Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou

 

 


U z n e s e n i e

z 22.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Moldave nad Bodvou zo dňa 9. 5. 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo : 22/MZ/2013

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo :

 

 

1.)                        Správa o činnosti hlavnej kontrolórky.

2.)                        Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od  7. 2. 2013

3.)                        Interpelácie poslancov.

4.)                        Dotazy občanov.

5.)                        Prejednanie protestu prokurátora k VZN č. 49 Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Moldava nad Bodvou.

6.)                        Správa o výsledku hospodárenia BodvaTel s.r.o za rok 2012.

7.)                        Návrh plánu hospodárenia BodvaTel s.r.o na rok 2013.

8.)                        Správa o činnosti MsBH za rok 2012.

9.)                        Správa o činnosti MsKS za rok 2012.

10.)                        Správa CIK o inventarizácií majetku mesta k 31.12.2012.

11.)                        Záverečný účet mesta za rok 2012.

12.)                        Informatívna správa o prebiehajúcich projektoch mesta a schválenie kofinancovania projektov.

13.)                        Návrh na úpravu platu primátora, zástupcu primátora  a hl. kontrolóra.

14.)                        Prejednanie žiadostí o dotácie.

15.)                        Predaj a prenájom majetku mesta.

 

Uznesenie č. 2013/ 211

            Berie na vedomie:

Správu o činnosti  hlavnej kontrolórky

 

Uznesenie č. 2013/ 212

            Berie na vedomie:

Správu o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od  7. 2. 2013

 

Uznesenie č. 2013/213

            Berie na vedomie:

Protest prokurátora č. Pd 87/13 - 6 proti VZN č. 49 Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Moldava nad Bodvou a vyhovuje tomuto protestu, tým že príjme VZN, ktorým sa toto VZN ruší.

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2013/ 214

            Schvaľuje :

a)      Výsledok hospodárenia BodvaTel, s.r.o. za rok 2012,zisk vo výške 7 789,88 €. Tvorbu rezervného fondu vo výške 778,99 € a nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 7 010,89 €.

b)      Plán hospodárenia BodvaTel, s.r.o na rok 2013 v predloženom znení s plánovaným hospodárskym výsledkom 1 552 €.

 

Uznesenie č. 2013/ 215

            Schvaľuje

Správu o činnosti MsBH, príspevkovej organizácie mesta za rok 2012 v predloženom znení, teda so stratou vo výške 8 351,11 €.

 

 

Uznesenie č. 2013/ 216

            Schvaľuje

                        Správu o činnosti MsKS, príspevkovej organizácie mesta za rok 2012 v predloženom znení, so stratou 3 €.

 

Uznesenie č. 2013/ 217

            Schvaľuje

Správu CIK v predloženom znení s DHM v zostatkovej cene 21 433 210 €.

 

Uznesenie č. 2013/ 218

            Schvaľuje

o       Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

o        Prebytok B a K  rozpočtu mesta za rok 2012 v sume                           743 394 €

o       vysporiadanie schodku finančných operácií                                          478 126  €

o       vylúčenie št. prostriedkov v sume                                                            31 743  €

o       tvorbu rezervného fondu v sume                                                           233 525 €

 

 

Uznesenie č. 2013/ 219

            Berie na vedomie:

 Informatívnu správu o prebiehajúcich projektoch mesta.

            Schvaľuje :

a)      Kofinancovanie projektu Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému vo výške 20 % zo schváleného NFP t.j. vo výške 3 000 €

b)      Kofinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce v rámci programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce s názvom Podpora aktivít na rozvoj systémov a technológií odpadového hospodárstva a obnovitelných zdrojov energie vo výške 11 805 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2013/ 220

            Schvaľuje :

a)                 Plat primátora vo výške 3 463 €/mesačne s účinnosťou od 1.1.2013

b)                Plat zástupcu primátora vo výške 2 970 € /mesačne s účinnosťou od 1.1.2013

c)                 Plat hlavnej kontrolórky vo výške 789 €/mesačne.

d)                Výplatu odmien členom za prácu v komisiách 1 krát ročne.

 

Uznesenie č. 2013/ 221

            Schvaľuje :

Dotácie v zmysle  VZN o poskytovaní dotácií nasledovne :

 

TJ Roma

1 300 €

ŠK Bodva - lukostrelci

300 €

ŠK Bodva - odd. motoršportu

500 €

EgreBi

900 €

OV Csemadoku - Zborai

900 €

MsKS - Živena

600 €

ŠK Bodva - šachisti

900 €

XII. skaut. odd. M. Bercsényiho

700 €

Slov. zväz zdravotne post.

200 €

ZO Csemadok Budulov

500 €

Horolezecký klub

200 €

ŠK Bodva – odd. rekr. športu

900 €

OZ Old Stars

200 €

Klub tanečného športu PTK

200 €

Voda a život

1 000 €

Združenie Moldava a okolie

200 €

ZO Csemadok - Köteles

1800 €

spolu

 11 300 €

 

 

Uznesenie č. 2013/ 222

            Schvaľuje :

a)      Zápis parcely registra „C“ č. 1020/344  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 44660685-7/2013 vyhotoveným geodetkou I. Zubrickou odčlenená od parcely registra „C“ č. 1020/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 107 m2 zapísanej na LV 1533 v kat. území Moldava nad Bodvou vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou, (geometrický plán dal vyhotoviť Gabriel Fazekas) a nájomnú zmluvu na 5 rokov s predkupným právom.

b)      Priamy predaj parcely registra „C“ č. 1927/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2 za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku  č. 45/2013 vyhotoveným Ing. Jurajom Miškovičom  ( 285,00 € kúpna cena + 98,00 € vyhotovenie znaleckého posudku + 16 € list vlastníctva + kópia kat.mapy, + 30,00 € vyhotovenie kúpnej zmluvy + 66,00 € návrh na vklad) za celkovú sumu  495,00 € pre Stanislava Danka r. Danka nar. 09.06.1976 a manž. Dankovú Zuzanu r. Kateržábekovú nar. 25.04.1980 obaja bytom Nám. Budovateľov č. 704/7, 04501 Moldava nad Bodvou, v zmysle dodržania podmienok zákona 138/1991 Z.z., ako aj v zmysle platného VZN č.71 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta. 

 

 

c)      Prenájom pozemku s predkupným právom na 5 rokov časti parcely registra „C“ č. 1020/2 zapísanej na LV č. 1533 vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorá bude odčlenená na základe geometrického plánu o výmere 422 m2 v prospech  ANMA s.r.o. so sídlom Štóska 226, 044 25 Medzev, IČO: 46 642 404.

d)      Prenájom budovy Klziska so súpisným číslom 1282/17A s predkupným právom na 5 rokov  na parcele regisra „C“ č. 1020/288 zapísanej na LV č. ...... vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v prospech ANMA s.r.o. so sídlom Štóska 226, 044 25 Medzev, IČO: 46 642 404 za cenu 4 000 €.

e)      Zámer výstavby 47 garáži podľa predloženého návrhu.

 

 

Ing. István Zachariaš

Primátor mesta