Mesto Moldava nad Bodvou

Mestský úrad, Školská č. 2,045 01 Moldava nad Bodvou

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 22. 4. 2013

 

 

P o z v á n k a.

            Týmto zvolávam 22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Moldave n/B, ktoré sa uskutoční

 

dňa 9. mája 2013 (štvrtok), o 9.00 hod. ,

vo veľkej sále MsKS (Hlavná 58).

Program :

 

      1.)          Otvorenie zasadnutia.

      2.)          Správa o činnosti hlavnej kontrolórky.

      3.)          Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od  7. februára 2013

      4.)          Interpelácie poslancov.

      5.)          Dotazy občanov.

      6.)          Prejednanie protestu prokurátora k VZN č..... Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Moldava nad Bodvou.

      7.)          Správa o výsledku hospodárenia BodvaTel s.r.o za rok 2012.

      8.)          Návrh plánu hospodárenia BodvaTel s.r.o na rok 2013.

      9.)          Správa o činnosti MsBH za rok 2012.

  10.)          Správa o činnosti MsKS za rok 2012.

  11.)          Správa CIK o inventarizácií majetku mesta k 31.12.2012.

  12.)          Záverečný účet mesta za rok 2012.

  13.)          Informatívna správa o prebiehajúcich projektoch mesta a schválenie kofinancovania

  14.)          Návrh na úpravu platu primátora, zástupcu primátora  a hl. kontrolóra.

  15.)          Prejednanie žiadostí o dotácie.

  16.)          Predaj a prenájom majetku mesta.

  17.)          Diskusia.

  18.)          Návrh na uznesenie.

  19.)          Záver.

 

 

                        Prosím pozvaných o dochvíľnu účasť !

 

                                                                                                    Ing. István  Zachariaš

primátor mesta