úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

Vyhlásenie

tému otvoril: Borovský (29. marca 2015, nedeľa - 11:32)
Keďže počas námatkovej / priebežnej / kontroly dňa 28.3.2015 som zistil závažné skutočnosti ohľadom porušovania ustanovení Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení v spojení s voľbou hlavného kontrolóra mesta dňa 26.3.2015 dnes vydávam toto Vyhlásenie Poslanci MZ v Moldave nad Bodvou si na 3. Zasadnutí dňa 26.3.2015 zvolili hlavného kontrolóra mesta, kde v tajnej voľbe získal najviac hlasov JUDr.Pavol Milan. S prijatým uznesením mestského zastupiteľstva nesúhlasím a po právnom posúdení vyslovujem, že voľba hlavného kontrolóra mesta nebola zákonná a výrok uznesenia mestského zastupiteľstva je v rozpore so Zákonom Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Predmetný zákon ukladá v § 18a ods. (2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. Tvrdím, že mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou do dnešného dňa neprerokovalo podmienky vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra na svojom riadnom zasadnutí ako je stanovenie dňa vyhlásenia volieb, kvalifikačné predpoklady uchádzača, spôsob volieb, pracovný úväzok a pod. a absentuje tak platné schválené uznesenie MZ o podmienkach voľby hlavného kontrolóra. Oznámenie vyhlásenia obecného zastupiteľstva vyveseného 23.januára 2015 a zveseného 21.februára 2015 bolo vyvesené bez platného a účinného uznesenia MZ v Moldave nad Bodvou a tak mám za to, že voľba hlavného kontrolóra vykonaná na 3. Zasadnutí MZ v Moldave nad Bodvou procesne vykonaná byť nemohla a je tak nezákonná. Mestské zastupiteľstvo nemôže ( a ani procesne nevie ) nič vyhlasovať bez prerokovania veci v súlade so Zákonom č.369/1990 Zb. v platnom znení a Rokovacím poriadkom MZ v Moldave nad Bodvou a bez následného prijatia vlastného schváleného uznesenia. Pre lepšiu zrozumiteľnosť uznesenie MZ v Moldave nad Bodvou malo byť najprv prerokované na predchádzajúcom zasadnutí MZ a bolo potrebné ho prijať formou: Mestské zastupiteľstvo uznesením č. ...... zo dňa .... schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou a náležitosti prihlášky, a v ďalšom v súlade so schválenými podmienkami mala byť vykonaná voľba hlavného kontrolóra. V nasledujúci pracovný deň vykonám právno - administratívne kroky k náprave tohto stavu. JUDr.Ing.Slavomír Borovský http://www.moldava.sk/…/20150123-oznamenie-o-volnom-pracovn…

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor