Správa o činnosti MsÚ a primátora
 v období od 7.2.2013.

 

Vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, vážení prítomní, vážení občania mesta!

 

Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s prácou mojou a Mestského úradu v období od posledného riadneho zasadania MZ do dnešného dňa. Táto správa bude zverejnená na WEB-stránke mesta www.moldava.sk. Chcem oznámiť záujemcom aj to, že väčšina materiálov, o ktorých dnes rokuje Mestské zastupiteľstvo, sú tiež zverejnené na oficiálnej WEB-stránke mesta. Viaceré správy, informácie a materiály si môžete pozrieť aj na mojej osobnej web-stránke www.istvanzacharias.eu.

 

Æ    Dňa 8.2. som sa v Buzici zúčastnil aj s viacerými z vás oslavy 70-tych narodenín p. Sándora Gála, spisovateľa, básnika, doživotného čestného predsedu Okresnej organizácie Csemadoku v okrese Košice-okolie.

Æ    V dňoch 10. – 20.februára som bol hospitalizovaný v Nemocnici Šaca, kde som sa podrobil operácii.

Æ    Dňa 26.februára som v Košiciach rokoval s predstaviteľmi Krajskej Rady KDH o možnej volebnej spolupráci vo voľbách do Zastupiteľstva KSK. K dohodám sme nedošli.

Æ    Dňa 1.marca som vo veľkej sále MsKS otváral okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya  Tompu žiakov maďarských škôl.

Æ    Dňa 5.marca som v sídle SVP rokoval s riaditeľom podniku p. Ing. Jánom Tkáčom o možných protipovodňových opatreniach v katastri Moldavy a Budulova, ako aj vydaní kladného stanoviska SVP pri budúcej výstavbe nízkoštandardných bytov na Budulovskej ulici. Musím konštatovať, že rokovanie bolo veľmi ústretové, na viacerých veciach sme sa dohodli. Dôsledkom tohto rokovania boli aj vykonané opatrenia, ktoré sa dotýkali povodia Bodvy v Budulove a ktorých viackrát hovoril v interpeláciách p. poslanec Ikrényi.

Æ    Poobede som rokoval o podmienkach na prípravu verejného obstarania na výstavbu komunitného centra a centra odpadového hospodárstva s projektovým manažérom projektov. Oba projekty sú súčasťou Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Æ    Dňa 6.marca sme sa spolu s p. zástupcom a p. Vislaym zúčastnili šetrenia možnosti doriešenia napojenia rodinných domov v Budulove na existujúcu kanalizáciu v budulovskej hlavnej ceste. Za VVS bol prítomný p. riaditeľ Gabriel Fedák a p. Kaliňák. Dohodli sme sa na postupe a v súčasnosti VVS pripravuje potrebné doklady, zoznamy a mapy na oslovenie majiteľov rodinných domov.

Æ    Dňa 7.marca som sa zúčastnil zasadania Rady ZMOS v Žiline. Súčasťou zasadania Rady bola programová konferencia na tému školstva. Žiaľ p. minister školstva p. Čaplovič sa konferencie nezúčastnil, zastupoval ho generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva ministerstva. V oblasti školstva sa pre samosprávy nazbieralo už toľko problémov, že sme očakávali odpovede skôr od ministra školstva, než od jeho podriadeného.

Æ    Dňa 8.marca som v Košiciach na Úrade KSK rokoval s jeho riaditeľom p. Ondrejom Bernátom o stave prípravy odkúpenia budovy Polikliniky pre mesto Moldavu. P. riaditeľ potvrdil, že posúvajú návrh do Komisie pre hospodárenie s majetkom KSK, kde sa očakáva schválenie zámeru a následne by návrh mal ísť 29.apríla do Zastupiteľstva KSK. Žiaľ, komisia návrh neschválila, pretože niektorí členovia v tom videli skôr politikum, než racionálne dôvody. Podľa vyjadrenia predsedu KSK p. Zdenka Trebuľu a taktiež riaditeľa Úradu KSK, s ktorými som odvtedy znovu rokoval niekoľkokrát, medzičasom sa situácia vysvetlila a vyjasnila, takže návrh bude v komisii znovu prerokovaný a mal by byť schválený na ďalšom Zastupiteľstve KSK.

Æ    Dňa 11.marca som sa v Košiciach zúčastnil rokovania Predstavenstva VVS. 

Æ    Na poobede som zvolal mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Dôvodom mimoriadneho rokovania MZ bol práve návrh na schválenie úveru mesta na nákup budovy Polikliniky od KSK, ktorý poslanci MZ odsúhlasili.  Pozvánku, materiály rokovania, uznesenie, aj zápisnicu samozrejme nájdete na web-stránke mesta.

Æ    Dňa 14.marca som sa v Košiciach v Dome umenia zúčastnil recepcie, ktorú usporiadala generálna konzulka Maďarska v Košiciach p. Éva Czimbalmosné Molnár. Na tejto recepcii prevzal z rúk generálnej konzulky Maďarska maďarské štátne vyznamenanie aj bývalý učiteľ ZŠ s vyuč.jazykom maď. v Moldave a súčasný riaditeľ cirkevnej školy v Rožňave p. Sándor Tóth. Ako bývalému Moldavčanovi, aj touto cestou využívam príležitosť vysloviť uznanie za jeho prácu a k vyznamenaniu blahoželám.

Æ    Dňa 15. marca sme sa spolu s p. prednostkou zúčastnili v Inkubátorovom dome záverečnej konferencie pilotného projektu o začleňovaní Rómov pod názvom „Od pilotného projektu k výsledkom“, ktorú organizovalo Regionálne centrum rozvojových programov OSN – UNDP. Konferencia sa konala paralelne v Moldave a v Bruseli a prenos bol zabezpečený medzi dvoma dejiskami konferencie telemostom.  

Æ    Dňa 16.marca som sa zúčastnil osláv maďarskej revolúcie z rokov 1848-1849 v Pederi a v nedeľu dňa 17.marca v Moldave. Po kladení vencov pri pamätnom stĺpe pred Domom smútku sme sa zúčastnili programu, ktorý vo veľkej sále MsKS predstavili žiaci ZŠ s vyuč.jazykom maďarským. Aj touto cestou sa chcem poďakovať žiakom školy a pripravujúcim pedagógom za krásny zážitok.

Æ     Dňa 19.marca sa konalo otváranie obálok vo verejnom obstarávaní zabezpečenia odvozu TKO a jeho zneškodňovanie a vo verejnom obstaraní výstavby Centra odpadového hospodárstva, ktorého projekt pripravujeme podať v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu do výzvy OPŽP. Obe VO sú ukončené.

Æ    Taktiež 19.marca sme rokovali s projektantom Domova soc.služieb, ktorý by sme chceli vytvoriť z bývalého areálu Detskej nemocnice v prípade vypísania vhodnej výzvy. Žiaľ zistili sme, že výzva, ktorá bola teraz vypísaná nevyhovuje našim podmienkam a preto sme v rokovaniach o aktualizácii projektu nepokračovali.

Æ    Dňa 20. marca som zvolal Snem Združenia miest a obcí údolia Bodvy. Hosťami snemu boli Milan Muška, generálny riaditeľ ZMOS-u a p. Ing, Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK. Jedným z hlavných bodov programu bolo schválenie stanoviska ZMOÚB k pripravovanému zámeru IROP a k existencii odborov SO/RO na samosprávnych krajoch. Naše stanovisko som zaslal na úrad KSK p. predsedovi a môžete si ho prečítať aj na mojej osobnej web-stránke. V ďalšom sme schválili delegátov ZMOÚB na Snem ZMOS, ktorý sa bude konať v dňoch 28. a 29.mája v Nitre. Zaoberali sme sa otázkou kolektívnej zmluvy pre zamestnancov obcí Sloves Bodva, platením členských príspevkov do ZMOÚB, ako aj pre prácu Regionálnej kancelárie ZMOÚB.  Taktiež sme otvorili tému spolupráce obcí pri využívaní Centier voľného času. Starostovia obcí vo veľkej väčšine už aj podpísali dohodu s mestom o úhrade nákladov pri návšteve ich detí v CVČ Cvrček.

Æ    Dňa 21.marca p. prednostka zorganizovala pracovný obed so zamestnancami mesta o prerokovaní podmienok kolektívnej zmluvy. O podmienkach KZ sme sa tu v Moldave dohodli, zostáva sa ešte dohodnúť so starostami obcí odborovej organizácie Sloves Bodva na podpise zmluvy. Tí totiž na rokovaní ZMOÚB tiež súhlasili s podmienkami KZ pre svojich zamestnancov.

Æ    Dňa 24. marca som sa na pozvanie, ako predseda Krajskej rady SMK, v Borši zúčastnil osláv 337.výročia narodenia Františka II. Rákócziho. Po barbarskom odstránení sochy sedmohradského kniežaťa spred jeho rodného kaštieľa v Borši sa kladenie vencov konalo ku prázdnemu podstavcu, čo dalo tejto oslave zvláštnu, veľmi smutnú atmosféru. Je naozaj nehorázne, kam vedia niektorí ľudia vo svojich barbarských činoch až zájsť – nič nie je pre nich sväté! Sochu medzičasom našli rozrezanú, od tej doby je už opravená a dnes je už osadená späť na svojom mieste. Ale oprava stála cca. 5000 € zbytočne vyhodených, o morálnej škode ani nehovoriac.

Æ    Dňa 25.marca som sa v sídle VVS v Košiciach zúčastnil na žiadosť vedenia VVS rokovania medzi VVS a Reformovanou cirkvou v Moldave. Témou rokovania bola dohoda o kúpe pozemku pod čističkou odpadových vôd v Moldave, ktorý je v majetku ref. cirkvi a do dnešného dňa nebol s cirkvou vysporiadaný. Téma sa stáva aktuálnou dnes, keď je schválený projekt Bodvy VVS, ktorý počíta s intenzifikácou ČOV v Moldave. Súčasné vedenie VVS má rozhodne snahu pozemky vysporiadať a zaplatiť za ne sumu podľa dohody. Po niekoľkých rokovaniach sa strany dohodli a VVS dostala od cirkvi ponuku, ktorú vie podľa mojich informácií akceptovať. Dúfam, že sa takto veci vyriešia k obojstrannej spokojnosti.

Æ    Na večer dňa 25.marca som zvolal zasadnutie Predsedníctva Krajskej rady SMK do Košíc. Hlavnou témou rokovaní bola príprava na voľby do Zastupiteľstva KSK. Medzitým sa udiali okresné konferencie všetkých okresných organizácií SMK v košickom kraji, kde delegáti zvolili kandidátov na poslancov do Zastupiteľstva KSK. Tu v Moldave sa konala okresná konferencia SMK dňa 19.apríla, ktorú ako predseda Okresnej organizácie SMK zvolal p. zástupca. V rámci prípravy do volieb sa uskutočnili rokovania aj s okresnými predstaviteľmi strany Most-Híd. Počúvajúc hlasy voličov oboch strán je pre nás dôležité, aby sme si vedeli zadefinovať nejaký spoločný cieľ, a tým je zastúpenie regiónu v Zastupiteľstve KSK. Dôležité je aj to, aby sme v kampani na seba nekydali, ale každý hovorili skôr o svojich kladoch a cieľoch. Ako predseda Krajskej rady SMK som v uplynulom období rokoval aj s krajskými predstaviteľmi Ľudovej platformy, aj s predstaviteľmi SMER-u.

Æ    Dňa 26.marca som sa spolu s p. prednostkou a p. zástupcom zúčastnil zasadnutia Dozornej rady BodvaTel s.r.o. Výsledok rokovania je témou jedného z dnešných bodov rokovania MZ.

Æ    Dňa 27.marca sme u mňa rokovali spolu s p. poslancom Ikrényim a predsedom TJ Roma o používaní futbalového ihriska v Budulove futbalistami TJ Roma. Už na niektorom z predošlých zastupiteľstiev som sa vyjadril, že pokiaľ obyvatelia Budulova budú mať dôsledkom futbalových zápasov TJ Roma ohrozené svoje majetky a svoje záhrady, tak bude problematické ďalšie využívanie budulovského ihriska. Podľa vyjadrenia p.poslanca Ikrényiho už pohár trpezlivosti obyvateľov Budulova pretiekol, a preto v tejto sezóne už TJ Roma nedostala povolenie na používanie ihriska. Pokúšali sme sa aj o to, aby mohli hrať svoje zápasy na nevyužívaných ihriskách v Pederi, v Janíku a v Drienovci, ale keďže chýr o správaní sa fanúšikov ich predbehol, nikde sme nedostali súhlas. V súčasnosti preto TJ Roma hrá všetky svoje zápasy vonka. Aktivitou TJ Roma je postaviť nenáročné ihrisko pri Budulovskej ulici. V súčasnosti porovnávame cenové ponuky na zriadenie ihriska s minimálnymi požiadavkami, ktoré ešte pravidlá futbalového zväzu dovolia.

Æ    Dňa 5.apríla ma na úrade navštívili deti zo Základnej školy s vyuč.jazykom maďarským. Na netradičnej hodine občianskej náuky sme hovorili o veciach mesta, o fungovaní samosprávy, o projektoch a aj o budúcich plánoch. Ako tradične, deti boli veľmi otvorené, zvedavé a plné nápadov.

Æ    Taktiež 5.apríla sme spolu s delegáciou partnerského mesta Encs a delegáciou obce Hídvégardó už po 25.krát vyniesli, zapálili a hodili do Bodvy symbol všetkého zla zimného obdobia, Morenu. Pomáhali nám študenti Gymnázia Štefana Moysesa, deti z maďarskej Základnej školy, deti z I.ZŠ na ulici ČSA, deti základnej školy z Encsu a ženské spevácke skupiny Asszonykórus a Živena. Aj takto sa chcem všetkým vystupujúcim a organizátorom poďakovať za program a prípravu akcie.

Æ    V 7. až 9. apríla som sa tradične zúčastnil spolu s delegáciami partnerských miest Encs a Karcag v Hradci Králové konferencie „Informatizácia štátnej správy a samosprávy“, ktorú organizuje Svaz měst a obcí Českej republiky. V rámci tejto veľkolepej konferencie sa koná každoročne aj konferencia V4DIS, čo je konferencia zástupcov zemí V4 v oblasti informatizácie samospráv. V rámci tejto spolupráce vznikla v minulom roku práca, na ktorej sme pracovali zástupcovia ČR, Poľska, partneri z Karcagu, aj my, a ktorá porovnáva digitálnu agendu samosprávnych orgánov zemí V4. Publikáciu, ktorá bola z projektu vydaná si môžete pozrieť aj cez moju osobnú web-stránku na adrese http://www.kr-vysocina.cz/LDA-V4.  

Æ    Dňa 10.apríla a následne viackrát som rokoval s predstaviteľom fy. Feldom o možnosti zahájenia výstavby bytovky, ktorej formu výstavby a zmluvu o predaji pozemku MZ schválilo na 8.zasadnutí MZ dňa 13.9.2011. Feldom splnilo podmienky, ktoré sme k výstavbe bytovky definovali, takže behom týždňa asi budem môcť podpísať stavebné povolenie a môžeme odovzdať stavenisko. Stavebným dozorom stavby bude p. Ing.Waldemar Vislay.  

Æ    Taktiež 10.apríla som rokoval s p. Miroslavom Kolárom, zástupcom Veteran Clubu o prezentácii klubu automobilových veteránov v dňoch 29.5. – 2.6.2013 v rámci Medzinárodného veterán rallye – 500km slovenských. Moldava bude aj súčasťou brožúry, ktorú Veteran Club vydá pri tejto príležitosti.

Æ    Ešte v ten deň som rokoval s p. Kamýčkom a p. Michalidesom o možnostiach vypísania verejného obstarávania na realizáciu projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorý sme získali z Ministerstva hospodárstva cez operačný program Konkurencia a hospodársky rast vo výške 261.246,20 €. Kofinancovanie projektu je vo výške 5% oprávnených nákladov. Pôvodné verejné obstaranie nám zrušila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva dohľad na realizáciou tohto projektu. Aj rekonštruovaná časť verejného osvetlenia musí byť pripojená na riadiaci systém UMPI, ktorým z jedného servera riadime adresne každú lampu VO v meste. Mimo nových osvetľovacích telies budú súčasťou rekonštrukcie aj riadiace prvky do každej lampy VO, ktoré zabezpečujú možnosť adresovania a ovládania každej lampy osobitne. Z tohto projektu zrekonštruujeme a nainštalujeme ďalších 315 rôznych svietidiel do existujúceho systému riadenia VO.

Æ    Poobede som letel do Bruselu, kde som sa v dňoch 11.a 12.apríla zúčastnil rokovania 100. Plenárneho zasadnutia Výboru regiónov. Informácie o Plenárnom zasadnutí môžete nájsť na mojej osobnej web-stránke.

Æ    Dňa 15.apríla sme sa so zástupcami grécko-katolíckej cirkvi a projektantmi dohodli na mieste na postupe pri odovzdaní staveniska pre výstavbu centra cirkví tak, ako sme to schválili tu na MZ. Dohodli sme aj záber pozemku podľa pôvodného plánu a taktiež vedenie chodníkov okolo areálu. Po presnom zakreslení a odsúhlasení projektov na MsÚ odovzdáme stavenisko cirkvi.

Æ    V dňoch 16. a 17. apríla som sa v Michalovciach zúčastnil rokovania Rady ZMOS. Druhý deň rokovania sme venovali programovej konferencie k problematike sociálnych služieb. Hosťom konferencie bol štátny tajomník MPSVaR SR p. Jozef Burian. Na konferencii sa zúčastnila aj p. prednostka a p. Gabriela Királyová, ved.odboru soc. vecí úradu.

Æ    V dňoch 18. a 19.apríla som sa v maďarskom meste Gödöllő zúčastnil konferencie „Úlohy samosprávnych združení v krajinách V4”, kde sme na žiadosť organizátorov – Združenia maďarských samospráv – spolu s kolegom, primátorom Štúrova, Jánom Oravcom mali prednášku o poslaní, úlohách, o spôsobe práce a o výsledkoch Združenia miest a obcí Slovenska. Konferencia bola organizovaná aj v spoluprácu s Výborom regiónov, ktorého členom je spolu s nami aj primátor Gödöllő György Gémesi.

Æ    Dňa 22.apríla sme s p.prednostkou rokovali o možnosti umiestnenia fotovoltaických panelov na strechy niektorých školských budov. Uvažovali sme o umiestnení panelov o celkovom výkone 100kW. Žiaľ ponuka zo strany firmy Sun TechEco prišla neskoro, medzičasom zistili, že cez elektrárne nevedia vybaviť inštaláciu zariadení tak, aby to vyhovovalo podmienkam Ministerstva hospodárstva. Podľa informácií od firmy sa po 1.7.2013 budú môcť inštalovať len jednotky o max. výkone 30 kW. O tejto možnosti budeme rokovať možno neskôr, po vyjasnení si finančných možností mesta.

Æ    Taktiež 22.apríla sme rokovali o situácii v Moldava parku s poverencom p.Kleina, majiteľa fy. AFFES, ktorý nám cez predbežné opatrenie uplatnené na súde blokuje pozemky priemyselného parku. Vysvetlili sme si situácie a dohodli sme sa, že v prípade konkrétnych návrhov vyhovujúcim všetkým stranám, môžeme o ďalšom vývoji v parku rokovať.

Æ    Dňa 24.apríla som sa v Bruseli zúčastnil rokovania Komisie ENVE pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku Výboru regiónov v Bruseli. Podrobnosti môžete nájsť zase na mojej osobnej web-stránke.

Æ    Dňa 25.apríla som sa v Košiciach zúčastnil konferencie, ktorú organizovalo Fórum košických Maďarov. Mal som tam prednášku o možnostiach spolupráce samospráv.

Æ    Dňa 26.apríla som sa v Košiciach na Úrade KSK zúčastnil seminára, ktorý organizovalo SO/RO KSK na oboznámenie sa s podmienkami výzvy 4.1.c., kam chceme podať projekt riešenia infraštruktúry Budulovskej ulice, ktorý nám bol odsúhlasený v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu možno pred troma rokmi, ale dodnes nebola na to konkrétna výzva. Z projektu by sme riešili asfaltáciu ciest, spevnené plochy, odvodnenie, verejné osvetlenie a protipovodňovú hrádzu s chodníkom. Projekt bude mať celkovú hodnotu 530 tis.€.

Æ    Poobede som sa na pozvanie starostu obce Malý Horeš zúčastnil zahájenia projektu slov.-maď. spolupráce, ktorý obec získala z európskych fondov v spolupráci s maďarskou obcou Hercegkút. Projekt je zameraný na zachovanie historického dedičstva známych, viacstoročných vínnych pivníc.

Æ    V sobotu dňa 27.apríla sme sa zúčastnili vysádzania stromčekov na detskom ihrisku na Námestí mieru. Financie sme získali z Nadácie Tesca na základe projektu, ktorý sme podali k Nadácii Pontis. Získali sme takto 2000€. Z týchto peňazí budú vysadené stromčeky aj na detskom ihrisku na ulici Severnej.

Æ    Dňa 29.apríla sme spolu s p. prednostkou rokovali so zástupcom fy. Hrdlička o možnosti vytvorenia technických máp mesta, kde by mimo katastrálnych máp boli zahrnuté aj vrstvy technických sietí, ulice a budovy v meste. Problém je v tom, že tieto mapy sú jednak drahé, a druhým problémom je to, že my potrebujeme grafickú časť máp spojiť s databázou údajov o dani z nehnuteľností, o majiteľoch psov, o verejných priestranstvách atď. Tieto údaje ale máme v mestskom informačnom systéme fy. Cora GEO a tieto firmy sú si navzájom konkurencia. Napriek tomu sme sa dohodli na spoločnom stretnutí, aby sme mohli vo veci pokročiť.  

Æ    Následne som s p. prednostkou a predsedom odborovej organizácie p. Andrejom Krištofíkom rokoval o podpise kolektívnej zmluvy pre pracovníkov mesta. Dohodli sme sa, že KZ podpíšu na ďalšom zasadnutí ZMOÚB aj ďalší starostovia obcí, ktoré sú členmi odborovej organizácie Sloves Bodva.  

Æ    Dňa 30.apríla som sa zúčastnil programu stavania mája na námestí. Program organizuje popri Mestskom kultúrnom stredisku Stredná odborná škola. V krátkom programe na námestí vystupovali deti z Materskej škôlky „Százszorszép“ a deti z II. ZŠ na ulici Severnej.  V mene všetkých moldavských dievčat im ďakujem za program a organizovanie stavania mája a dievčatám zase prajem, aby pod záštitou mestského mája našli svojho partnera a svoje šťastie.

Æ    Poobede sme sa spolu s p. prednostkou zúčastnili zasadania Valného zhromaždenia TEHO Moldava. Na zasadnutí sme dostali informácie o stave ekonomiky TEHO, a schvaľovali sme aj ekonomické výsledky spoločnosti.

Æ    Dňa 5.mája som sa zúčastnil otvorenia už 34.-tych Dní Szepsi Csombor Mártona, ktoré tradične organizuje Miestna organizácia Csemadoku pod vedením p. poslanca László Kötelesa. Po kladení vencov k pamätnej tabuli Szepsi Csombor Mártona sme sa v amfiteátri zúčastnili programu, ktorý z príležitosti Dňa matiek pripravili Materská škola a Základná škola a Gymnázium s vyuč.jazykom maďarským. Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom a účinkujúcim za krásny program. Slávnostný príhovor si môžete prečítať na mojej osobnej web-stránke.

Æ    Dňa 6.mája som sa v sídle spoločnosti zúčastnil zasadnutia Predstavenstva VVS. Najdôležitejším bodom programu bola príprava na Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať v júni tohoto roka.

Æ    Dňa 7.mája som sa v Bruseli zúčastnil rokovania komisie COTER pre územnú súdržnosť Výboru regiónov.

Æ    Včera, dňa 8.mája sme sa viacerí z nás zúčastnili spomienkovej slávnosti a kladenia vencov pri pamätnej tabuli obetí druhej svetovej vojny, ktorá je umiestnená na stene Domu smútku v Mestskom cintoríne. Slávnostný príhovor si môžete prečítať na mojej osobnej web-stránke.

 

Na úseku výstavby Mestského úradu sa v uplynulom období vykonali a pripravili nasledovné práce:

 

Æ    Na Environmentálny fond sme v I. kole podali projekt protipovodňových opatrení mimo vodného toku – úprava ciest, chodníkov, odstavných plôch a dažďových odvodnení. Tento sme vo februári na základe výzvy o dokladovanie ďalších náležitostí žiadosti v termíne dokladovali. Napriek tomu projekt v požadovanej sume 250 tis. Eur v 1.schvaľovacom kole neprešiel, 2.kolo je podľa informácií naplánované koncom júna tohto roku.

Æ    Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Mesto podalo žiadosť na rozšírenie kamerového systému so všetkými náležitými prílohami, ktoré boli po formálnej stránke v poriadku. V pôvodnej žiadosti bola požadovaná dotácia 150 tis. Eur, táto sa však neschválila. V tejto výzve sa výška dotácií znížila na 66 tis. Eur, a preto sa projekt musel projekt prepracovávať. Ministerstvo vnútra SR schválilo z požadovaných 66 tis. Eur iba 15 tis. Eur. O schválení tejto dotácie sme dostali schvaľovací list. Z týchto investícií je možné zrealizovať 3 možno 4 nové kamery. V súčasnosti sa upresňuje umiestnenie kamier (ul. Debraďská, cintorín, ul. Kalvínska – SAD, ul. Nová – sídlisko) a pripravuje sa podrobný rozpočet, mesto bude musieť spolufinancovať min. 20%, t. j. min. 3.000 Eur.

Æ    Koncom apríla sa ukončili administratívne náležitosti a boli splnené všetky požiadavky VSE, a.s. týkajúce sa NN rozvodov a možnosti okamžitého napojenia sa na elektriku na stavbe  IBV – Pod kopcom II. V súčasnosti prebieha kolaudácia tlakovej prečerpávacej stanice splaškových vôd a tým pádom všetky inžinierske siete budú aj po administratívnej stránke ukončené. Na IBV je v súčasnosti predaných 8 pozemkov a o ďalšie 2 je eminentný záujem.

Æ    Mesto v minulom období podalo žiadosť na dotáciu týkajúcu sa rekonštrukcie a rozšírenia verejného osvetlenia v Moldave nad Bodvou. Táto žiadosť úspešne prešla schvaľovacím procesom a dotácie sa schválili. Celkové náklady sú vo výške cca. 250 tis. Eur. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.

Æ    Koncom apríla sa vykonalo mapovanie výtlkov v meste a na základe toho sa spracoval návrh realizácie vysprávok. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Celkový rozpočet na vysprávky je 14.720 Eur.

Æ    V apríli sa ukončilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby – Centrum odpadového hospodárstva Moldava nad Bodvou. Zhotoviteľom stavby bude firma P.K.B. Invest Prešov s predpokladaným rozpočtom cca 140 tis. Eur. Projekt bude podaný v rámci OPŽP na základe jeho schválenia v Lokálnej stratégii komplexného prístupu. Predpokladáme, že výzva by mala vyjsť  v tomto mesiaci. Zo strany mesta sú všetky náležitosti pripravenosti projektu splnené.

Æ    Koncom januára Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP – 4.1.c - týka sa to projektov s rómskymi osídleniami tiež len pre tie obce, ktoré majú schválenú Lokálnu stratégiu komplexného prístupu. Mesto plánuje podať projekt do tejto výzvy, v súčasnosti sa pripravujú podklady týkajúce sa nasledovných objektov – Rekonštrukcia cestnej infraštruktúry v rómskej osade Budulov (350 tis. Eur), Rekonštrukcia verejného osvetlenia (50 tis. Eur), Spevnené plochy a parkové úpravy (60 tis. Eur), Navýšenie hrádze pri  Bodve s chodníkom na vrchu (70 tis Eur). Celkový rozpočet je vo výške 530 tis. Eur.

Æ    Z dôvodu toho, že futbalistom TJ Roma obyvatelia Budulova nechcú dovoliť hrať na ich futbalovom ihrisku, pripravuje sa zriadenie futbalového ihriska na Budulovskej ulici. V súčasnosti sa ukončil proces verejného obstarávania. Predpokladaný rozpočet na ihrisko s príslušnými zemnými prácami, futbalovými bránami a zábradlím pozdĺž ihriska je 5.000 Eur.

Æ    V súčasnosti sa na základe uznesenia MZ pripravuje stavenisko pre plánovanú bytovku s 19 bytmi na ul. Nová za Inkubátorovým domom. Investorom je firma FELDOM Košice. Stavba by sa mala začať v druhej pol. mája, plánovaná ukončenie hrubej stavby je do konca tohto roku.

Æ    30. apríla zasadala stavebná komisia, kde sa prejednávali otázky stavebného charakteru.

 

Pani prednostka a Úrad samotný sa v uplynulom období zaoberal niekoľkými veľmi dôležitými a podstatnými vecami, o ktorých chceme podať taktiež správu:

 

Æ      Koncom februára si podala žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou pani Durová, účtovníčka nášho mesta. Vedenie mesta z dôvodu vyhovieť žiadosti ( vyššie ohodnotenie, jednoduchšia práca ) súhlasilo s rozviazaním pracovného pomeru a poverilo vedením účtovníctva slečnu Špegárovú.

 

Æ    V mesiaci marec bola podpísaná úverová zmluva so SLSP, na  čerpanie úveru za účelom zníženia energetickej náročnosti budov v budúcich rokoch. Predpokladá sa splnenie podmienok pre poskytnutie NFP vo výške 20 % z objemu úveru, Úver by mal byť čerpaný do 30.6.2013

 

 

Úverový rámec:

 250 000,- EUR

(slovom: dvestopäťdesiat tisíc eur)

Konečná splatnosť Úverového rámca:

31.01.2018

 

 

Výška Splátkového úveru:

 70 000,- EUR na MsÚ Školská 2

(slovom: sedemdesiat tisíc eur)

Úroková sadzba (a typ):

Počas Lehoty na poskytnutie Úveru:

 premenná:

Referenčná sadzba: 1 mesačný EURIBOR

úroková marža 2,20 % p. a.

Po uplynutí Lehoty na poskytnutie Úveru:

 premenná:

Referenčná sadzba: 1 mesačný EURIBOR

úroková marža 2,20 % p. a.

Výška Splátkového úveru:

 36 000,- EUR na MsÚ Bartalošova 16

(slovom: tridsaťšesť tisíc eur)

Výška Splátkového úveru:

 81 000,- EUR ŠKD a ŠJ ČSA 15

(slovom: osemdesiatjeden tisíc eur)

 

 

Výška Splátkového úveru:

 63 000,- EURDÚ a MsP Hlavná 112

(slovom: šesťdesiattri tisíc  eur)

 

 

 

 

Æ                Moldava Park – vydražené pozemky mestom

·          11. 9. 2012 bolo zaslané oznámenie o výsledku dražby pozemkov založených Zmluvou o zriadení záložného práva č. 96/2008 k pozemkom o výmere 140 113 m2  v prospech mesta ako zabezpečenie odkúpených dlhopisov z Moldava parku vo výške 14 mil. Sk ( v skutočnosti 370 tis. € ) konanej Profesionálnou dražobnou spoločnosťou Okresnému súdu, ktorá na základe dobrovoľnej dražby mala výmaz poznámky v prospech AFFES vymazať. Pozemky vo výmere 140 113 m2 sa kúpili za 150 tis. €

·          10.10.2012 sme o výmaz poznámky žiadali v mene Mesta Moldava nad Bodvou a následne mailom 30.1.2013.

·          22.3.2013 sme podali sťažnosť na Okresný súd na prieťahy v konaní a následne sme požiadali listom zástupcov Moldava parku, aby o výmaz poznámky požiadali oni ako účastníci konania.

·          Pozemky kúpené na dražbe v 08/2012 sú síce vo vlastníctve mesta, ale zatiaľ je na nich poznámka v prospech AFFES.

 

Æ      Moldava Park – vymáhanie úhrady zostávajúcich dlhopisov a kúpnej ceny pozemkov vrátane úrokov z omeškania.                                    

·          Realizuje JUDr. Bauer na základe zmluvy č. 607/2012 zo dňa 22.10.2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

·        Platobný rozkaz vydaný a právoplatný 12.12.2012 na sumu 295 785,23 €

·        Platobný rozkaz postúpený exekútorke JUDr. Zuzane Papcúnovej na realizáciu exekučného záložného práva a následne dražby pozemkov vo vlastníctve Moldava Parku o výmere   101 237 m2                                                                                                                                                                                 

        

Æ      Moldava Park – predaj akcií exekútorom JUDr. Richrdom Gibartim      

·          28.3.2013 oznámenie o dražbe hnuteľných vecí 78 akcií Moldava parku

·          Dražba akcií dňa 10. 4. 2013 v Prešove, akcie kúpila firma Projektconsulting zastúpená pánom Pancurákom.

·           10.4. 2013 podaná žaloba na súde v Prešove o určení  neplatnosti  prevodu akcií.

 

Æ      Pasívny spor – INICO

Navrhovateľ :       INICO TREBIŠOV spol. s r.o. , Ruskovská č. 6,  075 01  Trebišov    v zast. :  JUDr. Vladimír Vrábeľ, advokát, Košice                     

Odporca       :        Mesto Moldava nad Bodvou,  Školská 2, 045 01  Moldava nad Bodvou  v zast. :     JUDr. Jana Bajužíková,  Štefánikova 8, 071 01  Michalovce

 

Genéza sporu :

 

 

P.č.

 

 

Dátum

 

Obsah úkonu

 

1/

 

 

Verejné obstarávanie

- víťazom bola firma INICO, ktorá predložila rozpočet

 

2/

 

 

10.07.2001

 

Zmluva č. 242-520-2001 o poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov

- na to, aby mesto mohlo postaviť nájomné byty dostalo dotáciu od Ministerstva výstavby ( MV ) s vopred určenými podmienkami, ak by prekročilo cenu, muselo by dotáciu vrátiť a táto skutočnosť bola navrhovateľovi, ako aj všetkým uchádzačom vo verejnej súťaži od začiatku známa, ako aj tá skutočnosť, že náklady na 1 m2 

  15.400,- Sk a nemôžu sa prekročiť

 

3/

 

 

18.05.2001

 

Zmluva o dielo č. 6/2001

objednávateľ :   Mesto Moldava nad Bodvou

zhotoviteľ:         INICO Trebišov, spol. s r.o.

predmet :            realizácia stavby 

 

 v ý ń a t k y    z o    z m l u v y  :

 Čl. V. -  cena

                Bod 5.3 – cena diela je pevná

 Čl. IX.  - Stavebný denník

                 Bod 9.9Všetky zmeny a naviac práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavby vedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia po odsúhlasení projektantom a objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k zmluve v tejto súvislosti musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.

                   Bod 14.2 – Všetky zmeny tejto zmluvy sa môžu vykonať iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

 

4/

 

 

31.10.2001

 

 

Odovzdávací  a preberací protokol

Je tam uvedené :

►   odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody :   NIE SÚ

►   práce sú vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou ( ďalej „ PD „  ) a príslušnými STN

►  ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov:  NIE  SÚ 

protokol podpísali obe zmluvné strany,

v protokole  sa nespomínajú  pri vysporiadaní vzájomných práv a nárokov práce naviac na sumu 7. 123.403,- Sk 

 

 

 

 

P.č.

 

 

Dátum

 

Obsah úkonu

 

5/

 

30.11.2002

 

 

Ukončené preberacie konanie stavby

 

6/

 

10.11.2004

 

FAKTÚRA č. 4000702004  -  na práce naviac

po cca 2 rokoch od odovzdania nám zhotoviteľ zaslal faktúru na práce naviac  !!!

 

 

7/ 

 

 

21.01.2005

doruč. 26.01.2005

 

Platobný rozkaz č. k. 13Rob / 303 / 2004

Istina :   7.123.403,- Sk  ( bez úroku z omeškania )

TK :          356.170,- Sk

TPZ :          54.080,- Sk

 

 

8/

 

09.02.2005

 

ODPOR

 

9/

 

 

25.06.2009

doruč. 02.09.2009

 

R O Z S U D O K   č. k.  12Cb / 22 / 2005  ( v neprospech odporcu )

- sudkyňa posúdila konanie ako formu bezdôvodného obohatenia § 451 ods. 1,2 OZ

  Sudkyňa :  Mgr. Nicol Kuzmiaková

 

10/

 

 

15.09.2008

 

 

ODVOLANIE odporcu

 

 

11/

 

 

31.08.2010

doruč. 23.09.2010

 

UZNESENIE KS Košice,  č. k. 3Cob / 131 / 2009

- vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie OS

- odvolací súd nesúhlasil s právnym posúdením nároku žalobcu, že išlo o bezdôvodné obohatenie

sudkyňa :   Mgr. Jolana Fuchsová

 

12/

 

 

11.11.2011

 

ROZSUDOK  č. k.  12Cb / 22 / 2005  ( opäť v neprospech odporcu )

                                 Sudkyňa :  Mgr. Nicol Kuzmiaková

 

POZN:    rozsudok vyhlásený na pojednávaní

                v čase vyhlasovania rozsudku bola právna zást. odporcu JUDr. Bajužíková

                práceneschopná

 

 

 

 

15.11. - 27.12.1012   PNS právnej zástupkyne

DORUČOVANIE  ROZSUDKU  právnej zástupkyni 

   Prvý krát

15.11.2011 - zásielka bola odoslaná na poštu

16.11.2011 - zásielka bola uložená do pošt. priečinku ( P.O.Boxu )

08.12.2011 - zásielka neprevzatá v odbernej lehote

Druhý krát

cit. : „ Následne súd  prvého stupňa opätovne doručoval predmetnú zásielku dňa 16.11.2011 a zásielka bola súdu vrátená 12.12.2011 ako neprevzatá v odbernej

lehote a na doručenke je deň uloženia 19.11.2011.

Tretí krát

14.12.2011 – oznámenie o uložení zásielky

         30.12.2011 – zásielka ( Rozsudok ) vyzdvihnutá, od 31.12. začala plynúť

         lehota pre podanie odvolania

 

 

 

P.č.

 

 

Dátum

 

Obsah úkonu

 

13/

 

 

30.12.2012

 

Doručenie rozsudku právnej  zást. odporcu

 

14/

 

13.01.2012

 

ODVOLANIE

 

15/

 

 

25.09.2012

doruč. 05.10.2012

 

UZNESENIE KS Košice č. k.  3Cob / 132 / 2012

odmietnuté odvolanie  - z dôvodu „ zmeškania „ lehoty na podanie odvolania

( POZN. :  v dôsledku nesprávneho doručovania prvostupňového súdu )

sudkyňa :   Mgr. Jolana Fuchsová

 

16/

 

24.10.2012

23.01.2013

 

 

DOVOLANIE NS SR + odklad vykonateľnosti exekúcie

Doplnenie dovolania vypracoval JUDr. Sotolár

 

 

konanie na Najvyššom súde je vedené pod sp. zn.  40bdo/3/2013

 

 

 

 Medzitým začala exekúcia

 

P.č.

 

 

Dátum

 

Obsah úkonu

 

17/

 

 

22.11.2012

doruč. 28.11.2012

 

UPOVEDOMENIE o začatí EXEKÚCIE – JUDr. Ján Sokol, Košice

Istina :          199.754,63 €

Úroky :         9 % zo sumy 199.754,63 € od 04.08.2004 do zapl.

                     ( k 22.11.2012 – 149.339,85 € )

TK :              10.986,57 €

TPZ :     a/    17.343,57 €

              b/      1.008,24 € - v exek. konaní

              c/           16,50 € - za poverenie ( kolok )  

              d/           44,69 € - za overenie listín

 

Trovy exekútora :  19.921,39 €

 

18/

 

 

29.11.2012

 

NÁMIETKY  voči exekúcií a NÁVRH  na  odklad exekúcie

 

19/

 

 

18.02.2013

 

ŽIADOSŤ o odklad vykonateľnosti rozhodnutia

(  Urgencia na Najvysšší súd !!! )

doložili sme Uznesenie už o začatí  exekúcie

 

 

20/

 

 

     19.02.2013

D o r u č e n é :

25.03.2013

 

UZNESENIE OS Košice okolie  č. k.  17Er 4868/2012

- zamietajú sa námietky a exekúcia pokračuje ( JUDr.Tatranská )

POZN:   mohla rozhodovať vyššia súdna úradníčka, a následne by sme ešte mali možnosť podať odvolanie, ale tým, že to rozhodla hneď sudkyńa, mala  záujem na urýchlenom konaní ( máme pochybnosti o nezaujatosti sudkyne )

 

 

21/

 

 

     25.03.2013

 

Podaná námietka zaujatosti voči JUDr. Tatranskej

 

22/

 

 

25.03.2013

 

NÁVRH na odklad exekúcie  ( 2 )

 

·          5.4.2013 späť vzatie návrhu prijatia peňažného plnenia vo výške istiny pre INICO t.j. v sume 199 754.63 € do súdnej úschovy, nedá sa zastaviť úročenie.

 

Æ      Súdny spor – Jasov

V apríli doručené rozhodnutie krajského súdu, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie okresného súdu o vymoženie pohľadávky 24 627,66 € s príslušenstvom ( vklad mesta do regionálnej skládky odpadov ) t.j. v neprospech navrhovateľa, teda mesta Moldava nad Bodvou. Právne zastupovanie prevzal JUDr. Bauer, ktorý pripravuje dovolanie ako aj ústavnú sťažnosť.

 

Æ      V mesiaci apríli zástupcovia časti mesta Moldava nad Bodvou - Budulov navštívili MsÚ za účelom získania informácií k odčleneniu časti mesta. Boli im poskytnuté nasledovné informácie :

·          Počet obyvateľov k 10. 4. 2013 v Budulove  482

 

·          Príjem : Daň z nehnuteľností                                    43 991,14 €

                     Poplatok za TKO                                                20 830,52 €

                     Daň za psa                                                      568,17 €

                    Popl. za znečist. ovzdušia                                66,19 €

                     Spolu                                                               65 456,02 €

 

·          Investície :        2002 vodovod Budulov                     208 491 €

                                       2003 kanalizácia Budulov                 359 258 €

                                       2004 čistička Budulov                       276 738 €

 

·          Predpokladané výdavky :

·          Starosta 805*1,65=1329*12                                 15 948 €

·          Ekonóm                                                                        7 200 €

·          Poistné                                                                    8 102 €

·          MsP                                                                  12 900 €

·          MŠ                                                                              20 000 €

·          Odpad                                                              20 000 €

·          Technické služby                                             10 000 €

·          Spolu                                                               94 150 €

 

Æ      Pripravujú sa dni mesta a tombola, kde prvou cenou bude OPEL CORSA žltej farby, 3 dverová s plnou výbavou.

 

Na konci mojej správy mi dovoľte ešte niekoľko informácií:

 

Æ    V máji roku 2012 bola odovzdaná do prevádzky kotolňa na biomasu. Už keď sme na 32. MZ v štvrtom volebnom období dňa 13. septembra 2006 schvaľovali Koncepciu energetiky mesta Moldava n/B, hovorili sme o tom, že uvedenie tejto kotolne do systému vykurovania bytov prinesie zníženie ceny tepla. Dnes o tom už máme konkrétne čísla:

Po uvedení kotolne na biomasu do prevádzky sme zaslali na  ÚRSO  návrh na  určenie novej ceny tepla na r. 2012, ktorá  bola   oproti pôvodnej cene zo zemného plynu nižšia o viac ako 12%.

 

 

1.1.-30.4.2012

od 1.5.2012

 

 

 

 

VZ

€/kWh

0,0606

0,0434

FZ

€/kW

156,9812

187,877

prepočet na jednozložkovú

€/MWh

90,219

78,848

 

SK/GJ

754,98

659,83

 

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na to, že zálohové platby sa v priebehu roka nemenili a skutočné náklady boli ešte nižšie ako kalkulované, po vypracovaní ročnej zúčtovacej faktúry bola odberateľom vrátená suma s DPH takmer 221 000 €.  Koneční odberatelia (vlastníci a užívatelia bytov)  zníženie nákladov za dodávku tepla a teplej vody zaregistrujú po prevzatí vyúčtovania zálohových platieb za r. 2012, ktoré je správca bytov povinný  vypracovať do 31.mája.

Na Valnom zhromaždení TEHO dňa 30.apríla som otvoril aj otázku dopravy biomasy na sklad kotolne. Dostal som vyjadrenie p.riaditeľa, že pôvodne bolo dohodnuté, že doprava bude zabezpečená cez hospodársky dvor Agromoldu. V súčasnosti na to od vedenia podniku nedostali súhlas. Je spracovaný aj projekt výstavby novej cesty, ale ako sme o tom už tu hovorili, toto riešenie by zvýšilo cenu tepla, pretože náklady na výstavbu cesty by museli byť zahrnuté do tejto ceny. Dohodli sme sa ale, že spoločnosť TEHO v prípade potreby prispeje do opravy cesty ČSA na základe vyčíslených a odsúhlasených skutočných nákladov.

Æ    Na základe interpelácie p. poslanca Jána Lukácsa sme sa obrátili s otázkou o predaji lehátkových lístkov na Železnice SR. Na túto otázku ešte konkrétna odpoveď nedošla, ale situáciu vysvetľuje aj list prednostu moldavskej železničnej stanice, p. Dezidera Takácsa, ktorý sme dostali na otázku o poskytovaných službách ešte 16.12.2008. Tento list list mailom zaslali všetkým poslancom a dávam vám ho opätovne k dispozícii.

Æ    Na minulých MZ sme preberali niekoľkokrát otázku transparentnosti mesta v súvislosti s hodnotením Transparency International. V tejto súvislosti som dostal mailom zo ZMOS informáciu o blogu Vladimíra Bajana, starostu Petržalky a podpredsedu ZMOS, ktorý sa vyjadroval k práci TI. Pretože sa jedná o súkromný názor jedného zo starostov, text blogu dávam k dispozícii

poslancom MZ a nebudem ho čítať. Záujemcovia si vyjadrenie p. Bajana môžu nájsť v jeho blogu na adrese http://moje.hnonline.sk/node/13421.