NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2007 - 2009
                 
     
 
       
Bežné výdavky     k 30.9.2006 Schválený R Návrh na IV. 2007 2008 2009
          úpravu R v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk
01.1.1 Výdavky verejnej správy 12 897 17 010 19 591 20 885 22 187 23 311
  610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 4 765 7 700 8 900 9 500 10 000 10 500
  620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 570 2 050 2 356 2 495 2 600 2 750
  630 Tovary a služby 6 371 7 000 8 075 8 630 9 314 9 775
z toho 631 Cestovné náhrady 205 250 250 260 263 271
  632 Energie, voda a komunikácie 1 115 1 365 1 450 1 500 1 575 1 654
  633 Materiál  542 1 135 1 135 1 330 1 397 1 466
  634 Dopravné 852 960 1 110 1 300 1 365 1 433
  635 Rutinná a štandartná údržba 279 180 390 400 420 441
  636 Nájomné za nájom 80 150 100 200 210 221
  637 Služby 3 298 2 960 3 640 3 640 3 822 4 013
  642 Bežné transféry 191 260 260 260 273 287
                 
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ 254 475 425 564 592 622
  610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 134 250 230 270 284 298
  620 Poistné a príspevok do poisťovní 46 85 65 90 95 99
  632 Energie, voda a komunikácie 9 20 15 20 21 22
  633 Materiál  3 0 5 20 21 22
  636 Nájomné 56 100 100 124 130 137
  637 Služby 6 20 10 40 42 44
                 
01.7.0 Transakcie verejného dlhu  2 089 2 620 2 925 3 500 3 142 2 863
  651 002 Splácanie úrokov  tuzemským bankám 992 1 200 1 420 2 090 1 780 1 550
  651 003 Subjektu verejnej správy 1 084 1 420 1 489 1 393 1 346 1 297
  651 004 Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing ) 13 0 16 17 16 16
                 
03.1.0 Policajné služby 4 394 7 250 7 337 7 794 8 228 8 685
  610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 2 402 4 100 4 100 4 387 4 650 4 929
  620 Poistné a príspevok do poisťovní 857 1 450 1 450 1 540 1 617 1 698
  631 Cestovné náhrady 5 40 20 20 21 22
  632 Energie, voda a komunikácie 168 210 225 245 257 270
  633 Materiál  399 700 700 730 767 805
  634 Dopravné 311 430 430 440 462 485
  635 Rutinná a štandartná údržba 77 0 90 100 105 110
  637 Služby 166 310 310 320 336 353
  642 Transféry jednotlivcom 9 10 12 12 13 13
                 
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 25 65 55 57 60 63
  632 Energie, voda a komunikácie 16 15 20 20 21 22
  633 Materiál  4 25 10 10 11 11
  634 Dopravné 2 15 15 15 16 17
  635 Rutinná a štandartná údržba            
  637 Služby 3 10 10 12 13 13
             
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.     3 417 6 345 6 347 4 565 1995 2095
  610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 404 0 600 600 630 662
  620 Poistné a príspevok do poisťovní 138 0 200 200 210 221
  633 Materiál  791 0 1 100 1 100 1 155 1 213
  641 Transféry v rámci verejnej správy 2 084 6 345 4 447 2 665 0 0
                 
04.2.2 Lesníctvo.   4 100 33 100 105 110
  610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 3 0 32 65 68 71
  620 Poistné a príspevok do poisťovní            
  637 Služby 1 100 1 35 37 39
                 
04.5.1 Cestná doprava   756 2 020 2 020 1 320 1 385 1 463
  634 004 Preprava žiakov 12 20 20 20 20 30
  635 Rutinná a štandartná údržba 744 1 500 1 500 800 840 882
  641 Transfery v rámci verejnej správy 0 500 500 500 525 551
                 
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 3 998 8 750 9 295 9 155 9 611 10 068
  633 Materiál  55 0 167 30 32 33
  635 Rutinná a štandartná údržba 0 0 0 30 32 33
  637 Služby 3 943 4 300 4 678 4 645 4875 5096
  641 Transfery v rámci verejnej správy 0 4 450 4 450 4 450 4 673 4 906
  641 001 Príspevkovej organizácii MsBH   4 450 4 450 4 450 4 673 4 906
                 
06.2.0 Rozvoj obcí     1161 6 840 3164 500 600 700
  637 Služby 1161 6 840 3 164 500 600 700
06.3.0 Zásobovanie vodou 623 600 934 960 1020 1082
  632 Energie, voda a komunikácie 524 340 674 700 750 800
  633 006 Všeobecný material 2 10 10 10 10 12
  635 Rutinná a štandartná údržba 97 250 250 250 260 270
                 
06.4.0 Verejné osvetlenie 5 501 1 550 1 550 1 550 1 628 1 709
  641 Transfery v rámci verejnej správy 5 501 1 550 1 550 1 550 1 628 1 709
  641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 5 501 1 550 1 550 1 550 1 628 1 709
                 
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované     5 753 6 100 7 533 6 620 2 835 2 977
  632 Energie, voda a komunikácie 3 419 1 100 4 024 3 590 2 835 2 977
  635 Rutinná a štandartná údržba 628 1 000 1 180 700 735 772
  637 Služby 1 706 4 000 2 329 2 330 2 447 2 569
                 
08.1.0 Rekreačné a športové služby 430 1 200 1 200 1 200 1 258 1 318
  635 Rutinná a štandartná údržba 405 460 460 450 473 496
  641 Transfery v rámci verejnej správy 0 700 700 700 735 772
  641 001 Príspevkovej organizácii MsBH   700 700 700 735 772
  642 Transfery jednotlivcom a nez.PO 25 40 40 50 50 50
  642 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 25 40 40 50 50 50
                 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 3 128 4 000 4 000 4 000 4 175 4 359
  641 Transfery v rámci verejnej správy 2 710 3 500 3 500 3 500 3 675 3 859
  641 001 Príspevkovej organizácii MsKS 2 710 3 500 3 500 3 500 3 675 3 859
  642 Jednotlivcom a neziskovým organizáciam 418 500 500 500 500 500
  642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby 418 500 500 500 500 500
                 
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1264 1070 1521 1 310 1 365 1 433
  633 Materiál  25 80 60 10 0 0
  637 Služby 1239 990 1461 1300 1365 1433
                 
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby     133 0 133 200 200 200
  642 Transfery jednotlivcom a nez.PO 133 0 133 200 200 200
  642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby 133 0 133 200 200 200
                 
                 
09.1.1.1  Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 6 988 10 510 10 966 11110 11666 12249
  610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 3 642 5 800 5 800 6 000 6 300 6 615
  620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 506 2 400 2 400 2 500 2 625 2 756
  632 Energie, voda a komunikácie 1 110 1 750 1 700 1 800 1 890 1 985
  633 Materiál  181 130 450 200 210 221
  635 Rutinná a štandartná údržba 299 180 320 300 315 331
  637 Služby 245 240 286 300 315 331
  642 Transféry jednotlivcom 5 10 10 10 11 11
                 
09.6.0. Spolu za služby v školstve 701 1 100 1 100 1 150 1 208 1 268
  610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 701 1 100 1 100 1150 1208 1268
                 
10.2.0. Spolu za staroba (opatrovateľská služba , klub dôchodcov, stravovanie) 892 1430 1420 1440 1512 1588
  610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 507 800 750 800 840 882
  620 Poistné a príspevok do poisťovní 160 250 240 250 263 276
  632 Energia 15 0 20 20 21 22
  633 Materiál  36 60 60 60 63 66
  637 Služby 174 220 250 210 221 232
  642 014 Jednotlivcovi  0 100 100 100 105 110
               
10.7.0. Spolu za Socialnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi 5073 100 7250 7250 105 110
  641 Transfery v rámci verejnej správy 0 100 100 100 105 110
  641 001 Príspevkovej organizácii MsBH   100 100 100 105 110
  642 Transfery jednotlivcom a nez.PO 5073 0 7150 7150 0 0
  642 026 dávok v hmotnej núdzi 2955   4400 4 400    
    príspevok na stravovanie v HN 1838   2400 2 400    
    výdavky spojené s realizáciou rodinných prídavkov 280   350 350    
                 
10.9.0. Spolu za Socialne zabezpečenie inde neklasifikované (komunitní pracovníci) 463 350 672 675 709 744
  610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 252 250 380 380 399 419
  620 Poistné a príspevok do poisťovní 88 90 130 130 137 143
  631 Cestovné 4 0 5 5 5 6
  632 Energia - telefón 16 0 25 25 26 28
  633 Materiál  1 10 5 5 5 6
  637 Služby 102 0 127 130 137 143
                 
Bežné výdavky spolu:   59 944 79 485 89 471 85 905 75 583 79 016
                 
Kapitálové výdavky   k 30.9.2006 Schválený R Návrh na IV. 2007 2008 2009
          úpravu R       
01.1.1 Výdavky verejnej správy     567 875 675 750 500 500
  713 001 softtvér       500    
  713 002 Nákup výpočtovej techniky 412 500 500 250 500 500
  714 001 Leasing auta 62 75 75      
  717 003 stavebné úpravy, bezbarierový vstup 93 300 100      
  716 Prípravná a projektová dokumentácia  XXXXXX            
03.1.0  Spolu za policajné služby     0 115 115 0 0 0
  717 003 oprava budovy   115 115 0    
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť  557 22 260 20 719 465 0 0
  717 002 Transfery v rámci verejnej správy - obci XXXXXXXXX Zekeres 557 22 260 20 719 465    
04.5.1. Spolu za cestnú dopravu 0 850 850 850 893 937
  717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX 0 850 850 850 893 937
04.7.2 Spolu za hotely a reštaurácie 0 12 000 12 000 0 0 0
  723 001 Transfér právnickej osobe  založenej obcou XXXXXXX 0 12 000 12 000 0    
05.1.0   Nakladanie s odpadmi     1 333 0 0 0
  713 004 Nákup prevádzk. strojov, prístr., techniky a náradia Enviroment. Fond   1 333 0    
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami     0 0 0 0 0 0
  716 Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXXXXX       0    
  713 004 Nákup prevádzk. strojov, prístr., techniky a náradia Enviroment. Fond            
06.2.0 Spolu za rozvoj obcí     11 712 33 077 33 448 0 0 0
  711 001 výkup pozemkov 547 993 1 000      
  712 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX nákup Sinagógy 325 325 325      
  717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX Inkubátor 10 570 30 759 31 073      
  717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 21. Poludník 270 1 000 1 050      
               
06.4.0 Spolu za verejné osvetlenie     55 570 570 0 0 0
  717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX verejné osvetlenie Hlavná 55 570 570      
  717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX            
               
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť     1 686 35 234 7 091 28 355 0 0
  712 001 Nákup bytu 70 0 187      
  717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX tržnica 1 616 1 700 1 725      
  717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 12. B. j. so sníženým štand.  0 4 179 4 179      
  717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 31. B.j. na ul. Novej   29 355 1 000 28 355    
                 
08.1.0 Rekreačné a športové lužby     1 215 7 957 7 957 0 0 0
  717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX ľadová plocha 1 215 7 957 7 957      
                 
Kapitálové výdavky   k 30.9.2006 Schválený R Návrh na IV. 2007 2008 2009
                 
          úpravu R       
09.1.1 Spolu za predškolskú výchovu     1 499 1 166 1 499 0 0 0
  717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX IV. MŠ 1 499 1 166 1 499      
               
09.1.2. Základné vzdelanie      1 687 1 500 1 687 0    
  713 004 Nákup prevádzk. strojov, prístr., zariadení, techniky a náradia ŠJ pri I. ZŠ 110 0 110      
  717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX            
  717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX II: ZŠ 1577 1500 1577      
             
10.7.0.Socialna pomoc občanom v hmotnej núdzi     0 2300 2300 0 0 0
  717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX  Rómske centrum starostlivosti 0 2300 2300 0    
                 
             
Kapitálové výdavky spolu: 18 978 117 904 90 244 30 420 1 393 1 437
                 
Výdavkové finančné operácie  k 30.9.2006 Schválený R Návrh na IV. 2007 2008 2009
          úpravu R      
01.7.0  Transakcie verejného dlhu   5 712 7 134 7 844 11 171 11 205 10 449
  814 Účasť na majetku            
  821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na Tepelné hosp. 2 763 3 684 3 684 3 684 3 684 3 684
  821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Ciest  (15 mil.) 1 422 1 800 1 896 1 896 1 896 1 896
  821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš.Inkub. (10 mil.) 0 0 139 1 668 1 668 1 668
  821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš .HSD (12 mil.) 0 0 0 1 500 1 500 1 500
  821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. Dexia na rekonš.VO (1,5 mil.) 540 720 720 720 700 0
  821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na blok A1 275 350 369 392 416 441
  821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j. 372 480 498 521 544 568
  821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová   100 142 569 575 581
  824    010920 Splácanie leasingu traktora 340 0 396 221 222 111
Výdavkové finančné operácie      5 712 7 134 7 844 11 171 11 205 10 449
                 
Sumarizácia   k 30.9.2006 Schválený R Návrh na IV. 2007 2008 2009
          úpravu R      
Bežné výdavky spolu 59 944 79 485 89 471 85 905 75 583 79 016
Kapitálové výdavky spolu 18 978 117 904 90 244 30 420 1 393 1 437
Výdavkové finančné operácie 5 712 7 134 7 844 11 171 11 205 10 449
Rozpočtové výdavky spolu 84 634 204 523 187 559 127 496 88 180 90 902
             
Bežné príjmy    116 828 145 330 160 649 159 707 156 780 163 645
Kapitálové príjmy    18 810 61 569 56 264 10 488 0 0
Príjmové finančné operácie 9 615 48 275 30 400 20 548 0 0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 2 773   4 320 4 500 4 032 4 234
Rozpočtové príjmy spolu 148 026 255 174 251 633 195 243 160 812 167 879
Hospodárenie celkom 63 392 50 651 64 074 67 747 72 631 76 977