Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou

 

Zápisnica

z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva,

konaného dňa 9. mája 2013 o 9,00 hod.

 

Prítomní:

 

Primátor: Ing. István  Zachariaš

 

Poslanci: p. Csaba Bartók, p. Ing. Ján Csala, p. Ing. Július Grulyo, p. PhDr. Peter Halász, p. Ing. Imrich Ikrényi, p. Mgr. Gabriela Janičová, p. Ing. László Köteles, p. PaedDr. Jana Ločová, p. Ján Lukács, p. Ing. Oliver Kovács, p. Olga Kiš–Pálová, p. Imrich Zborai

 

Ospravedlnení poslanci: p. Ing. László Iván,

 

Pracovníci MsÚ:   Ing.  Eva Paulinská – prednostka úradu,  Henrieta Tóthová, Elena Bacsová,  Lívia Bobaľová, Beáta Csécsiová, Ing. Katarína Gacsayová,, Klára Jankovičová, Mgr. Gabriela Királyová, Iveta Koroncziová, Edita Kövérová, Edita Mušinská, Ing. Beáta Schwartzová, Eva Szaboová, Miriam Špegárová,  Mgr. Martin Tökészky, Ing. Waldemar Vislay, Ing. Attila Zajdek, Bc. Tímea Župčan, Žofia Miškey L.

 

Pozvané firmy: Valéria Vincová – Bodvatel, Mgr. Erika Vitéz – MSKS,  PhDr. František Rigo – MsP, p. Mgr. Mária Szilágyiová – DD Sv. Alžbety, Radka Csicseri - Infocentrum

 

Ostatní prítomní:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 1.  Otvorenie zasadnutia

 

P. Ing. István Zachariaš otvoril a viedol 22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. P. primátor skonštatoval, že v momente zahájenia sa zasadnutia zúčastňuje 12 poslancov. Jeden poslanec sa ospravedlnil. Rokovanie je uznášania schopné.

 

P. primátor odporučil za overovateľov týchto poslancov:   

PaedDr. Jana Ločová, Ing. Július Grulyo

                                                                                    

 

Za zapisovateľku určil p. Henrietu Tóthovú, pracovníčku MsÚ.

 

Program rokovania bol poslancom písomne doručený.

 

Program :

 

      1.)          Otvorenie zasadnutia.

      2.)          Správa o činnosti hlavnej kontrolórky.

      3.)          Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od  7. februára 2013

      4.)          Interpelácie poslancov.

      5.)          Dotazy občanov.

      6.)          Prejednanie protestu prokurátora k VZN č..... Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Moldava nad Bodvou.

      7.)          Správa o výsledku hospodárenia BodvaTel s.r.o za rok 2012.

      8.)          Návrh plánu hospodárenia BodvaTel s.r.o na rok 2013.

      9.)          Správa o činnosti MsBH za rok 2012.

  10.)          Správa o činnosti MsKS za rok 2012.

  11.)          Správa CIK o inventarizácií majetku mesta k 31.12.2012.

  12.)          Záverečný účet mesta za rok 2012.

  13.)          Informatívna správa o prebiehajúcich projektoch mesta a schválenie kofinancovania

  14.)          Návrh na úpravu platu primátora, zástupcu primátora  a hl. kontrolóra.

  15.)          Prejednanie žiadostí o dotácie.

  16.)          Predaj a prenájom majetku mesta.

  17.)          Diskusia.

  18.)          Návrh na uznesenie.

  19.)          Záver.

 

 

P. primátor otvoril diskusiu k  programu.

Keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, p. primátor diskusiu uzavrel a dal hlasovať.

 

 

Kto je za, aby navrhnutý program bol Mestským zastupiteľstvom schválený?

 

Počet prítomných: 12                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             12

                                                        Proti:          0

                                                       Zdržal sa:   0

 

P. primátor konštatoval, že navrhnutý program bol schválený.

 

P. primátor navrhol pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie návrhovú komisiu v zložení: p. Olga Kiš-Pálová, Ing. László Köteles, Imre Zborai

 

 

P. primátor otvoril diskusiu k navrhovaným členom návrhovej komisie. Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, dal hlasovať.

 

Kto je za, aby návrhová komisia pracovala v takomto  zložení?

 

Počet prítomných: 12                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             11

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   1

 

Bod 2) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky

 

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky pripravila p. JUDr. Magdaléna Lucskayová. Materiál bol poslancom vopred zaslaný.

 

Pán primátor otvoril diskusiu.

 

Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju p. primátor uzavrel a dal hlasovať.

 

 

Kto je za, aby MZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky?

 

Počet prítomných: 12                      Hlasovanie:

                                                         Za:             12

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky.

 

 

 

Bod 3) Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 07. 02. 2013

 

Správu o činnosti primátora a MsÚ predniesol p. Ing. István Zachariaš. Správu o činnosti MsP predniesol p. náčelník Mgr. František Rigó. Obe správy ako aj ostatné materiály k rokovaniu sú zverejnené na web stránke mesta www.moldava.sk  a sú súčasťou tejto zápisnice.

 

P. primátor k správam o činnosti primátora, MsÚ a MsP otvoril diskusiu.

 

Ing. Ján Csala: Informoval sa ohľadom ceny tepla, ktorá klesla o 12%. To zníženie považoval za nízke.

p. primátor: Vysvetlil, že je rozdiel medzi cenou tepla a cenou akcií, ktoré mesto vlastní v akciovej spoločnosti TEHO. Cenu tepla určuje Úrad pre cenovú reguláciu. Keď sme hovorili o biokotolni, hovorili sme o znížení ceny tepla. Mesto plánovalo predaj 20% akcií, ale ten sa nezrealizoval. Tento predaj akcií ale nemá nič spoločného s cenou tepla.

p. Ing. Csala: Sťažoval sa na zlú údržbu stĺpov verejného osvetlenia a navrhol, aby bola vymenená firma, ktorá ich udržiava.

PhDr. Rigo: Údržbu stĺpov verejného osvetlenia zabezpečuje firma Telemanagement s.r.o. Všetky stĺpy boli skontrolované a boli v poriadku. V budúcnosti sa počíta s výmenou krytov na plastické.

p. Mgr. Janičová: Tiež upozornila, že stĺpy sú hrdzavé, naklonené, nie sú namaľované a roky sa o nich nikto nestará.

p. primátor: Vysvetlil, že verejné osvetlenie v meste je na takej úrovni, aké na Slovensku nikde nie je, týka sa to hlavne technického zariadenia. Každá lampa je pripojená na počítačový server a šetrí energiu. Kryty sú opravené, objednanie a dodanie ďalších krytov trvá nejaký čas. Firma Telemanagement investovala 232 tis. € do modernizácie verejného osvetlenia. Celé verejné osvetlenie je riadené počítačom, ktoré je umiestnené v inkubátore. P. Molnár z Moldavy nad Bodvou zabezpečuje opravné práce. Výpadky lámp sú v menšom počte ako predtým, systém analyzuje poruchy a dopredu monitoruje. Sú nové stĺpy, ktoré sú pozinkované a sú staré stĺpy, na ktorých údržbu a výmenu treba financie, ite vieme zabezpečiť z úspor energie.

p. Bartók: Pred 2-3 dňami ukradli z fontány pri Penzióne Bodva všetky trysky. Je tam kamerový systém, či sa podarilo nájsť páchateľov.

p. PhDr. Rigo: Zatiaľ je to v štádiu šetrenia. Kamerový systém je statický a nevie priblížiť, a preto bolo potrebné reklamovať tento nedostatok.

 

 

Keďže sa do diskusie už nezapojil nikto, p. primátor ju uzavrel a dal hlasovať.

 

Kto je za, aby MZ zobralo na vedomie správu o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 07. 02. 2013?

 

Počet prítomných: 12                      Hlasovanie:

                                                         Za:             11

                                                        Proti:          1

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ zobralo na vedomie správu o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 07.02.2013.

 

Bod 4) Interpelácie poslancov

 

Pán primátor vyzval poslancov na interpelácie.

 

p. Ing. Ikrényi: Oznámil, že včera zasadala Komisia pre mestskú časť Budulov, na ktorej upozorňovali na zvýšené riziko kolízie chodcov a áut na ul. Budulovskej, na zvýšený počet pohybu poľnohospodárskych strojov, prepravu štrku z Pédera a prepravu poľnohospodárskych výrobkov. Na ceste sa nachádzajú nadrozmerné stroje, preto odporučil prechod pre chodcov pri autobusovej zastávke v Budulove. Poďakoval za nový chodník v obci Budulov a požiadal o pokračovanie opravy smerom k mostu. Poďakoval sa za dobrú spoluprácu s Povodím Bodrogu a Hornádu, ktoré vyčistilo od kríkov a prehĺbilo koryto Bodvy a tohtoročná voda nespôsobila žiadne problémy.

p. primátor: Cestná komunikácia patrí  Správe ciest pri KSK, môžeme tam poslať požiadavku o namaľovanie prechodu. Pri oprave chodníkov musíme brať do úvahy aj to, že v súčasnosti sa riešia kanalizačné pretlaky a opravujú poklopy. Výstavba nového chodníka je nereálna z nedostatku financií. Minulý rok bola opravená, dnes už nie je taká dobrá finančná situácia.

p. Bartók: Obyvatelia ul. Záhradnej sa sťažovali na smrad, moč a výkaly pred verejným WC a Strednou odbornou školou – Szakközépiskola (SOŠ). Na ulici Podhorskej - VSE nedokončila práce spojené s opravou vozovky, ktoré mali vrátiť vozovku do pôvodného stavu, cesta sa tam prepadáva.

p. primátor: Problém znečisťovania sa týka aj SOŠ, nakoľko sa jedná o ich majetok, vyzveme ich na spoluprácu. Vyzveme znovu VSE, aby cestu dali do pôvodného stavu.

p. Ing. Grulyo: Na ulici Debraďskej je veľká premávka, požiadal, aby boli upozorňovaní šoféri, aby sa tam umiestnila dopravná značka so zníženou rýchlosťou, alebo retardér.

p. primátor: Treba odsledovať ŠPZ a nahlásiť to na MsP. Je ťažké apelovať na šoférov, aby dodržiavali rýchlosť, rozpočet je ohraničený, retardér by sa mal osadzovať tam, kde je viac ľudí a väčšia premávka.

PhDr. Halász: Na ulici Záhradnej je počuť hluk zo zábavy v kine a prekáža obyvateľom. Malá železničná stanica je znečistená, treba ju vyčistiť od PET fliaš a vyzvať občanov na osvetu o udržiavaní životného prostredia. Požiadal o opravu krypty na cintoríne.

p. primátor: Na krypte je potrebné vymeniť strechu, aby nezatekalo. Pripravíme rozpočet opravy. Je to kultúrne dedičstvo, ktoré len tak nezískame späť.

p. Ing. Csala: Upozornil, že na bilboardoch sú staré plagáty. Na Dancke je na zemi umiestnená mramorová tabuľa, ktorá je nečitateľná, písmená vybledli. Na ul. ČSA pred Základnou školou treba orezať kríky, pracovník, ktoré orezávanie vykonáva, mal by používať bezpečnostné prostriedky, aby nedošlo k nehode.

p. primátor: Bilboardy sú v prenájme bilboardovej spoločnosti, tie plagáty sú zaplatené na určitý čas, potom tam ostanú, kým nepríde niečo nové. Tabuľu na Dancke dáme opraviť. Upozorníme p. Zupka, aby pri orezávaní kríkov mali ochranné a bezpečnostné prostriedky.

p. Mgr. Janičová: Požiadala o zaradenie bodu o parkovaní na sídlisku, ako uvoľniť mestskú komunikáciu od zaparkovaných áut. Separácia odpadu na sídlisku nefunguje, kontajnery sú otvorené, neuzamknuté. Treba oplotenie okolo kontajnerov, aby smeti neodfúkol vietor. Malé odpadkové koše pri chodníku sa nevysypujú. Obyvatelia ul. Severnej požiadali o poskytnutie farieb na natretie lavičiek, jedna lavička sa celkom zlikvidovala, požiadala o doplnenie piesku na sídlisku. Požiadala osadiť značky proti venčeniu psov pri detských sídliskách. Mala otázku, či sa bude opravovať mestský rozhlas.

p. primátor: Dnes sa budeme rozprávať o garážoch, ktoré by sa mali stavať na ulici Severnej v počte 47 ks. Požiadame MsP, aby sledovala parkovanie na mestských komunikáciách, osadíme 1 kameru k mostu, ktorá pomôže pri monitorovaní. Pri separovaní upozorníme AVE VODS na nedostatky. V súčasnosti je ukončené verejné obstaranie, kde je uzatvorená zmluva na oplotenie kontajnerov. Piesok sa donesie a presype.

p. Vincová: Vývoz z malých smetných košov robia pracovníci technických služieb, každý rok sa opravujú lavičky, farby im môžeme poskytnúť.

p. Ing. Paulinská: Nech podajú písomnú žiadosť, aby bol niekto zodpovedný.

p. primátor: Značky proti psom osadíme okolo pieskovísk. Mestský rozhlas plánujeme vymeniť za bezdrôtový, nemá zmysel osadiť nové káble.

p. Ing. Vislay: Nový rozhlas stojí 10 tis. €, v tom je 7 rozhlasov a centrála. V Moldave nad Bodvou potrebujeme 47 rozhlasov za ďalších 5 tis. €.

p. Ing. Köteles: Poprosil, aby sa jeho priezvisko písalo správne. Kalendár separovaného odvozu nedostali viaceré rodiny, materiál nie je dvojjazyčný, aby sa to opravilo.

p. primátor: Ospravedlňujem sa za chyby, doriešime to a zverejníme na webstránke mesta. Kalendár od p. Jiroušeka bol dvojjazyčný, ten v infocentre bol spracovaný pracovníčkou iba v slovenskom jazyku.

p. Ing. Ikrényi: Požiadal, aby bol bezdrôtový rozhlas aj  v Budulove a bol prepojený s rozhlasom v Moldave.

p. primátor: V Budulove funguje rozhlas normálne, a len preto, že nie je naviazaný na Moldavský rozhlas, nebude sa meniť na bezdrôtový, bolo by to nehospodárne. Prepojenie dvoch miest je náročné.

p. Mgr. Vitéz: Za fungovanie mestského rozhlasu v Moldave sme zodpovední my, za Budulov p. Zsarnaiová. Aj minulý mesiac sme hlásili, ale hlásime tam iba text, ktorý máme oznámiť aj v Budulove.

 

 

Neboli ďalšie interpelácie.

 

 

Bod 5) Dotazy občanov

 

Pán primátor vyzval občanov, aby predniesli svoje dotazy.

Neboli žiadne dotazy od občanov. Pán primátor tento bod uzavrel.

 

Bod 6) Prejednanie protestu prokurátora k VZN č. 49 o pravidlách vydávania VZN v Meste Moldava nad Bodvou.

 

Vysvetlenie k prejednaniu protestu prokurátora k VZN č. 49 o pravidlách vydávania VZN v meste Moldava nad Bodvou podala p. prednostka Ing. Eva Paulinská. Materiál bol poslancom vopred zaslaný a je súčasťou zápisnice.

 

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju pán primátor uzavrel a dal hlasovať.

 

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Komisia prejednala a odporučila MZ zobrať na vedomie protest prokurátora proti VZN č. 49

 

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju p. primátor ukončil a dal hlasovať.

 

Zo zasadnutia sa vzdialila p. Olga Kiš-Pálová.

 

Kto je za, aby MZ zobralo na vedomie protest prokurátora č. Pd 87/13 - 6 proti VZN č. 49 Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Moldava nad Bodvou a vyhovuje tomuto protestu, tým že príjme VZN, ktorým sa toto VZN ruší?

 

Počet prítomných: 11                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             11    

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ zobralo na vedomie protest prokurátora č. Pd 87/13 - 6 proti VZN č. 49 Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Moldava nad Bodvou a vyhovuje tomuto protestu, tým že príjme VZN, ktorým sa toto VZN ruší.

 

Bod 7) Správa o výsledku hospodárenia Bodvatel s.r.o. za rok 2012

 

Vysvetlenie k správe o výsledku hospodárenia Bodvatel s.r.o. za rok 2012 podala p. Vincová.  Materiál bol vopred zaslaný a je súčasťou zápisnice.

 

Vyjadrenie finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila MZ schváliť výsledok hospodárenia BodvaTelu s.r.o. podľa predloženého návrhu.

 

Pán primátor otvoril diskusiu.

Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto pán primátor diskusiu uzavrel a dal hlasovať.

 

Kto je za, aby MZ schválilo výsledok hospodárenia BodvaTel, s.r.o. za rok 2012, zisk vo výške 7 789,88 €, tvorbu rezervného fondu vo výške 778,99 € a nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 7 010,89 €?

 

 

Počet prítomných: 11                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             11

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo výsledok hospodárenia BodvaTel, s.r.o. za rok 2012, zisk vo výške 7 789,88 €, tvorbu rezervného fondu vo výške 778,99 € a nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 7 010,89 €.

 

Bod 8) Návrh plánu hospodárenia Bodvatel s.r.o. za rok 2013

 

Vysvetlenie k návrhu plánu hospodárenia Bodvatel s.r.o. za rok 2013 podala p. Vincová. Materiál bol poslancom vopred zaslaný a je súčasťou zápisnice.

 

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Komisia prejednala a odporučila  MZ schváliť plán hospodárenia pre Bodvatel s.r.o. za rok 2013 v predloženom znení.

 

 

Pán primátor otvoril diskusiu.

Keďže sa už do diskusie nezapojil nikto, p. primátor ju uzavrel a dal hlasovať.

 

Na zasadnutie sa vrátila p. Olga Kiš-Pálova a odišiel Ing. Imrich Ikrényi.

 

Kto je za, aby MZ schválilo plán hospodárenia BodvaTel, s.r.o na rok 2013 v predloženom znení s plánovaným hospodárskym výsledkom 1 552 €?

 

Počet prítomných: 11                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             11

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo  plán hospodárenia BodvaTel s.r.o. na rok 2013 v predloženom znení s plánovaným hospodárskym výsledkom 1552,- €.

 

Bod 9) Správa o činnosti MsBH na rok 2012

 

Vysvetlenie k správe o činnosti MsBH na rok 2012 podala p. Vincová. Materiál bol poslancom vopred zaslaný a  je sú súčasťou zápisnice.

 

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila MZ správu o činnosti MsBH na rok 2012 schváliť v predloženom znení.

 

Pán primátor otvoril diskusiu.

Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto p. primátor diskusiu uzavrel a dal hlasovať.

 

Zo zasadnutia odišli p. Ing. Július Grulyo a Ing. Imrich Ikrényi.

 

Kto je za, aby MZ schválilo správu o činnosti MsBH, príspevkovej organizácie mesta za rok 2012 v predloženom znení, teda so stratou vo výške 8 351,11 €?

 

 

Počet prítomných: 10                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             10

                                                        Proti:         0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo správu o činnosti MsBH, príspevkovej organizácie mesta za rok 2012 v predloženom znení, teda so stratou vo výške 8 351,11 €.

Bod 10) Správa o činnosti MsKS za rok 2012

 

Vysvetlenie k správe o činnosti MsKS za rok 2012 podala p. riaditeľka Mgr. Erika Viréz. Materiál bol poslancom vopred zaslaný a je súčasťou zápisnice.

 

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila MZ správu o činnosti MsKS za rok 2012 schváliť v predloženom znení.

Pán primátor otvoril diskusiu.

Keďže sa do diskusie nezapojil nikto, p. primátor diskusiu uzavrel a dal hlasovať.

 

Zo zasadnutia odišli p. Mgr. Gabriela Janičová, Ing. Ján Csala, PhDr. Peter Halász. Na zasadnutie sa vrátil p. Ing. Július Grulyo.

 

Kto je za, aby MZ schválilo správu o činnosti MsKS, príspevkovej organizácie mesta za rok 2012 v predloženom znení, so stratou 3 €?

 

Počet prítomných: 8                        Hlasovanie:

 

                                                         Za:             8

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo správu o činnosti MsKS, príspevkovej organizácie mesta za rok 2012 v predloženom znení, so stratou 3 €.

 

 

Bod 11) Správa CIK o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2012

 

 

Vysvetlenie k správe CIK o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2012 podala p. Ing. Paulinská. Materiál bol poslancom zaslaný a je súčasťou zápisnice.

 

Vyjadrenie Finančnej Komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila MZ schváliť správu CIK o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2012 v predloženom materiáli.

 

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto p. primátor diskusiu uzavrel a dal hlasovať.

 

Na zasadnutie sa vrátila p. Mgr. Gabriela Janičová.

 

Kto je za, aby MZ schválilo správu CIK v predloženom znení s DHM v zostatkovej cene 21 433 210 €?

 

Počet prítomných: 9                        Hlasovanie:

 

                                                         Za:             9

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo správu CIK v predloženom znení s DHM v zostatkovej cene 21 433 210 €.

 

 

Bod 12) Záverečný účet mesta za rok 2012

 

Vysvetlenie k záverečnému účtu mesta za rok 2012 podala p. Ing. Paulinská. Materiál bol poslancom vopred zaslaný a je súčasťou zápisnice.

 

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila MZ schváliť záverečný účet mesta za rok 2012 v predloženom znení.

 

Pán primátor otvoril diskusiu.

PaedDr. Ločová:  Realizoval sa už projekt  cyklotrasa?

Ing. Paulinská: Projekt cyklotrasa sa týkal iba časti vypracovania projektu cyklotrasy ako podklad k stavebnému povoleniu, nie samotného realizovania.

p. primátor: Máme spracovaný projekt cyklotrasy, ktorý vedie cez pozemky a cesty od Debrade do Erdőbénye (Maďarsko). Znovupodanie projektu bolo možné, ale keďže väčšie financovanie je mimo aktivít mesta, preto sme sa rozhodli nepodať žiadosť.

p. Ing. Ikrényi: Informoval sa, či sa bude kosiť na futbalovom areáli v Budulove, keďže TJ Roma tam už nehrá.

p. Ing. Paulinská: TJ Roma už nemá možnosť hrať futbal v Budulove. Na budúce zasadnutie sa zmení rozpočet, kde prejdú financie z tohto riadku na dotácie a budú vyplatené TJ Roma. Táto položka bude navrhnutá na zmenu rozpočtu a presunutá medzi dotácie.

p. Ing. Ikréyni: Rómovia si vyžadujú aj iné aktivity, či bude pokosené?

p. Ing. Paulinská: Pokosené bude, ale nie tak často.

p. primátor: Suma 1328 € pre TJ Roma bola určená na údržbu ihriska TJ v súťažnej kategórii, teraz sa budeme o to starať ako o iné verejné priestranstvo.

 

Zo zasadnutia sa ospravedlnili p. Lukács Ján, Ing. László Köteles a p. Ing. Imrich Ikrényi. Na zasadnutie sa vrátil Ing. Július Grulyo.

 

Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto p. primátor diskusiu uzavrel a dal hlasovať.

 

Kto je za, aby MZ schválilo

·     Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

·     Prebytok B a K  rozpočtu mesta za rok 2012 v sume              743 394 €

·     vysporiadanie schodku finančných operácií                                 478 126 €

·     vylúčenie št. prostriedkov v sume                                                31 743 €

·     tvorbu rezervného fondu v sume                                                       233 525 €?

 

 

Počet prítomných: 10                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             10

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo

·     Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

·     Prebytok B a K  rozpočtu mesta za rok 2012 v sume                           743 394 €

·     vysporiadanie schodku finančných operácií                                        478 126 €

·     vylúčenie št. prostriedkov v sume                                                   31 743 €

·     tvorbu rezervného fondu v sume                                                 233 525 €

 

 

Bod 13) Informatívna správa o prebiehajúcich projektoch mesta a schválenie kofinancovania

 

Vysvetlenie k informatívnej správe o prebiehajúcich projektoch  podal pán primátor Ing. István Zachariaš. Materiál bol poslancom rozdaný pred zasadnutím a je súčasťou zápisnice.

 

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Finančná komisia zobrala na vedomie informatívnu správu o prebiehajúcich projektoch mesta a odporučila MZ schváliť kofinancovanie.

 

Na zasadnutie sa vrátili p. Lukács Ján, Ing. László Köteles a p. Ing. Imrich Ikrényi. Zo zasadnutia odišiel p. Ing. Ján Csala.

 

Pán primátor otvoril diskusiu.

 

p. Ing. Köteles: Pýtal sa, či je výhodné pre mesto vytvoriť komunitné centrum v internáte na ul. Hviezdoslavovej.

p. Ing. Paulinská: V internáte nebude komunitné centrum ale škola. Internát by sa dal do užívania ZŠ s VJM, ale dnes to ešte nie je reálne.

p. Ing. Ikrényi: Je reálne, že toho roku sa vybuduje kanalizácia na ul. Budulovskej?

p. primátor: Budulova sa to týka iba do tej miery, že ul. Budulovská bude napojená spolu s Budulovom do čističky, čím sa zintenzívni čistička. Je to reálne, ak bude takáto výzva. Budulov sa  v súčasnosti napája na kanalizáciu.

p. PaedDr. Ločová: Existuje nejaká výzva na trasu pre korčuliarov, nejaký chodník?

p. primátor: To je projekt „Revitalizácia centra mesta“, pred 2 rokmi to malo hodnotu 620 tis. korún. Trasa mala viesť od inkubátora po druhý mostík, kde je nakreslený aj chodník pre korčuliarov. Podali sme žiadosť do prvej výzvy, ale žiaľ, neuspeli sme a druhá takáto výzva po zmene vlády už nebola.

 

 

Do diskusie sa už nikto nezapojil. Pán primátor ju ukončil a dal hlasovať.

 

Kto je za, aby MZ:

zobralo na vedomie informatívnu správu o prebiehajúcich projektoch mesta a schválilo :

a)                Kofinancovanie projektu Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému vo výške 20 % zo schváleného NFP t.j. vo výške 3 000 €

b)                Kofinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce v rámci programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce s názvom Podpora aktivít na rozvoj systémov a technológií odpadového hospodárstva a obnovitelných zdrojov energie vo výške 11 805 €?

 

 

Počet prítomných: 11                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             11

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ zobralo na vedomie informatívnu správu o prebiehajúcich projektoch mesta a schválilo :

a)              Kofinancovanie projektu Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému vo výške 20 % zo schváleného NFP t.j. vo výške 3 000 €

b)              Kofinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce v rámci programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce s názvom Podpora aktivít na rozvoj systémov a technológií odpadového hospodárstva a obnovitelných zdrojov energie vo výške 11 805 €.

 

 

Bod 14) Návrh na úpravu platu primátora, zástupcu primátora a hl. kontrolóra

 

Vysvetlenie k návrhu na úpravu platu primátora, zástupcu primátora a hl. kontrolóra podala p. Ing. Paulinská. Zároveň navrhla, aby odmeny členom neposlancom boli vyplácané 1 x do roka.

 

Vyjadrenie finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a doporučila MZ schváliť úpravu platu primátora, zástupcu primátora a hl. kontrolórky podľa predloženého návrhu.

 

Pán primátor otvoril diskusiu.

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, p. primátor ju uzavrel a dal hlasovať.

 

Kto je za, aby MZ schválilo plat primátora vo výške 3 463 €/mesačne s účinnosťou od 1.1.2013

a) Plat zástupcu primátora vo výške 2 970 €/mesačne s účinnosťou od 1.1.2013

b) Plat hlavnej kontrolórky vo výške 789 €/mesačne.

c)  Výplatu odmien členom za prácu v komisiách 1 krát ročne?

 

Počet prítomných: 11                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             8

                                                        Proti:          2

                                                        Zdržal sa:   1

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo plat primátora vo výške 3 463 €/mesačne s účinnosťou od 1.1.2013

a)    Plat zástupcu primátora vo výške 2 970 €/mesačne s účinnosťou od 1.1.2013

b)      Plat hlavnej kontrolórky vo výške 789 €/mesačne.

 

Kto je za, aby MZ schválilo výplatu odmien členom za prácu v komisiách 1x ročne?

 

Počet prítomných: 11                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             11

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo výplatu odmien členom za prácu v komisiách 1x ročne.

 

 

Bod 15) Prejednanie žiadostí o dotáciu

 

Vysvetlenie k žiadostiam o dotáciu podal p. Ing. Zachariaš. Materiál bol poslancom vopred zaslaný a je súčasťou zápisnice.

 

Vyjadrenie finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila MZ schváliť dotácie podľa zmenenej prílohy.

 

Zo zasadnutia odišiel p. PhDr. Peter Halász.

 

Pán primátor otvoril diskusiu.

 

p. Mgr. Janičová: Pýtala sa, či by nebolo vhodnejšie rovnomerne prispievať na jednotlivé sekcie kultúry, či športu, nakoľko 900 € pre športový klub považuje za málo, nakoľko je veľmi aktívny.

p. primátor:  Finančná komisia navrhla, aby ŠK Bodva podala jednu žiadosť pre všetky oddelenia, ktoré pôsobia v ŠK Bodva. Ak komisia zváži, tak v budúcnosti môže urobiť prehľadnejšiu tabuľku.

p. Bartók: Nesúhlasím s p. Janičovou, že treba podporovať iba aktívne kluby, ale aj Csemadok je aktívny a doporučil pre nich 2000 €. Navrhol odobrať od šachového oddielu 100 € a od OLD Stars 100 € a pridať ZO Csemadok.

p. Grulyo: Navrhol odobrať od šachového oddielu 200 €.

 

Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju p. primátor uzavrel a dal hlasovať o návrhu p. Bartóka.

 

Kto je za, aby MZ schválilo dotáciu 2000 € pre ZO Csemadok?

 

Počet prítomných: 10                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             5

                                                        Proti:          4

                                                        Zdržal sa:   1

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ neschválilo dotáciu 2000€ pre ZO Csemadok.

 

Pán primátor dal hlasovať o upravenom návrhu, ktorý navrhla Finančná komisia.

 

Kto je za, aby MZ schválilo dotácie v zmysle  VZN o poskytovaní dotácií nasledovne:

 

TJ Roma

1 300 €

ŠK Bodva - lukostrelci

300 €

ŠK Bodva - odd. motoršportu

500 €

EgreBi

900 €

OV Csemadoku - Zborai

900 €

MsKS - Živena

600 €

ŠK Bodva - šachisti

900 €

XII. skaut. odd. M. Bercsényiho

700 €

Slov. zväz zdravotne post.

200 €

ZO Csemadok Budulov

500 €

Horolezecký klub

200 €

ŠK Bodva – odd. rekr. športu

900 €

OZ Old Stars

200 €

Klub tanečného športu PTK

200 €

Voda a život

1 000 €

Združenie Moldava a okolie

200 €

ZO Csemadok - Köteles

1800 €

spolu

 11 300 €

 

 

Počet prítomných: 10                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             8

                                                        Proti:          1

                                                        Zdržal sa:   1

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo dotácie v zmysle  VZN o poskytovaní dotácií nasledovne:

 

 

TJ Roma

1 300 €

ŠK Bodva - lukostrelci

300 €

ŠK Bodva - odd. motoršportu

500 €

EgreBi

900 €

OV Csemadoku - Zborai

900 €

MsKS - Živena

600 €

ŠK Bodva - šachisti

900 €

XII. skaut. odd. M. Bercsényiho

700 €

Slov. zväz zdravotne post.

200 €

ZO Csemadok Budulov

500 €

Horolezecký klub

200 €

ŠK Bodva – odd. rekr. športu

900 €

OZ Old Stars

200 €

Klub tanečného športu PTK

200 €

Voda a život

1 000 €

Združenie Moldava a okolie

200 €

ZO Csemadok - Köteles

1800 €

spolu

 11 300 €

 

 

 

Bod 16) Predaj a prenájom majetku mesta

 

Vysvetlenie k predaji a prenájmu majetku mesta podala p. Ing. Eva Paulinská. Materiál bol poslancom vopred zaslaný a je súčasťou zápisnice.

Zo zasadnutia odišli p. Ing. Ikrényi a Ing. Grulyo. Na zasadnutie sa vrátil p. PhDr. Halász.

 

a)    Predaj majetku mesta pre Gabriela Fazekaša:

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila MZ schváliť podľa predloženého návrhu.

Pán primátor otvoril diskusiu.

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, p. primátor ju uzavrel a dal hlasovať.

 

Kto je za, aby MZ schválilo:

a)    Zápis parcely registra „C“ č. 1020/344  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 44660685-7/2013 vyhotoveným geodetkou I. Zubrickou odčlenená od parcely registra „C“ č. 1020/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 107 m2 zapísanej na LV 1533 v kat. území Moldava nad Bodvou vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou, (geometrický plán dal vyhotoviť Gabriel Fazekas) a nájomnú zmluvu na 5 rokov s predkupným právom?

 

Počet prítomných: 9                        Hlasovanie:

 

                                                         Za:             9

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo

a)    Zápis parcely registra „C“ č. 1020/344  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 44660685-7/2013 vyhotoveným geodetkou I. Zubrickou odčlenená od parcely registra „C“ č. 1020/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 107 m2 zapísanej na LV 1533 v kat. území Moldava nad Bodvou vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou, (geometrický plán dal vyhotoviť Gabriel Fazekas) a nájomnú zmluvu na 5 rokov s predkupným právom

 

 

 

b)    Predaj majetku mesta pre p. Stanislava Danka:

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila schváliť podľa predloženého návrhu.

Pán primátor otvoril diskusiu.

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, p. primátor ju uzavrel a dal hlasovať.

Na zasadnutie sa vrátili p. Ing. Grulyo a p. Ing. Ikrényi.

 

Kto je za, aby MZ schválilo:

b)    Priamy predaj parcely registra „C“ č. 1927/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2 za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku  č. 45/2013 vyhotoveným Ing. Jurajom Miškovičom  ( 285,00 € kúpna cena + 98,00 € vyhotovenie znaleckého posudku + 16 € list vlastníctva + kópia kat.mapy, + 30,00 € vyhotovenie kúpnej zmluvy + 66,00 € návrh na vklad) za celkovú sumu  495,00 € pre Stanislava Danka r. Danka nar. 09.06.1976 a manž. Dankovú Zuzanu r. Kateržábekovú nar. 25.04.1980 obaja bytom Nám. Budovateľov č. 704/7, 04501 Moldava nad Bodvou, v zmysle dodržania podmienok zákona 138/1991 Z.z., ako aj v zmysle platného VZN č.71 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta?

 

Počet prítomných: 11                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             11

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo priamy predaj parcely registra „C“ č. 1927/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2 za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku  č. 45/2013 vyhotoveným Ing. Jurajom Miškovičom  ( 285,00 € kúpna cena + 98,00 € vyhotovenie znaleckého posudku + 16 € list vlastníctva + kópia kat.mapy, + 30,00 € vyhotovenie kúpnej zmluvy + 66,00 € návrh na vklad) za celkovú sumu  495,00 € pre Stanislava Danka r. Danka nar. 09.06.1976 a manž. Dankovú Zuzanu r. Kateržábekovú nar. 25.04.1980 obaja bytom Nám. Budovateľov č. 704/7, 04501 Moldava nad Bodvou, v zmysle dodržania podmienok zákona 138/1991 Z.z., ako aj v zmysle platného VZN č.71 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta.

 

c)     Prenájom majetku mesta pre ANMA s.r.o.:

d)    Prenájom klziska pre ANMA s.r.o.

 

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila MZ schváliť prenájom za 4000,- €, ale neodporučila schváliť predaj pozemku na parkoviska.

Vyjadrenie Komisie výstavby, ŽP a dopravy:

Komisia výstavby, ŽP a dopravy prejednala a odporučila MZ schváliť prenájom za 4000,- €, ale neodporučila schváliť predaj pozemku na parkoviska.

 

Pán primátor otvoril diskusiu.

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, p. primátor ju uzavrel a dal hlasovať.

 

Kto je za, aby MZ schválilo

c)     Prenájom pozemku s predkupným právom na 5 rokov časti parcely registra „C“ č. 1020/2 zapísanej na LV č. 1533 vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorá bude odčlenená na základe geometrického plánu o výmere 422 m2 v prospech  ANMA s.r.o. so sídlom Štóska 226, 044 25 Medzev, IČO: 46 642 404?

d)    Prenájom budovy Klziska so súpisným číslom 1282/17A s predkupným právom na 5 rokov  na parcele regisra „C“ č. 1020/288 zapísanej na LV č. ...... vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v prospech ANMA s.r.o. so sídlom Štóska 226, 044 25 Medzev, IČO: 46 642 404 za cenu 4 000 €?

 

 

Počet prítomných: 11                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             11

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo prenájom pozemku s predkupným právom na 5 rokov časti parcely registra „C“ č. 1020/2 zapísanej na LV č. 1533 vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorá bude odčlenená na základe geometrického plánu o výmere 422 m2 v prospech  ANMA s.r.o. so sídlom Štóska 226, 044 25 Medzev, IČO: 46 642 404 a prenájom budovy Klziska so súpisným číslom 1282/17A s predkupným právom na 5 rokov  na parcele regisra „C“ č. 1020/288 zapísanej na LV č. ...... vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v prospech ANMA s.r.o. so sídlom Štóska 226, 044 25 Medzev, IČO: 46 642 404 za cenu 4 000 €.

 

e)     Zámer výstavby 47 garáží na ul. Severnej

Vyjadrenie Finančnej komisie:

Finančná komisia prejednala a odporučila schváliť podľa predloženého návrhu.

Pán primátor otvoril diskusiu.

p. Mgr. Janičová: Myslela som si, že garáže nebudú stavané na južnej strany školy, ruch bude vadiť pri učení v škole. Cena 9500 € je prehnaná.

p. primátor: Garáže budú postavené na ul. Severnej z južnej strany Základnej školy, tam sme našli vhodné miesto. V súčasnosti schvaľujeme iba zámer výstavby a na základe žiadostí dôjde k realizácii.

 

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, p. primátor ju uzavrel a dal hlasovať.

 

Kto je za, aby MZ schválilo zámer výstavby 47 garáži podľa predloženého návrhu?

 

Počet prítomných: 11                      Hlasovanie:

 

                                                         Za:             11

                                                        Proti:          0

                                                        Zdržal sa:   0

 

Pán primátor skonštatoval, že MZ schválilo zámer výstavby 47 garáži podľa predloženého návrhu.

 

 

Bod 17) Diskusia

 

P. primátor otvoril diskusiu.

Pán Ing. Köteleš sa informoval, že v minulosti bolo na základe protestu prokurátora zrušené VZN o zákaze konzumovania alkoholu na území mesta. V súčasnosti sa zmenil zákon, či by bolo možné ho znovu zaviesť. Pani Ing. Paulinská oznámila, že zmenu zákona zaregistrovala, ale nakoľko sa to stalo iba prednedávnom, nestihla zareagovať a spracovať materiál.

Pán primátor vyzval poslancov, inštitúcie a prítomných, aby v rámci XVII.. Dní Moldavy navrhli osobnosti na Ceny mesta a Cenu Pro Urbe. Návrhy môžu podávať do 10. júna 2013, ktoré následne prejedná a vyhodnotí Komisia kultúry. Ocenenia budú odovzdávané na Slávnostnom zastupiteľstve. Prítomní sa ďalej bavili o výtlkoch na cestách a chodníkoch a o asfaltácii, ktorá sa bude realizovať koncom mája v hodnote 16 tis. €.

Keďže sa do diskusie nezapojil nikto, primátor diskusiu uzavrel.

 

Bod 18) Návrh na uznesenie

P. Ing. Zachariaš vyzval p. Olgu Kiš-Pálovú o prednesenie uznesenia z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Keďže všetky body boli odsúhlasené, uznesenie z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva je prijaté a platné.

 

Bod 19) Záver

 

Primátor sa poďakoval každému za účasť na 22. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  a ukončil zasadnutie, ktoré sa konalo dňa 9. mája 2013 v čase  od 9,00 hod. do 15,30 hod.

 

Zapísala: Henrieta Tóthová

 

Táto zápisnica má 23 strán.

V Moldave nad Bodvou, dňa 9.5.2013

 

 

 

 

Ing. István Zachariaš

primátor mesta

 

 

 

PaedDr. Jana Ločová                                      Ing. Július Grulyo

  Overovateľ                                                                                Overovateľ