzky okruh ľudí Zhromaždenie delegátov OSBD vraj podľa Stanov družstva. Slušní ľudia vieme, že Stanovy družstva nesmie odporovať zákonom a musí byť s nimi v súlade takisto ako Zmluva o výkone správy. Vlastníci bytov a NP, právom sú nespokojní, veď nemôžu so založenými rukami pozerať ako OSBD –Správa bytov správca domu okráda vlastníkov bytov o vlastnícke práva a zavádza ľudí.
Vo vyjadrení píšete, že OSBD dodržuje zákon o vlastníctve bytov, že ako dodržuje máme o tom vedomosti máme to čierno na bielom ani nám netreba chodiť na družstvo sa presvedčiť Vážení to je dodržiavanie zákona o vlastníctve bytov, keď správca domu svojvoľne určuje
platby „Mesačného zálohového predpisu platieb za užívanie bytu“, bez prejednania a súhlasu vlastníkov bytov. Platíme neopodstatnené položky správcom určené a to : / tvorba rezervného fondu – revízie, výmena vodomerov, že platíme je jedná vec a druhá vec, že správca domu tieto položky nám nevyúčtuje roky. Pri ročnom vyúčtovaní správca domu zaplatenú sumu odpíše, ale vykonané revízie, výmeny vodomerov preplatí z Fondu opráv. S účinnosťou od 1.7.2013 konečne boli vypustené položky „ poplatok za starostlivosť o financie, prenájom PRN, sprac.vyúčt. ÚK, Odpočty, náklady za vyúčtovanie ale do dnešného dňa správca domu tieto položky vlastníkom bytov nevyúčtoval, za výkon správy platíme peknú sumu ale ešte zvlášť platíme aj na prevádzkové náklady správcu, / podľa zákona o vlastníctve bytov a NP, vlastníci sú povinní platiť iba správne náklady/, z prenájmu obchodov bez súhlasu vlastníkov správca domu pre seba preúčtuje 30%. atď. Vážení členovia predstavenstva OSBD, odst.3 §8b zákona o vlastníctve bytov hovorí citujem : Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa a tak je správne , vlastník sa má rozhodnúť, starať sa o opravu vlastného majetku a nie správcom zriadená komisia na výber dodávateľa. /aj tu správca porušuje zákon o vlastníctve bytov/. Úver na rekonštrukciu domu je vecou vlastníkov bytov, za splácanie úveru ručia Fondom opráv alebo majetkom vlastníkov bytov a nikdy neručí správca domu so svojim majetkom aj tu správca domu zavádza ľudí. Vážení členovia predstavenstva OSBD vyme- nujte, ktorá banka dáva takýto úver, kde za splatenie úveru správca ručí so svojím majetkom? Správca len spravuje spoločný majetok vlastníkov bytov ale nie je vlastníkom domu odkúpených bytov. Keď OSBD ako správca bude dodržiavať zákony, bude vedieť slušne komunikovať, nebude zavádzať ľudí, bude dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a neb. priestorov v dome, a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými, až len vtedy budú spokojní vlastníci bytov i členovia družstva. Pretože vlastníci bytov ale aj členovia družstva chránia svoje záujmy a svoje práva zato ich netreba brať ako nežiaduce osoby. OSBD- Správa bytov mal by konečne predložiť vlastníkom bytov návrh zmluvy o výkone správy na pripomienko - vanie. Vážené predstavenstvo OSBD- Správa bytov, vymenujte, ktoré navrhované zákonné zmeny zmluvy o výkone správy neodsúhlasili niektorí vlastníci bytov. Odpoveď na vznesené dotazy čakám na stránke toho fóra.
OSBD Správa-bytov
IP27. októbra 2013, nedeľa - 12:45
rms
K týmto príspevkom rád by som prispel aj ja ak môžem. Osobne som sa zúčastnil schôdze v jedálni na ulici Severnej dňa 25.10.2013, kde si osobne myslím že vyjadrenie k fóre a útoku na osobu A.P.,a celého vedenia a klamstiev okolo OSBD - Správa bytov bolo vysvetlené , len škoda že to nepočuli tí ktorý tie klamstvá rozširujú po meste a po pivniciach. Tí ktorý sa nezúčastnili a dostali pozvánku môžu len ľutovať a v tichosti závidieť o čo vlastne prišli boli aj taký ktorý prišli nemali po pravej ruke vhodnú osobu tak odišli po podpísaní prezenčnej listiny. Nie pán J.M ? Po nejakom čase došla aj pani veľkomožná z ulice Nám. mieru 2 , ona tiež nemala toľko v sebe a prišla si vypočuť prezentáciu predsedu. Veľmi sa my páčilo vystúpenie niektorých zástupcov , ako aj zástupkýň bytových domov ktorý vyzdvihli doterajšiu prácu kolektívu OSBD. Dovolím si tvrdiť a podľa mňa nie som sám ktorý vidí zmeny vo fungovaní a v prístupe zo strany OSBD - Správa bytov. Na záver by som rád vyzdvihol prácu právnika ktorý zastupuje OSBD že sa mu spoločne s kolektívom podarilo dostať naspäť byty v počte ( 107 ), ktoré malo na sebe Molbyt s.r.o. Tento príspevok je len môj osobný názor. Prajem pekné nedeľňajšie popoludnie.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor