NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2007 - 2009
         
Bežné príjmy    k 30.9.2006 Schválený R Návrh na IV. 2007 2008 2009
        úpravu      
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 51 501 62 100 67 884 70 050 73 325 76 764
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 47 887 57 600 63 000 65 500 68 775 72 214
121 Daň z nehnuteľností 3 614 4 500 4 884 4 550 4 550 4 550
             
Daňové príjmy - dane za špecifické služby 4 310 6 003 5 198 5 450 5 690 5 942
133 001 Za psa 128 127 128 130 130 130
133 003 Za nevýherné hracie prístroje   6     0 0
133 004 Za predajné automaty 19 20 20 20 20 20
133 006 Za ubytovanie 97 50 100 100 100 100
133 012 Za úžívanie verejného priestranstva 128 1 000 350 400 400 400
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3 938 4 800 4 600 4 800 5 040 5 292
             
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetlu 7 439 9 766 9 619 7 693 7 736 7 770
211 003 Dividendy 548 357 548 550 578 606
212 002 Z prenajatých pozemkov 64 162 64 100 105 110
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 5 576 6 400 6 500 4 720 4 720 4 720
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení ( z Tepelného hospodárstva ) 1 251 2 847 2 507 2 323 2 323 2 323
             
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 5 483 11 047 9 404 11 283 10 509 10 858
221 Administratívne poplatky 401 2 500 2 437 2 450 2 450 2 450
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 5 063 8 530 6 947 8 813 8 039 8 388
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 19 17 20 20 20 20
             
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov  260 645 620 570 599 628
241 Úroky z tuzem. úverov, ( od Tepelného hospodárstva ) 242 600 600 550 578 606
243 úroky z účtov finančného hospodárenia 18 45 20 20 21 22
               
Iné nedaňové príjmy 2081 3794 3984 3784 3 789 3 794
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 49 110 110 100 105 110
292 017 vratky z minulých rokov ( voľby, 190   190 0 0 0
292017 vratka pôžičky ( od tepelného hospodárstva ) 1842 3684 3684 3 684 3 684 3 684
               
Tuzemské bežné granty a transfery 45 754 51 975 63 940 60 877 55 132 57 889
Bežné príjmy spolu: 116 828 145 330 160 649 159 707 156 780 163 645
               
Kapitálové príjmy  k 30.9.2006 Schválený R Návrh na IV. 2007 2008 2009
        úpravu      
Kapitálové príjmy 6 059 4 629 6 059 0 0 0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív 600   600      
233 001 Z predaja pozemkov 5 459 4 629 5 459      
Tuzemské kapitálové granty a transfery 12 751 56 940 50 205 10 488 0 0
Kapitálové príjmy spolu: 18 810 61 569 56 264 10 488 0 0
               
Príjmové finančné operácie k 30.9.2006 Schválený R Návrh na IV. 2007 2008 2009
        úpravu      
Príjmy z ostatných finančných operácií 8 400 5 727 8 400 0 0 0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 117   117      
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce 3 128   3 128      
454 002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce 5 155 5 727 5 155      
Tuzemské úvery, pôžičky a návartné finančné výpomoci 1 215 42 548 22 000 20 548 0 0
513 002 Bankové úvery dlhodobé 1 215 22 000 22 000      
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé na 31 b.j.   20 548   20 548    
Príjmové finančné operácie 9 615 48 275 30 400 20 548 0 0
               
Bežné príjmy    116 828 145 330 160 649 159 707 156 780 163 645
Kapitálové príjmy  18 810 61 569 56 264 10 488 0 0
Príjmové finančné operácie 9 615 48 275 30 400 20 548 0 0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 2 773   4 320 4 500 4 032 4 234
Rozpočtové príjmy spolu 148 026 255 174 251 633 195 243 160 812 167 879