úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Diskusné fórum

registracia

Komisie a občan

tému otvoril: Borovský (1. júla 2014, utorok - 08:17)
Chod mesta je podmienený aj interaktívnym spôsobom komunikácie.V krátkosti úrad - občan ,občan - úrad.Ak si Mestský úrad v Moldave zvolil formu informovania o svojej činnosti aj cez oficiálne webové stránky, bolo by prospešné, keby si túto informačnú úlohu aj plnil. Absencia informácií o činnosti 12 tich komisií mesta vytvára tak dojem, že buď činnosť komisie napr. rozvoja cestovného ruchu, ktorá sa podľa tejto stránky stretla naposledy 25.6.2013 alebo pre miestnu časť Budulov 24.11.2012, je nepotrebná alebo komisie sú nečinné.Osobne pevne verím, že je to iba problematika doplnenia údajov a nie napr. konanie v rozpore so zákonom.Odôvodním to hlavne tým, že komisia pre ochranu verejného záujmu sa podľa tejto informácie nestretla nikdy.Je to dôležité, pretože táto komisia má byť zriadená na základe Ústavného Zákona 357/2004 Z. z. o konflikte záujmov a nie bežného zákona s obligatórnou povinnosťou zísť sa minimálne raz ročne a na základe osobitného štatútu.V krátkosti ide o skúmanie nezlučiteľnosti verejných funkcií s výkonom iných funkcíí , zamestnaní či inej činnosti alebo napr. kontroly či si verejný funkcionár plní napr. povinnosť podávania oznámenia o majetkových pomeroch.Veľmi krátko by som sa zmienil napr. Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie, b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona, c) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk so štátom,obcou,vyšším územným celkom atď. Osobne verím že minimálne táto komisia si plní svoju funkciu /v zložení / Ján Csala, Ing. (poslanec) Gabriela Janičová, Mgr. (poslankyňa) László Köteles, Ing. (poslanec) Jana Ločová, PaedDr. (poslankyňa) vyplývajúcu zo zákona a že sa jedná iba o nedôsledné poskytovanie informácie o jej činnosti a tento problém sa urýchlene odstráni, aby sme nestratili kredit otvorenej samosprávy. Borovský

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor